Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les pujades de l'IPC en les rendes dels contractes de lloguer d'habitatge

30/12/2021 - 12:12

Habitatge. En aquest article parlarem de com s’actualitzen les rendes del contracte de lloguer  a través del mecanisme d’aplicació de la variació interanual de l'Índex de Preus al Consum IPC

 

En aquest article parlarem de com s’actualitzen les rendes del contracte de lloguer  a través del mecanisme d’aplicació de la variació interanual de l’Índex de Preus al Consum IPC, que és el més utilitzat per les persones arrendadores a l’hora de pujar la renda del lloguer.

A les persones que ja fa més d’un any que estan de lloguer, els pot arribar una notificació per part de la persona arrendadora, comunicant una pujada del preu del lloguer. Sovint això pot crear desconcert i dubtes.

Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), en el seu article 18, la persona arrendadora pot, durant el contracte d’arrendament, actualitzar anualment la renda pactada i ajustar-la cada any al nivell de preus existent.

En el moment de signar el contracte de lloguer, la persona arrendadora pot imposar-nos l’anomenada clàusula d’actualització de rendes, que permet a la persona arrendadora actualitzar la renda cada any, indicant també quin mecanisme s’utilitzarà per apujar-la.

Es pot donar el cas també que al contracte d’arrendament no hi aparegui aquesta clàusula d’actualització de rendes. En aquest cas la renda no s’actualitzarà i pagarem el mateix fins a la fi del contracte.

Les pujades d’IPC en el contracte de lloguer

Tot i que la llei fixa que, si no ho preveu el contracte de lloguer, la renda no s’actualitzarà, és habitual que al contracte hi figuri un altre mecanisme d’actualització de rendes, que consisteix a aplicar-hi la variació interanual d’Índex de Preus al Consum (IPC).

L’Índex de Preus al Consum (IPC) és un indicador que reflecteix l’evolució dels productes i serveis bàsics de consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de manera mensual. Aquest mesura l’evolució mes a mes del cost de la vida. De tal manera que, és possible saber quant ha variat l’IPC d’un mes en concret en diferents anys. Aquesta variació interanual, s’expressa en un tant per cent.

Mitjançant aquest sistema d’actualització de rendes, la persona arrendadora podrà aplicar al lloguer el percentatge de variació anual de l’IPC corresponent al mes fixat en la clàusula d’actualització del contracte d’arrendament i així ho farà cada any fins que el contracte arribi a la seva fi.

En aquest cas, l’arrendador/a haurà de notificar a la persona llogatera per escrit quina serà la nova renda a pagar, i justificarà com l’ha calculada.

Si rebem aquest avís d’actualització de rendes, serà important:

  • Fixar-nos en la clàusula d’actualització del nostre contracte per a comprovar que el mes de referència que s’ha utilitzat per a calcular la pujada de la renda és efectivament el mes de referència pactat al contracte.
  • Comprovar que l’actualització s’ha calculat de manera correcta, a través de l’eina que ofereix el web de l’INE.
  • Assegurar-nos que l’actualització no excedeix el límit que estableix la llei. Haurem de comprovar que el percentatge que se’ns aplica a la renda, no és major que el percentatge de variació percentual de l’IPC, tenint en compte el mes d’IPC publicat a la data que se’ns calcula l’actualització de la renda. Si fos així, la persona arrendadora hauria de rebaixar l’actualització de la renda fins a aquest límit.

Veiem-ho amb un exemple:

Imaginem que tenim un contracte d’arrendament que cada mes d’agost compleix un any de durada i a la nostra clàusula d’actualització hi figura maig com el mes de referència per a calcular la variació d’IPC.

Rebem una carta de la persona propietària el mes de juliol del 2022 notificant-nos que a partir del mes d’agost del 2022 se’ns aplicarà una actualització de la renda, amb el càlcul de la variació de l’IPC de maig del 2021 a maig del 2022.

Per verificar que l’actualització és correcta, farem la comprovació al contracte per conèixer si efectivament és maig el mes de referència pactat i anirem a la web de l’INE per a comprovar que ens ha aplicat el percentatge de pujada correctament.

Caldrà també comprovar que es té en compte el límit que estableix la llei. iCaldrà veure quin és el mes de publicació de l’avís d’actualització, que en aquest cas resulta ser el mes de juny, i calcularem la pujada aplicant aquest mes com a referència. (juny 2021-juny 2022)

Si l’actualització de renda notificada per la persona propietària (prenent com a referència el mes de maig fixat al contracte) resulta més gran que la calculada respecte al mes de juny (el més publicat amb data d’actualització), aquesta excedirà del màxim establert en la llei, i la persona propietària haurà de limitar l’actualització de la nostra renta a la calculada respecte al mes de juny.

Atenció! Aquest límit només és vàlid per a contractes signats després del 6 de març de 2019. En contractes anteriors, l’actualització de la renda no té limitació.

Si encara tens dubtes sobre les pujades de l’IPC en el contracte de lloguer, o l’actualització anual de la renda, pots demanar una cita amb l’Assessoria d’habitatge compartit, a qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.