Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Règim d'habitatge sol·licitat

N'hi ha de diferents modalitats: en propietat, en dret de superfície o en lloguer, sigui per 10, 25 o 30 anys, amb opció a compra, per a gent gran —per a unitats familiars o de convivència de màxim dos membres i més grans de 65 anys— o per a gent jove —per a més joves de 35 i composició familiar o grup de convivència de com a màxim dues persones; excepcionalment de tres membres, si el tercer és menor d'edat—.

Règim jurídic de l'edifici

Conjunt de normes sobre les quals es regeix l'edifici.

Registre de la propietat

Oficina pública que recull els canvis que afecten la propietat d'immobles, els seus drets i càrregues, i la titularitat.

Renda

Quantitat mensual que el llogater paga al propietari quan lloga un pis, i que es pacta entre les dues parts abans de signar un contracte.

Rendibilitat interna del deute públic

Mitjana semestral del rendiment en el mercat secundari de deute públic amb venciment entre dos i sis anys.

Residència permanent

Són titulars del dret a residir amb caràcter permanent els ciutadans d'un estat membre de la Unió Europea o d'un estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, i els membres de la família que no siguin d'un d'aquests estats que hagin residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, entre altres.

Responsabilitat hipotecària

Suma dels conceptes garantits per la hipoteca: el capital prestat, els interessos normals i els de demora, els costos judicials, les despeses… Sobre aquesta quantitat, es calculen les despeses de la formalització d'una hipoteca.