Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

19/10/2020 - 16:49

Construcció més ràpida, ecològica i eficient per fer habitatge públic de lloguer

Habitatge. Oberta la licitació per fer 212 pisos de lloguer assequible en quatre solars de la ciutat a través de la construcció...

13/10/2020 - 15:02

Comencen les obres per fer 152 pisos per a gent gran a les Casernes de Sant Andreu

Habitatge. En aquesta zona també s’està duent a terme el procés de licitació de dos edificis d’habitatge públic més.

08/10/2020 - 17:38

La coordinació amb la resta de polítiques d’habitatge és clau perquè la regulació dels lloguers sigui efectiva, segons els experts

Habitatge. La quarta sessió de la comissió no permanent per l’estudi sobre la regulació dels lloguers s’ha centrat en els seus...

habitatge, dret a l'habitatge, lloguer, lloguer assequible, habitatge assequible, finançament, Barcelona
08/10/2020 - 16:37

Inversió estatal per reforçar les polítiques municipals d’habitatge

Habitatge. L’Estat aportarà 71,7 milions d’euros (un 16% del total) per ajudar a construir 54 promocions d’habitatge públic que ja...

30/09/2020 - 13:17

Cap a un 22@ més inclusiu, productiu i sostenible

Urbanisme. El Govern municipal inicia la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità, treballat amb el grup municipal d...

La meva llar
28/09/2020 - 23:02

Noves subvencions per millorar l’accessibilitat d’habitatges on viuen persones amb discapacitat

Habitatge. El programa fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, i promou que puguin deixar els...

21/09/2020 - 19:53

Front comú amb el veïnat per evitar l’expulsió de sis famílies al Raval

Habitatge. Les sis unitats de convivència accediran a un lloguer assequible.

ajuts rehabilitació
17/09/2020 - 10:42

Nous ajuts a la rehabilitació per reactivar l’economia i fer front al canvi climàtic

Habitatge. La convocatòria destina 20,5 M€ a diferents línies per millorar les condicions d’edificis i habitatges.

10/09/2020 - 17:19

El Parlament de Catalunya aprova la llei de regulació dels lloguers

Habitatge. La llei permetrà congelar i rebaixar lloguers a 60 municipis catalans

09/09/2020 - 15:53

Experts debaten sobre el marc competencial i possibles escenaris per la regulació dels lloguers en la tercera sessió de la comissió d’estudi

Habitatge. La majoria d’experts han estat d’acord en la necessitat d’establir algun tipus de regulació i el debat s’ha centrat en com...