Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

PAE

Els Punts d’Assessorament Energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

Parc públic

Habitatges de protecció oficial sotmesos a les ajudes dels ajuntaments o de la Generalitat de Catalunya.

Parella de fet

Parella estable no casada inscrita en el Registre Municipal d'Unions Civils.

PAU

Programa d'actuació urbanística. Té per finalitat convertir sòl urbanitzable no programat —no definit pel PGOU— en sòl per a la construcció d'habitatges el 50% dels quals —com a mínim— estan subjectes a algun tipus de protecció.

Període d'amortització

Termini de temps en què es retorna el principal del préstec i els interessos.

Període de revisió d'interès

Periodicitat amb què es fa la modificació del tipus d'interès en els préstecs a tipus d'interès variable.

Periodicitat

Freqüència amb què es paguen les quotes del préstec. Es recomana que coincideixi amb la periodicitat dels ingressos.

Persona jurídica

Règim que tenen les entitats amb drets i obligacions similars als de les persones —empreses, entitats financeres…—.

PGOU

Pla general d'ordenació urbana. Conté informació dels solars d'un municipi, n'indica el tipus de sòl i les normes urbanístiques que els afecten, així com l'equipament, les infraestructures i el desenvolupament previst per al municipi. Cada ajuntament disposa d'un departament d'urbanisme en què es pot obtenir informació sobre un solar en concret.

Pla d'habitatge

Pla municipal segons el qual l'Administració fixa les normes bàsiques d'accés i finançament a un habitatge protegit: les condicions i els preus màxims, els ingressos dels destinataris i el sistema de finançament. Amb una vigència de quatre anys, es complementa amb els plans de cada comunitat autònoma, que reben finançament estatal assignat per convenis. També estableix el mecanisme de fixació del tipus d'interès i afavoreix la signatura de convenis amb entitats de crèdit per a la concessió de préstecs.

Pla urbanístic

Conjunt de normes que regulen els usos permesos del sòl.

Ple domini

Quan es tenen els drets absoluts sobre el bé o la part del bé corresponent.

Plec de condicions

Escrit en què consten les condicions d'un contracte.

Plusvàlua municipal

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Poder notarial

Autorització atorgada davant d'un notari a favor d'un tercer perquè aquest pugui fer un tràmit determinat.

Prestatari

Persona titular d'un préstec que assumeix totes les obligacions i adquireix tots els drets del contracte que signa amb l'entitat de crèdit prestadora.

Préstec a interès fix

Préstec en què es pacta amb l'entitat de crèdit un interès que roman inalterable mentre duri el préstec. Com que no varia el tipus d'interès, la TAE roman fixa.

Préstec a interès mix

Combina un període d'interès fix i un altre de variable que s'ajusta al mercat.

Préstec a interès variable

L'interès roman fix un temps —sovint entre sis mesos i un any— i després es revisa en funció de la variació de l'índex de referència publicat mensualment al BOE segons les oscil·lacions del mercat. S'acostumen a concedir en millors condicions, però en variar la TAE, també varia; mai no se sap quant es pagarà en el període següent.

Préstec amb sostre

Préstec hipotecari a tipus variable en què s'han pactat uns límits màxims i/o mínims pel tipus d'interès que es pot aplicar en la revisió.

Préstec de quota fixa

El tipus d'interès és variable, però la quota roman fixa, i varia el termini de devolució del préstec.

Préstec qualificat

El concedeixen les entitats de crèdit que tenen subscrit un conveni amb l'Administració pel qual el tipus d'interès està per sota del que fixa el mercat.

Privatiu

Aplicat a un habitatge, instal·lació o element que pertany a la propietat privada d'un propietari en particular. Es contraposa, així, al concepte 'comú', que fa referència a una instal·lació o un element que pertany a l'espai de la comunitat de propietaris.

Projecte tècnic

Projecte d'obres elaborat per un tècnic amb titulació per fer-ho.

Propietari

Persona jurídica o física amb el dret de propietat sobre un bé.

Propietat

Potestat sobre un bé, per la qual s'atribueix al seu titular la capacitat de disposar-ne, sense més limitacions que aquelles que imposi la llei.

Propietat horitzontal

Edifici dividit en pisos i/o locals amb accés independent al carrer o a un element comú. Els propietaris dels pisos comparteixen serveis i instal·lacions comunes. El seu funcionament es regula pels estatuts i el reglament de règim interior, que determinen l'ús dels habitatges i locals, els elements i les despeses comunes, els òrgans de govern de la comunitat, les obligacions dels propietaris per a la conservació de l'immoble i les normes de convivència i d'utilització dels serveis comuns.

Propietat vertical

Edifici de més d'un habitatge, propietat d'una o més persones —físiques o jurídiques— i en què no ha estat adjudicat a cada propietari un habitatge amb caràcter privatiu.

Pròrroga forçosa

Dret del titular d'un contracte de lloguer a exigir que el propietari prorrogui de manera obligatòria la durada del contracte.