Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un grup de dones davant la façana d'un edifici

L'aposta de l'Ajuntament de Barcelona per garantir el dret a l'habitatge a tota la ciutadania, i combatre així l'emergència habitacional vigent, passa per la implantació de tres mecanismes clau per fer créixer el parc públic d'habitatge: la construcció, la compra i la captació.

Un habitatge públic de qualitat i per sota del preu de mercat

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), manté el compromís d’impulsar un parc públic d’habitatges en què es mantingui la qualitat dels habitatges per sota del preu de mercat i assequible per a tota la ciutadania.

El Parc Públic d’Habitatges intenta garantir que cap unitat de convivència no estigui sense llar en situacions d’emergència social al mateix temps que promou habitatges de qualitat sota preu de mercat per garantir l’accessibilitat a un habitatge digne. Tanmateix, l’Ajuntament de Barcelona no pot construir de manera immediata tot l’habitatge necessari per cobrir la demanda actual. Per això, es combinen diferents mecanismes per proveir el parc públic de més habitatge, més enllà de l'obra nova.

En total, el parc sota gestió municipal supera els 11.500 habitatges el 2023, en una clara evolució respecte dels 7.500 comptabilitzats l’any 2015. L’expansió s’aconsegueix mitjançant la juxtaposició de tres mecanismes com són la construcció, la compra i la captació, i una aportació municipal en despesa i inversió que es situa al voltant dels 1.000 milions d’euros.

La construcció

Barcelona és líder en promoció d’habitatge públic a tot l’Estat, i en gran part és gràcies a l’aposta que realitza l’Ajuntament amb l’obra nova, que permet oferir una llar persones de totes les edats en tots els districtes de la ciutat. Des de personers majors de 65 anys a persones joves, tots els col·lectius amb necessitat d'habitatge tenen l'oportunitat de gaudir de pisos construïts des de zero.

A més, els habitatges d’obra nova es desenvolupen a partir de diferents tipologies, com la construcció industrialitzada, els allotjaments APROP i l’habitatge cooperatiu, entre altres. Un altre dels criteris aplicats en la construcció és l’obtenció de la màxima eficiència energètica possible, així com l’ús de tècniques que suposen una innovació arquitectònica i que es converteixen en una referència per a altres ciutats, fins al punt de merèixer premis internacionals.

Barcelona és una ciutat amb un sòl urbà d’ús residencial en procés d’esgotar-se, fet que limita la seva capacitat per ampliar el parc d’habitatge assequible i social. Per això, davant d’aquest escenari d’escassetat de sòl i elevada demanda d’habitatge, s’aposta per incrementar les reserves d’habitatge de protecció pública. I és aquí on agafa presència la més coneguda com a mesura del 30%, que té com a finalitat protegir el 30% del sostre residencial que es genera en noves promocions d’habitatge i grans reformes.

La compra

A més d’ampliar el parc públic d’habitatges com a tal, la política de compra del consistori evita que aquests pisos puguin passar a mans de fons voltors o actors que especulen amb ells, a més de rehabilitar-ne les finques i aconseguir, així, dignificar els habitatges. La compra d’habitatges i edificis existents és un mecanisme àgil per generar més habitatge públic de lloguer, i és clau per poder complir amb l’objectiu de solidaritat urbana, que estableix que el 15% dels habitatges principals haurien de ser socials o assequibles.

Entre 2015 i 2022, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit prop de 150 milions d’euros en l’adquisició de més de 40 finques que suposen gairebé un miler d’habitatges. En concret, es tracta de 43 finques que sumen fins a 938 habitatges.

L’Ajuntament també ha adquirit 234 habitatges individuals i ha incorporat un total de 181 habitatges d’usdefruit mitjançant convenis de cessió d’ús. Unes operacions que sumen un total de 1.353 habitatges al parc públic. 

La captació

Una altra estratègia aplicada pel consistori és la captació d’habitatges per tal de destinar-los a lloguer social. Es realitza mitjançant diferents vies i inclou habitatges mobilitzats a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, el conveni vigent amb la Fundació Hàbitat3 i el programa d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT). En total, amb dades d’agost de 2022, es comptabilitzen fins a 1.747 contractes, amb els districtes de Nou Barris (354), Sant Martí (292), Sants-Montjuïc (254) i Horta-Guinardó (228) com els més destacats de la ciutat.

