Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU des del 29 d'abril de 2022

Destinataris: Persones de 65 anys o més, amb un contracte de lloguer i que es trobin en risc d'exclusió social

Lloguer mensual màxim: 800€ (900€ si algun dels membres té alguna discapacitat)

Límit de renda familiar: 2,83 vegades l'IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajuts al lloguer per majors de 65 anys

Les persones grans poden ser un col·lectiu vulnerable, per això s'ha creat una línia d'ajuts dedicada especialment a les persones majors de 65 anys que viuen en un habitatge de lloguer i es troben en risc d'exclusió social.

La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a aquelles persones que compleixen els requisits i paguen un lloguer superior al que es considera just. Es considera lloguer just un que no superi el 20 o 30% dels ingressos de la persona arrendatària, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social i amb un contracte de lloguer d'habitatge habitual.

Requisits

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin la subvenció han de complir els següents requisits:

 • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge.
 •  Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge que no superi els 800€ mensuals o 900€ si algun dels membres de la unitat familiar té alguna discapacitat i barem de mobilitat favorable.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per transferència bancària, per rebut domiciliat o bé rebut emès per l’administrador de la finca, per ingrés en compte o per bizum on constin els següents conceptes: la identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària del pagament així com la mensualitat a què correspon.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat (DNI) vigent.
   • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: el NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. D'acord amb l'article 4.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, quan les beneficiàries siguin persones físiques o unitats de convivència constituïdes per diverses persones físiques, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat a l'efecte de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relativa a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
  • En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans; la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.
  •  En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
  •  En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.
 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms de les persones sol·licitants, el número d'algun dels documents identificatius relacionats a la base 8.1 a), les dades identificatives de l'habitatge i la relació del mesos de lloguer pagats.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base 4.2.
 • Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat acreditatiu de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). l) Certificat acreditatiu del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones sol·licitants que s'oposin a que l'òrgan gestor pugui fer les consultes que es detallen a la base reguladora 7.4 han d'aportar la documentació següent:
  • Documents d'identitat:  
   • Document nacional d'identitat (DNI) vigent.
    • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
    • Estrangers no comunitaris: el NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
  • Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. D'acord amb l'article 4.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, quan les beneficiàries siguin persones físiques o unitats de convivència constituïdes per diverses persones físiques, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat, als efectes de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relatives a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
  •  Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
  • Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
  • Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. 8.3 L'Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de la sol·licitud

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer concertat) i l'import que hauria de pagar (lloguer just). Es considera lloguer just quan l'import representa el 20 % o el 30 % dels ingressos, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda i els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d'escombraries.

L'import mensual de la subvenció serà d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat. Quan l'import de l'ajut sigui igual a l'import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40 % d'aquest import.

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

En cas que la persona sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte, per al càlcul de la subvenció, l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

Actualment, aquest ajut està tancat (des del 29 d'abril de 2022).

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. També són incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, d'acord amb l'article 4.4 d'aquesta norma i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de la ciutadania, les subvencions objecte d'aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que han estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i, a la vegada, d'un ajut per al pagament del lloguer en l'exercici anterior.

Altres informacions

 • El cobrament de la subvenció ha d'estar domiciliat en una entitat financera.
 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions de la convocatòria corresponent i a la comprovació, per part de l'Agència, que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.
 • Les subvencions es poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.