Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2023, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.

Límit de renda familiar: 2,35 vegades l’IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2023, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010. L’ajut en qüestió consta d’una quantia de, com a màxim, 240 € mensuals i un mínim de 20 € mensuals. 

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, en risc d’exclusió social segons l’article 2.5 de les bases, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent i que acreditin uns ingresos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o, en cas de necessitat, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques, així com a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Destinataris

Persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2023, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010. 

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits: 

 • En primer terme, haver estat beneficiària d’una prestació permament l’any 2023, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions.
 • Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació, en alguna entitat de crèdit.

Documentació

Les persones que van ser perceptores d’aquesta prestació durant l’any 2023 estaran obligades a comunicar a l’Agència o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d’aquestes prestacions qualsevol variació sobrevinguda en la seva situació econòmica o d’empadronament que pugui donar lloc a la modificació de les condicions que en van determinar la concessió. 

S’han d’acreditar les condicions següents:

 • Ingressos: és condició per mantenir el dret a la prestació permanent acreditar que s’està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, així com que la unitat de convivència del perceptor té uns ingressos no superiors a 2,35 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya actualitzat (IRSC). Les taules de l’IRSC consten a l’Annex d’aquesta Resolució. 
 • Es considera que una unitat de convivència està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer. 
 • Per acreditar els ingressos de la unitat de convivència cal justificar els ingressos de la persona beneficiària i de cadascun dels membres que la integren, que estiguin en edat laboral, mitjançant la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent a l’exercici de 2022. 

Els ingressos que es tenen en compte per a l’obtenció de la prestació són els corresponents a la base imposable general i de l’estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència, relatives a l’últim període impositiu, amb termini de presentació vençut. 

En la declaració de l’IRPF de l’exercici 2022, que és la que s’ha de tenir en compte, aquests conceptes són els que consten a les caselles 435 i 460 respectivament.

 • Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF, els ingressos s’acreditaran amb la documentació següent:

a) Certificat d’imputacions emès per l’AEAT.
b) Informe de vida laboral (per a les persones menors de 65 anys).
c) Certificat de pensions públiques exemptes de tributació.
d) Declaració responsable. En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s’acreditin mitjançant declaració responsable, aquesta declaració ha d’anar acompanyada d’un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa. 

 • Les persones que s’han separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació, han de presentar la sentència i/o el conveni regulador corresponents. 
 • En cas d’una discapacitat sobrevinguda, cal aportar el certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconegut, emès per l’organisme competent en la matèria. 
 • Excepcionalment, en el supòsit que la persona beneficiària o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any 2024 un canvi significatiu en relació amb la seva situació familiar i/o de convivència, s’admetran els ingressos de l’any 2024 només en els supòsits de divorci, separació i viduïtat, degudament justificats amb la sentència de divorci, el conveni regulador de separació o el certificat de defunció, segons els casos.
 • Certificat o volant de convivència actualitzat que acrediti el domicili de la persona beneficiària i de les persones que integren la unitat de convivència.
 • Rebuts de lloguer: Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2024, pagats fins a la data de presentació d’aquesta documentació. El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha d’acreditar mitjançant: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador. En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent. Les persones beneficiàries poden enviar els rebuts de lloguer pagats fins la data a la bústia corporativa rebutslloguer@bcn.cat, indicant nom, cognoms i DNI i número d’expedient. Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer, a aquest efecte s’inclou el de la renda i els endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.

Quantia i termini de la sol·licitud

 • Quantia: L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 240 €/mes (2.880 €/any) i d'un mínim de 20 €/mes (240 €/any).

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari/ària i l'anomenat lloguer just, definit a l'article 2.4 amb els imports màxim i mínim que es determinaran en la convocatòria anual.

A l'efecte del càlcul dels ingressos computables, no es tindrà en compte l'import de la prestació percebuda en l'anualitat corresponent.

Tampoc es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre de la seva unitat de convivència en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tanmateix, es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que apareixen al rebut amb excepció dels endarreriments i de les despeses de serveis d'ús individual que hi figurin consignades. Per a aquest càlcul es tindrà en compte l'import del rebut corresponent al mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Actualment, la convocatòria està oberta.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, pel que fa a les mensualitats, amb les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer que estableix l'article 72.2.b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i també amb la renda bàsica d'emancipació de les persones joves, que regula el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

Altres informacions

La tramitació i la gestió d’aquest procediment és a càrrec de les entitats col·laboradores a què fa referència el punt 6 d’aquesta Resolució. 

El pagament de les mensualitats s’efectuarà quan les persones beneficiàries hagin presentat els justificants dels rebuts de lloguer pagats, un cop notificada la corresponent resolució, i el pagament s’ajustarà a l’import del rebuts presentats, d’acord amb els següents terminis:

1r termini de justificació: El pagament de les mensualitats corresponents als mesos de gener a octubre de 2024 s’imputaran al pressupost corresponent a l’exercici 2024, prèvia justificació mitjançant la presentació dels corresponents rebuts de lloguer, fins al 29.11.2024, com a màxim.

2n termini de justificació: El pagament corresponent a la resta de mensualitats del 2024 no justificades a data 29.11.2024, s’imputaran al pressupost de l’exercici 2025, prèvia presentació dels corresponents rebuts de lloguer, fins al 28.03.2025, com a màxim.

Els imports corresponents als rebuts que no s’hagin justificat abans del 28 de març de 2025 no es pagaran als interessats.