De les diferents vies de captació utilitzades, la Borsa és la que més habitatges proporciona, amb 1.233, seguit del conveni amb Hàbitat3, amb 423 (mitjançant els programes ‘Pisos buits’ i ‘Primer la Llar’) i el programa d’habitatges d’ús turístic (91).

Plànol de les noves promocions d’habitatge públic a Barcelona

Filtra per

 • Districte

 • Tipologia

 • Estat

No s’han trobat resultats que coincideixin amb aquest criteri.

Fes una altra cerca o desplega el menú per activar els filtres.

Es mostren 0 resultats

Llegenda

Tipologia

 • Afectats urbanístics

  Tipologia d’habitatge que promou l’IMHAB destinat a persones o unitats de convivència afectades per remodelacions o reordenacions urbanístiques de la ciutat. Els habitatges solen tenir una superfície de 65 a 85 metres quadrats i es poden adquirir en règim de lloguer o venda, amb els mateixos preus que els habitatges de protecció oficial.

 • Lloguer

  Fa referència a tots els habitatges en règim de lloguer, promocionats per l’IMHAB, destinats a persones o unitats de convivència que necessiten l’adjudicació d’un immoble que respongui a les seves necessitats d’habitatge. Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

 • Dret de superfície

  En aquesta modalitat, l’adjudicatari de l’habitatge n’adquireix la propietat per un període de 75 anys per una quantitat molt per sota del preu del mercat. Aquests tipus d’habitatges solen tenir una mitjana de 60 metres quadrats útils i estan construïts amb criteris de sostenibilitat. Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

 • Cohabitatge

  Es tracta de solars públics destinats a un tipus concret de cooperatives, les cooperatives d’habitatge, en què un col·lectiu de persones s’organitzen per a l’autopromoció d’un habitatge sobre un solar cedit per l’Ajuntament a un preu assequible i per concurrència pública, però del qual sempre mantindrà la titularitat pública.

 • Promotors socials i cooperatius

  Es tracta de solars públics destinats a fundacions i entitats sense ànim de lucre que es dediquen al lloguer d’habitatges a preu assequible. És un mecanisme de col·laboració, però amb la novetat que ara els solars s’adjudicaran per concurrència pública.

 • Allotjaments Aprop

  El programa d’Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) és un nou model d’allotjaments de construcció ràpida i sostenible que ofereix una resposta temporal als veïns i veïnes exclosos o en risc d’exclusió en àrees properes al seu barri d’origen. Són mòduls prefabricats mòbils que garanteixen els estàndards de qualitat, estan repartits per tota la ciutat i combinen diferents perfils de residents.

Estat

 • Reserva de sòl

  El consistori destina a habitatge un solar que es troba a l’inici dels tràmits per desenvolupar-hi els concursos pertinents, adjudicar-ne el projecte i la construcció.

 • En projecte

  Des del moment en què s’obre el concurs públic del sòl per escollir les empreses o els professionals que s’encarregaran del projecte i de les obres, fins al moment en què s’anuncien els guanyadors i el projecte ja es pot construir.

 • En construcció

  Inclou tant l’execució del projecte a través del procés d’obra i construcció com també el procés d’adjudicació pertinent.

 • Finalitzat

  Els habitatges s'han construït i lliurat a les persones adjudicatàries.

Vols saber més coses sobre el Parc Públic d’Habitatges?

En aquests desplegables podràs trobar les tipologies i les característiques principals dels habitatges del parc públic de Barcelona.

Què és el Parc Públic d'Habitatges?

L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona administra més d'11.500 habitatges de lloguer distribuïts per tota la ciutat, destinats a assegurar el dret d’accés a l’habitatge a tota la ciutadania.

Totes les persones que sol·licitin un d’aquests habitatges, en règim de lloguer o en alguna de les altres modalitats existents, han d'estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona (HPO).

L’Ajuntament de Barcelona treballa activament per ampliar el Parc Públic d’Habitatges amb nous edificis i immobles repartits arreu del territori i també amb nous sistemes de tinença, com el cohabitatge.

