Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure, el qual posin a disposició de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Import màxim de la subvenció: 20.000 €

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Fitxa de l'ajut

Rehabilita el teu pis gràcies a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Aprofita els avantatges que et proporciona la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Lloga el teu pis amb l'Ajuntament i gaudeix d'una subvenció per rehabilitar l'habitatge de fins al 100% de l'import de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros.

Se subvencionen les següents actuacions:

 • Obtenció de l’habitabilitat
 • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat
 • Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge
 • Millores energètiques i sostenibilitat

Per realitzar el tràmit cal concertar cita prèvia amb el servei d’atenció personalitzada “Habitatge et Truca”. El personal t’assessorarà telefònicament sobre totes les opcions disponibles per fer la tramitació sense necessitat de desplaçar-te a una oficina d’atenció presencial. En cas que només et sigui possible realitzar la tramitació de manera presencial, et proporcionaran dia i hora per rebre atenció a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.

Destinataris

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i que presentin la documentació descrita a l'Annex 4, la qual haurà de fer referència a actuacions en habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

També podran resultar beneficiaris els membres d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits esmentats al paràgraf precedent.

També podran acollir-se a aquest ajuts els propietaris dels habitatges que hagin iniciat obres abans de presentar la sol·licitud d'inscripció prevista a l'article 31 de les Bases Reguladores, així com les persones que hagin presentat les seves sol·licituds en el marc de convocatòries anteriors i que a la data de publicació de la present convocatòria no hagin estat resoltes.

Requisits

Les persones beneficiàries cal que compleixin els següents requisits:

 • Cal que les sol·licituds presentades pels interessats es trametin des del Departament d’Ús Digne de l’Habitatge.
 • No es podran acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s’incorporin a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de Barcelona fruit de l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per reduir una sanció imposada com a conseqüència d’haver destinat l’habitatge a ús turístic o altres tipus d'infraccions sense autorització.
 • Tampoc es podran acollir les persones jurídiques que estiguin obligades per una altra normativa de rang superior a oferir un contracte de lloguer o altra obligació de dret públic fonamentada en l'interès general, per als ocupants d'un habitatge que estigui en risc de pèrdua.
 • El contracte de lloguer que es formalitzi haurà de tenir una durada d’un any prorrogable fins a cinc anys, en el supòsit en què el contracte de lloguer esmentat es resolgui en els dos primers anys, el beneficiari de la subvenció restarà obligat a formalitzar un contracte de lloguer nou amb la mediació de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a un període mínim d’un any prorrogable fins a cinc anys en el cas de propietats de persones físiques i d'un any prorrogable fins a set anys en el cas de propietats de persones jurídiques o en cas contrari procedir al retorn de la subvenció percebuda en concepte de les obres de rehabilitació.
 • També es podran acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin iniciat obres abans de presentar la sol·licitud d'inscripció, així com aquells que hagin realitzat les obres en els dotze mesos anteriors a la inclusió acreditant la seva realització amb les corresponents factures.

Documentació

1. En la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:

 • Imprès normalitzat de sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic (imprès 1h)

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat corresponent als habitatges referenciats a la sol·licitud, així com els títols jurídics que acreditin l’ocupació legítima de l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts.
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
 • Nomenament, si escau, d’un representant dels propietaris a l'efecte de tramitació de la sol·licitud (imprès normalitzat).

Declaració responsable (imprès D):

Declaració responsable, en imprès normalitzat, en la qual consti detallat si el promotor de les obres:

 • Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ha sol·licitat o rebut altres ajuts per la mateixa actuació, en el qual s'indiqui l’import de l'ajut sol·licitat o, si escau, obtingut.
 • Poden deduir-se els tributs que graven el cost d'execució de les obres (IVA).
 • Ha demanat permís d’obres.

