Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Embargar

Retenir béns per garantir el pagament d'un deute. L'executa l'autoritat competent.

Emergència habitacional

Situació en la qual el dret a l’habitatge digne d’una part de la població no està garantit a causa d'una crisi sobrevinguda.

Emigrant retornat

Persona emigrada originària de Barcelona o que hagi residit a la ciutat els dos anys anteriors a la sortida del seu país, i que hagi presentat la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada conforme a la Llei de mesures de suport a la tornada dels catalans emigrats i els seus descendents. El poden sol·licitar, per exemple, ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el seu darrer veïnatge administratiu; o els nascuts a Catalunya que mantenen la seva residència a l'estranger, però que van ser evacuats o van haver d'exiliar-se per raons polítiques.

Entitat de crèdit

Persona jurídica amb qui es contracta el crèdit hipotecari —bancs hipotecaris, entitats de crèdit oficial, caixes d'estalvis, caixes postals, entitats regulades, entitats cooperatives de crèdit i societats de crèdit hipotecari—.

Escriptura

Document que declara que una o més persones contreuen un compromís signat per elles i autoritzat per un notari que el faculta per ser inscrit en el registre corresponent. L'acció de fer una escriptura es diu 'escripturar'.

Escriptura pública

Escriptura signada i ratificada per un notari que s'inscriu en el Registre de la Propietat.

Euríbor

Índex que mesura l'evolució del mercat interbancari europeu. És, segurament, el més recomanable. S'ha de saber, però, que reflecteix de manera molt brusca les pujades i baixades de tipus. Sempre se li suma un diferencial, però no és convenient que el tipus superi l'1,25%.

Extinció

Finalització d'un contracte per incompliment d'obligacions per les dues parts. En un lloguer, el propietari pot extingir el contracte quan el llogater no pagui la renda, la fiança o l'actualització, sotsarrendi o cedeixi l'habitatge sense permís, danyi o faci obres no consentides, activitats molestes, perilloses o il·legals, o destini l'habitatge a altres usos. El llogater pot extingir el contracte si el propietari no conserva l'habitatge o interfereix en l'ús acordat.