Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Interior d'una oficina de l'habitatge de Barcelona

L’Ajuntament proporciona serveis de mediació en el lloguer i assessorament hipotecari a persones amb dificultats econòmiques que estiguin en risc de perdre l’habitatge.

Prevenció per evitar la pèrdua de l’habitatge

Serveis municipals que protegeixen la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona considera la prevenció com a l’eina més efectiva per evitar situacions de risc que puguin derivar en la pèrdua de l’habitatge. Per aquest motiu facilita a la ciutadania serveis de mediació en el lloguer i assessorament hipotecari, que permeten arribar a punts de consens entre les persones o entitats propietàries i les residents amb l’objectiu d’evitar processos judicials i situacions traumàtiques.

D’una banda, la mediació en el lloguer es desenvolupa entre el propietari (arrendador) i l’inquilí (arrendatari) en aquells casos en què, per dificultats econòmiques (impagament, deute, demanda, etc.), l’arrendatari s’exposa a un desnonament, o és víctima d’assetjament immobiliari, entre altres situacions. L’objectiu és arribar a un acord que permeti a l’inquilí conservar la seva llar i, si és necessari, fer front als deutes pendents i prevenir un endeutament futur.

D’altra banda, el servei d’assessorament hipotecari es fa a través de l’Ofideute, un servei d’informació que propicia la resolució de conflictes entre la ciutadania i les entitats financeres. L’objectiu és evitar les vies de recuperació del deute agressives i el risc de desnonament.

Si tens dificultats econòmiques per pagar el lloguer o les quotes de la hipoteca, pots adreçar-te a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge per sol·licitar informació i ajuda.

Vols saber-ne més?

En aquests desplegables trobaràs explicacions sobre aquests serveis, però recorda que la millor manera d’informar-te és demanar cita a les Oficines de l’Habitatge.

 

A qui va dirigit?

  • Famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que utilitzen com a habitatge principal.
  • Persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre l’habitatge principals
  • Persones consumidores, avaladors i tercers hipotecants, en els casos següents:
    • Quan detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
    • Quan es trobin amb dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o prevegin que no en podran fer efectius els pagaments en el futur.
    • Quan hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
  • Persones en risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer. Aquestes persones poden adreçar-se a qualsevol Oficina de l’Habitatge, on el personal tècnic en valorarà el cas i procedirà, si escau, a elaborar un expedient per a la Mesa d’Adjudicació d’Habitatges per Emergència Social.

Finalitat

L’objectiu de la mediació en el lloguer és arribar a un acord entre llogaters i propietaris per fer front als deutes pendents i evitar un possible desnonament. El procés de mediació es desenvolupa entre el propietari (arrendador) i l’inquilí (arrendatari).

El servei Ofideute ofereix assessorament hipotecari per resoldre conflictes entre arrendataris i entitats financeres. Si vius en un habitatge que és propietat d’un banc i tens dificultats econòmiques, Ofideute ofereix informació i mediació per evitar el risc de desnonament.

On t’has d’adreçar?

Les Oficines de l’Habitatge disposen d’un servei d’informació i assessorament personalitzat gratuït per a tots els ciutadans de Barcelona.

Per entrevistar-se amb un advocat del servei jurídic, cal sol·licitar cita prèvia de manera presencial en qualsevol Oficina de l’Habitatge. Si escau, s’indicarà la documentació que caldrà presentar a la cita.