Documentació d'endós de l'ajut a la rehabilitació (imprès Endòs):

En cas que la propietat i tutular de l ́ajut a la rehabilitació endosi el seu cobrament a un tercer, s ́haurà de documentar amb l ́imprés normalitzat, en que consti el sol·licitant de l ́ajut a la rehabilitació en qualitat d'endossant i l'endossatari a qui s'abonarà l'import de l'ajut a la rehabilitació.

Documentació tècnica:

 • La sol·licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el projecte, així com el pagament de les taxes de la llicència es consultaran d’ofici. El pressupost declarat per calcular l'impost ha de coincidir amb el preu d'execució i els materials de l'empresa que fa les obres. Aquest import tindrà caràcter limitador en el càlcul de les subvencions, d'acord amb els criteris establerts als articles 8 i 19.4 de les Bases.
 • En el cas que l'actuació no requereixi projecte o no sigui perceptiu l'obtenció de llicència caldrà adjuntar:
  • Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts.
  • En el cas d’actuacions per a l’adequació de les xarxes d’instal·lacions que no requereixin llicència o comunicat d'obres, serà suficient l’aportació del pressupost de l’empresa que s’indica en el punt següent, documentació descriptiva de la instal·lació i croquis descriptiu de les zones comunes afectades pel pas o l'eliminació de les instal·lacions.
 • Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com dels honoraris tècnics previstos. Per al contracte menor, caldrà acreditar l’aportació de tres ofertes i un escrit del president, el secretari o l'administrador explicatiu del resultat de l’elecció del pressupost acceptat.

 

2. En iniciar les obres:

 • Comunicat d’inici d’obres i sol·licitud d'ajuts d'acord amb el model normalitzat (imprès 2):
  • Caldrà aportar el comunicat d'inici d'obres segons model normalitzat. El comunicat d'inici d'obres es presentarà necessàriament amb posterioritat a la recollida de l'informe tècnic.
  • El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres. El Consorci requerirà al sol·licitant perquè en acabar el termini indicat al permís d'obres n'acrediti l'acabament. En cas que no es doni la resposta oportuna al requeriment, s'entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a arxivar l'expedient, prèvia resolució a l'efecte.
 • En cas que el sol·licitant de la subvenció l’hagi endossada a l’industrial o el constructor responsable de l’obra i aquest l’hagi descomptada de les aportacions a càrrec del sol·licitant, caldrà que aportin el corresponent document d’endós.

 

3. En acabar les obres:

 • Comunicat d'acabament d’obres i sol·licitud de pagament de l'ajut (imprès 3):
  • Caldrà aportar-lo segons model normalitzat i adjuntar original i còpia de totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els mateixos efectes que un rebut.
  • Les factures i els rebuts que s'entreguin amb el comunicat de final d'obres seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.
 • Com a justificant del pressupost protegit es podran aportar qualsevol dels següents documents, a més de les factures:
  • Rebuts
  • Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels terminis de justificació previstos en l'article 43 de les Bases Reguladores:
   • 1. Xec bancari, justificant l'acusament de recepció del mateix per part del proveïdor en què l'admeti com a forma de pagament.
   • 2. Pagaré, adjuntant l'acusament de recepció del mateix per part del proveïdor en què l'admeti com a forma de pagament.
   • 3. Lletra de canvi, acceptada.
   • 4. Carta de crèdit irrevocable confirmada o crèdit documentari irrevocable.
 • Document de domiciliació bancària. Aquest document únicament es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de pagament. En cas que s'hagi aportat un document de domiciliació bancària anterior, se sol·licitarà de nou l'aportació d'aquest document (imprès €).
 • Certificat final d'obres emès pel tècnic competent.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

Quantia: La subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 20.000 € per habitatge (IVA inclòs). L’import mínim subvencionable serà de 500 €. La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat al formulari de dades bancàries.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds d'ajut que preveu l'article 37.1 de les Bases Reguladores s'obre l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acaba el 31 de desembre de 2024.

Més informació

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits.