Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: Per a informació i tràmits del parc públic d'habitatge (contractuals i econòmics), per al pagament de rebuts i reduccions del lloguer. Truqueu al 010 de dilluns a diumenge de 7 a 23 hores. O a l'àrea d'usuari de la web de l'IMHAB. 

PER TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC: Per a informació i consultes del parc públic i per presentar queixes, suggeriments o reclamacions, truqueu als telèfons 932 915 404 / 932 915 424 o envieu un correu electrònic a imhab@imhab.cat. Per a comunicar incidències de manteniment, podeu contactar amb el Servei d'Assistència Tècnica al telèfon 932 915 411 de dilluns a divendres de 9 a 21 hores o per correu electrònic a avismanteniment@imhab.cat.

PER INTERNET: Per als pagaments de rebuts de lloguer disponibles i consulta de rebuts, presentació d'instàncies, obtenció de certificats de renda i d'IBI o per consultes d'informació general. A l'àrea d'usuari de la web de l'IMHAB. 

 • Per fer tràmits o demanar informació a l'IMHAB

  L'oficina de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona és l'espai de trobada per a persones adjudicatàries i usuàries del parc públic per a resoldre totes aquelles qüestions relacionades amb els habitatges, locals i aparcaments, que actualment l'IMHAB administra, distribuïts per tota la ciutat.

  Per a qualsevol gestió relacionada amb el parc públic d'habitatge, l'oficina IMHAB compta amb un equip tècnic especialitzat a través del qual podràs rebre informació general o bé efectuar tràmits relacionats.

  • Rebuts i pagaments de caixa
  • Pagament de fiances
  • Informació i tràmits del parc públic
   • Tràmits econòmics
   • Tràmits contractuals
  • Reduccions de lloguer
   • Sol·licitud de reducció de lloguer
   • Presentació de documentació per a tramitar la reducció de lloguer
   • Firma annex de reducció de lloguer

   

  Per a fer qualsevol d'aquests tràmits de manera presencial serà necessari demanar cita prèvia per ser atès un dia i hora concrets a l'oficina IMHAB. Pots demanar cita prèvia:

  • Per telèfon, de 7 a 23 hores, de dilluns a diumenge, al 010.
  • Per internet a través de l'àrea d'usuari web de l'IMHAB, portal.imhab.cat.

   

  També tens l'opció de fer tràmits amb l'oficina IMHAB per telèfon o Internet:

  • Per informació i consultes del parc públic i d'habitatge, i per presentar queixes, suggeriments o reclamacions pots trucar als telèfons 932 915 404 o 932 915 424, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. També pots enviar un correu electrònic a imhab@imhab.cat.
  • Per a comunicar incidència de manteniment en els edificis i/o habitatges de parc públic de l'IMHAB podeu contactar amb el Servei d'Assistència Tècnica al telèfon 932 915 411 de dilluns a divendres de 9 a 21 hores o bé enviar un correu electrònic a avismanteniment@imhab.cat.
  • Per als pagaments dels rebuts de lloguer disponibles i consulta de rebuts, presentació d’instàncies, obtenció de certificats de renda i d’IBI o per a consultes d’informació general cal que entris a l'àrea d’usuari web de l’IMHAB, a portal.imhab.cat.

   

  L'oficina de l'IMHAB es troba al c. Doctor Aiguader 26-36 i l'horari d'atenció a l'usuari és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous a la tarda de 16 a 18 hores per rebre informació.

  Per a temes relacionats amb rebuts i pagaments de caixa, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h, i dijous, de 16.00 a 18.00 h (excepte de l'1 maig al 30 setembre). L'últim dia hàbil del mes, la caixa es tanca a les 12.30 hores.

  L'horari d'estiu s'aplica entre els mesos de maig a setembre, ambdós inclosos. En aquest període, l'oficina està tancada cada tarda.