Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Salari mínim interprofessional

El fixa cada any el Govern central. En teoria, és el salari mínim necessari per viure i, per tant, el que hauria de poder cobrar tothom.

Seient

Referit a l'habitatge, cadascuna de les inscripcions que el registrador fa en el Registre de la Propietat referent a la vida d'una casa.

Servitud

Limitació del dret de propietat al propietari d'un immoble en benefici d'un tercer —de pas, de llums i vistes…—.

Situació registral de la finca

Resultat de les dades registrals d'una finca en què en consten les càrregues i els titulars.

Soci d'una cooperativa

La condició de soci la defineixen els estatuts de la cooperativa, tot i que s'admet a qualsevol persona —major d'edat o menor representat— que necessiti habitatge. En el cas de VPO, l'admissió de socis s'ha d'ajustar als requisits legals.

Sòl no urbanitzable

Tipus de sòl protegit per algun règim especial de protecció —paisatgístic, històric, ambiental— i per la qual cosa no s'hi pot edificar.

Sòl urbà

Tipus de sòl que disposa d'accés rodat, servei d'aigua, xarxa de clavegueram i subministrament d'energia elèctrica. És a dir, que està preparat perquè s'hi edifiqui.

Sòl urbanitzable

Tipus de sòl que no es considera ni urbà ni no urbanitzable, però que es pot convertir en sòl urbà —dotant-lo dels serveis urbans mínims— perquè s'hi pugui edificar.

Sol·licitant

Ciutadà que fa una sol·licitud d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Barcelona, i que actua en representació dels membres de la unitat de convivència inclosos en la sol·licitud.

Sotsarrendament

Arrendament total o parcial a tercers per part del llogater.

Subrogació

Situació jurídica en què una persona adquireix els drets i els deures d'una altra. Canvi del préstec hipotecari a una altra entitat de crèdit o a una tercera persona. Quan és una operació entre entitats de crèdit, significa conservar les condicions de la hipoteca inicial, a excepció dels nous tipus d'interès, i pagar la comissió de cancel·lació del préstec. En el cas de la compravenda d'un habitatge hipotecat, implica que el comprador es fa càrrec del préstec amb la mateixa entitat i les mateixes condicions.

Subsidiació

Import de la quota d'un préstec que es rep per part de l'Administració en forma d'ajut.

Superhipoteca activa

Permet al client escollir l'índex de referència del seu préstec —MIBOR tres mesos, sis mesos o un any— perquè la quota es beneficiï abans de les baixades dels tipus d'interès.