Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Necessitat d'habitatge

Imprescindible per inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de protecció oficial de Barcelona. No es dóna quan el sol·licitant té un habitatge de protecció; un habitatge lliure adequat el preu del qual supera el 60% del valor d'un habitatge en venda, en règim general de 70 metres quadrats, a Barcelona; o té béns patrimonials el valor dels quals supera el preu d'un habitatge de venda, en règim general de 70 metres quadrats.

Notari

Funcionari públic autoritzat per donar fe, assessorar i certificar amb la seva signatura els negocis jurídics privats. Cobra segons la quantia del document i les tarifes fixades pel Govern, i el pot elegir el sol·licitant entre els que operen a la població de la finca hipotecada o del domicili fiscal del sol·licitant. Es consideren despeses de notaria les que es produeixen per l'atorgament de l'escriptura del préstec hipotecari —aquests aranzels tenen com a base imposable el que s'anomena 'responsabilitat hipotecària', i sobre aquesta base s'aplica un percentatge de tarifa establert legalment— i l'import dels fluxos utilitzats i de les còpies expedides, també establert de manera legal.

Novació o modificació de préstec

Renegociació del préstec amb l'entitat de crèdit a fi de baixar el tipus d'interès o canviar l'índex de referència. Consisteix en un acord per aplicar un tipus d'interès inferior o canviar les regles de càlcul de l'interès. Juntament amb la millora de les condicions de l'interès, es pot pactar l'alteració del termini acordat. Aquesta solució és la més avantatjosa, ja que les despeses són mínimes.

Nua propietat

Quan un propietari té dret sobre l'habitatge però no en té la possessió, ja que l'ha cedida a través d'un dret anomenat 'usdefruit'.