Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou impuls en l’aliança entre l’Ajuntament de Barcelona i el sector de l’habitatge sense ànim de lucre

13/12/2021 - 14:59

Habitatge. S’incorporen dos nous solars i un edifici de 203 habitatges al conveni signat amb GHS, Cohabitac, la XES i Habicoop.

Nou impuls al parc públic d’habitatge i a la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre. L’Ajuntament de Barcelona ha incorporat dos nous sòls i un edifici de titularitat municipal al conveni signat el passat 2020 amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge (GHS) i les entitats més representatives del sector, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, el qual preveia la construcció d’un miler de pisos nous, el 60% en regim de lloguer i el 40% destinat a iniciatives de cohabitatge.

Aquesta nova incorporació representarà 203 habitatges assequibles més a partir de 2023, una xifra que se suma a les 11 promocions de 364 habitatges ja assignades a les entitats, i que actualment es troben en els treballs previs a les obres, com la redacció del projecte i la sol·licitud de llicències.

En concret, aquestes noves tres promocions són:

  • Casernes de Sant Andreu. Passeig de Torras i Bages, 126-128. Cohabitatge de 80 pisos a càrrec d’una cooperativa.
  • Mont-ral, 37 i 39 i c. Doctor Letamendi, 99 i 103. Promoció de lloguer de 38 habitatges a càrrec d’una fundació. Es tracta d’uns edificis adquirits per l’Ajuntament a principis de 2021 per frenar un procés especulatiu i amb un llarg procés d’incompliment del deure de conservació per part de l’anterior propietari.
  • Bolívia, 23-27. Promoció de lloguer de 85 habitatges obert tant a fundacions com a cooperatives de lloguer.

Una iniciativa per reforçar el sector de l’habitatge sense ànim de lucre

Aquest conveni permet impulsar el lloguer protegit i enfortir les fundacions de l’habitatge social i les cooperatives d’habitatge i així diversificar el ventall d’agents en el sector de l’habitatge i immobiliari. Com més potent sigui el sector sense ànim de lucre, més capacitat hi haurà de crear habitatge social i assequible, tant a Barcelona com a tot el territori.

Aquesta fórmula també permet agilitzar l’ampliació del parc protegit a través de la promoció i la rehabilitació. En ser una entitat sense ànim de lucre, els processos de redacció de projectes i adjudicació de les obres no estan subjectes als processos llargs de les licitacions. El conveni, a més, regula el control municipal i la transparència, i garanteix que la titularitat del sòl i dels edificis és 100% municipal i la cessió es realitza per un període de temps determinat (99 anys).

Per últim, aquesta iniciativa representa també un fort impuls econòmic. I és que pel conjunt dels 1.000 pisos previstos al conveni, es calcula que farà falta una inversió de 150 milions d’euros, que podran repercutir en la creació de prop de 1.600 llocs de treball.

Noves millores

Signat el passat novembre de 2020, l’Ajuntament i les entitats del conveni han acordat introduir-hi noves millores. En primer lloc, s’introdueix la possibilitat d’incrementar la subvenció municipal als projectes fins al 16%, fins ara limitades al 7%, per a noves construccions no superiors a 15 habitatges i en tots els casos de les finques a rehabilitar. Aquest canvi beneficiarà especialment projectes singulars com els cohabitatges per a persones grans i per a persones amb discapacitat, promocions totes elles de menys de 15 habitatges.

A llarg termini, la inversió municipal en forma d’aquestes subvencions a les entitats retornarà a futurs projectes de promoció delegada. Un cop les entitats hagin amortitzat els crèdits que hauran assumit per la promoció d’habitatges, a més de pagar el cànon, hauran de destinar el 50% dels resultats de l’explotació a l’Institut Municipal de l’Habitatge o l’òrgan que es decideixi, que al seu torn els utilitzarà per finançar noves promocions delegades d’habitatge.

En segon lloc, també s’han incorporat millores pel que fa als principis de transparència i objectivitat en el procediment de selecció i designació dels projectes i les entitats beneficiàries, i en la claredat en l’aplicació de la solvència tècnica i dels criteris de designació.