Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

IAJD

Impost d'actes jurídics documentats. Grava els actes formalitzats en documents públics, com per exemple les escriptures notarials. En el cas de les hipoteques, la base per calcular-les és la del total de responsabilitat hipotecària i no exclusivament pel principal del préstec, llevat de les excepcions establertes en la llei sobre subrogació i modificació d'hipoteques. Es fa efectiu a la delegació provincial d'Hisenda.

IBI

Impost de béns immobles. Grava el valor de l'immoble. El recapta l'ajuntament del municipi on està ubicat. Es cobra cada any i en funció del valor cadastral assignat.

ICIO

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S'aplica quan es fa alguna d'aquestes actuacions que necessiten llicència. El paga el propietari de l'immoble o el terreny sobre el qual s'edifica.

Índex de referència

S'empra en els préstecs a interès variable. Determina el tipus d'interès —mes al marge— en cadascuna de les revisions a partir del període inicial o fix del préstec.

Infraassegurança

Assegurar un bé per un valor inferior al real. Per eliminar-la, es pacta amb l'assegurador una quantitat amb independència del valor que s'anomena 'primer risc'.

Ingressos familiars ponderats

Ingressos de tots els membres de la unitat familiar, tenint en compte el nombre de persones, els membres amb discapacitat i els més grans de 65 anys.

Ingressos màxims

Per ser adjudicatari d'un habitatge de protecció oficial cal no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa. S'entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. Consulta la taula d’ingressos de Barcelona

Interès de demora

Tipus d'interès que s'aplica com a penalització quan el deutor incompleix les obligacions de pagament. L'import ha d'aparèixer fixat en el contracte.

IPC

Índex de preus al consum. Avalua l'increment en els costos. És l'índex pel qual s'actualitza el contracte de lloguer els primers cinc anys. Després es fa d'acord amb el que s'hagi pactat en el contracte.

IPREM

Indicador públic de renda d’efectes múltiples. És l’índex de referència a Espanya per al càlcul del llindar d’ingressos per a múltiples efectes (ajudes per a habitatge, beques, subsidis per atur…). Va ser introduït l’1 de juliol de 2004, en substitució del salari mínim interprofessional (SMI), la utilització del qual es va restringir a l’àmbit laboral. Els límits d’ingressos per accedir a un habitatge de protecció oficial i dotacional es calculen en múltiples de l’IPREM anual, amb pagues extres.

IRPH

Índex de referència de préstecs hipotecaris. N'inclou tres: el de bancs, el de caixes i el del conjunt d'entitats de crèdit. Mesuren la mitjana de les operacions iniciades o renovades el mes anterior per cada grup d'entitats. Són un reflex fidel de què costa el finançament de l'habitatge.

IRSC

Indicador de renda de suficiència de Catalunya. Creat com a substitut de l'IPREM —d'àmbit estatal—, és l’indicador per a prestacions i serveis que són competència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

ITP

Impost sobre transmissions patrimonials. Grava, entre altres coses, la compravenda d'immobles. Normalment el paga el venedor. El tipus actual és del 6% en la major part del territori espanyol, tot i que hi ha excepcions.

IVA

Impost sobre el valor afegit. Grava el consum de béns i serveis. El paga el soci de la cooperativa a qui s'adjudica l'habitatge.

IVT

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys. D'àmbit municipal, grava l'augment del valor dels terrenys. El venedor és, per llei, el subjecte passiu de l'impost, llevat pacte contrari, que haurà de quedar reflectit en l'escriptura pública de compravenda. La quantitat depèn dels anys transcorreguts des de l'última liquidació, del municipi i de la zona on estigui situat l'habitatge dins de la localitat.