Hi ha diverses tipologies de promocions destinades a satisfer necessitats d’habitatge diferents en punts diversos de la ciutat:

 1. Lloguer i habitatges dotacionals: L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona disposa de més d'11.500 habitatges de lloguer destinats a millorar la situació de l’habitatge a la ciutat. Aquests lloguers es divideixen en dos grans grups:
  • Per a gent gran: Destinats a persones de més de 65 anys. S’hi ofereixen tots els serveis que la gent gran requereix.
  • Lloguer social: En règim de lloguer, s’adrecen a totes les persones en situació de necessitat d'habitatge.
 2. Dret de superfície: Té per objectiu facilitar l'accés als habitatges de protecció oficial. L'adjudicatari adquireix la propietat de l'habitatge per un període de temps llarg, però el sòl queda en mans de l'Administració.
 3. Afectats urbanístics: Habitatges de lloguer o de venda destinats a totes les persones afectades o traslladades a causa dels nous plantejaments urbanístics.
 4. Promocions d’adjudicació directa de promotor: Amb la finalitat d’ampliar el Parc Públic d’Habitatges, s’hi han inclòs també els immobles provinents dels promotors.

Habitatge dotacional per a gent gran

Les persones grans són uns dels col·lectius socials més vulnerables de la nostra societat. Sovint es troben amb menys recursos econòmics, viuen en habitatges inadequats i requereixen atencions i necessitats especials.

L’objectiu és oferir a les persones grans un habitatge segur, adaptat, confortable i integrat a la ciutat. Així mateix, es té en compte que se’ls proporcioni els serveis i les cures que necessiten: servei especialitzat les 24 hores del dia, atenció directa i personal al centre i teleassistència, entre altres recursos.

Requisits per sol·licitar aquests habitatges:

 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO).
 • Ser d’una composició familiar (unitat de convivència) d’una o dues persones (com a màxim) de 65 anys o més.
 • No tenir un habitatge propi. A excepció dels habitatges no accessibles amb barreres arquitectòniques i sempre que aquests passin a la Borsa d’Habitatge de Lloguer.
 • Gaudir de condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma.
 • Tenir ingressos anuals iguals o inferiors a 2,5 vegades l’IPREM en funció del nombre de membres.

Lloguer social

L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona promociona habitatges de lloguer social destinats a totes les persones o unitats de convivència que necessitin l’adjudicació d’un immoble que respongui a les seves necessitats d’habitatge.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Dret de superfície

En aquesta modalitat, la persona a la qual s'adjudica l’habitatge n’adquireix la propietat per un període de 75 anys, amb un preu que està molt per sota del mercat, però el sòl sempre resta en mans de l'Administració.

Els habitatges de les promocions destinades a dret de superfície solen tenir una mitjana de 60 metres quadrats útils i estan construïts amb els criteris de construcció sostenible que l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) aplica en totes les seves promocions.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Afectats urbanístics

Aquesta tipologia d’habitatge que promou l'IMHAB està destinada a les persones o unitats de convivència afectades per remodelacions o reordenacions urbanístiques destinades a millorar la ciutat de Barcelona.

Els habitatges estan construïts amb criteris de construcció sostenible i solen tenir una superfície de 65 a 85 metres quadrats. Els habitatges poden ser en règim de lloguer o de venda, amb els mateixos preus dels habitatges de producció oficial. Tot i això, per accedir a aquesta modalitat d’habitatge cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Promocions d'adjudicació de promotor

Una altra opció per a totes les persones que necessitin accedir a un habitatge a preus més assequibles als del mercat i que estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), és adreçar-se directament als promotors. Els immobles que comercialitzen aquests agents privats procedeixen d’habitatges que han quedat vacants després dels processos d’adjudicació que duu a terme el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Els habitatges es traslladen als promotors, que són els qui s’encarreguen de comercialitzar-los i adjudicar-los. Però per optar a qualsevol d’aquests habitatges, caldrà estar inscrit en el registre i complir els requeriments que sol·licitin els promotors.

En aquest enllaç podràs trobar més informació i consultar les promocions ofertes a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.