Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona que requereixen de millores d’accessibilitat  

Administració que atorga l'ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, està dirigida a tots aquells edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona que requereixen d’una millora pel que fa a la seva accessibilitat, com per exemple la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En definitiva, fer accessibles els habitatges als seus inquilins i veïns.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat, sempre i quan disposin de la corresponent cita prèvia. 

Vols saber com sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.

Destinataris

Persones residents en edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona que requereixen de millores d’accessibilitat.

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Caldrà estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 • Per accedir als ajuts de cohesió social de fins al 100% que es preveuen al punt 4.4 a), cal acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent, d'acord amb el que preveu el punt 5.1.

En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Com a mínim, disposen d'un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d'obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició amb el certificat final d'obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.  
 • Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d'obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l'import de l'últim rebut. 
 • En el cas d'edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció a aquesta convocatòria, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar, en el moment de presentar el certificat final d'obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • En cas que la/es persona/es propietària/es no siguin usuari/s habitual/s i permanent/s de l'habitatge, per acollir-se als ajuts caldrà disposar d'un contracte de lloguer que compleixi els requisits marcats a la convocatòria. Si s'escau, es comprovarà d'ofici que l'empadronament sigui mínim d'un any anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Els edificis d'habitatges caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Construïts abans del 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l'edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d'ús habitual. En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s'atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l'habitatge habitual, llevat que els habitatges que no compleixin aquesta finalitat, fins a arribar al 70% del total d'habitatge de l'edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.
 • Posteriors a l'any 1996 que executin obres d'accessibilitat, excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l'obra, d'acord amb els terminis establerts en la Llei d'ordenació de l'edificació i, en cap cas, inferior a 10 anys.
 • Edificis unifamiliars construïts abans del 1996, excepte per a actuacions d'ascensors. Les obres en conjunts arquitectònics hauran d'executar-se segons els criteris urbanístics aplicables a l'àmbit específic d'actuació.

Requisits de les actuacions:

Instal·lació d'ascensors

 • Comprèn les actuacions consistents en la dotació d'ascensors en edificis d'habitatges plurifamiliars que no en disposin, tant per l'interior com per l'exterior dels edificis d'habitatges plurifamiliars. Els edificis hauran de ser com a mínim de planta baixa més dues plantes, amb independència de les parades. Els requisits tècnics a complir per part dels ascensors en qüestió es poden consultar en el punt 4.3.1 de l’anunci de la convocatòria oficial.

Supressió de barreres arquitectòniques i millores d'accessibilitat

 • Comprèn les actuacions d’obres de supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d'ascensors en edificis plurifamiliars fins a planta baixa més dues plantes; així com l'ampliació de parades en edificis que ja disposin d'un ascensor.
 • Elements per a la millora de l'accessibilitat comunicativa per a persones sordes, en el cas que no en disposessin anteriorment.

Totes les actuacions acollides a aquest programa hauran de complir els aspectes recollits en matèria de supressió de barreres arquitectòniques de la normativa d'accessibilitat vigent i de les Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació. També compliran els requisits tècnics de l'actuació 4.3.1 Instal·lació d'ascensors.

Pel què fa als elements de millora de l'accessibilitat comunicativa, la nova instal·lació haurà de complir amb la normativa vigent tant sectorial com d'aplicació general.

Les instal·lacions estaran endreçades i respectaran la composició, materials i cromatismes de l'edifici original.

Documentació

a) Presentació de la sol·licitud d'inscripció i d'informe tècnic d'acord al punt 3 d'aquesta convocatòria. 

Si la sol·licitud d'ajuts no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s'acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte. 

Les sol·licituds es tramitaran seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent. 

Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria i l'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat. 

La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica la plena acceptació de les bases reguladores, de la convocatòria, i l'autorització al Consorci perquè pugui comprovar, entre d'altres requisits: 

 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents. 
 • Verificar les dades d'identitat del promotor i del seu representant. 
 • Comprovar la documentació requerida i contrastar-la amb el seu emissor. 
 • Comprovar dades del padró. 
 • Comprovar dades de renda. 
 • Comprovar dades cadastrals. 
 • Comprovar l'existència de cèdula d'habitabilitat vigent o l'estat de la seva tramitació. 
 • Realitzar una inspecció, cas que ho consideri oportú, per comprovar el compliment dels requisits establerts en la convocatòria.

b) Informe previ. D'acord amb el que preveu l'article 19 de les Bases Reguladores, tota actuació que vulgui acollir-se a les actuacions protegibles ha d'acreditar prèviament la justificació de la seva necessitat i idoneïtat mitjançant la realització d'un informe d'avaluació tècnica de l'edifici que analitzi l'estat de conservació, així com la certificació energètica edifici.

El consorci podrà estimar necessari que el permís d'obres estigui resolt per tal d'emetre informe tècnic previ sobre la idoneïtat de les obres. En el cas que en el termini de dos mesos a contar des de la sol·licitud d'informe tècnic previ no es disposi de llicència, el consorci podrà denegar la sol·licitud. 

c) Inici de les obres amb la presentació del certificat corresponent. 

 • Caldrà aportar el comunicat d'inici d'obres segons model normalitzat juntament amb el document emès pel director tècnic de l'obra, que s'hauran de presentar amb posterioritat a la recollida de l'informe tècnic.
 • Les obres es podran iniciar en un termini màxim de quatre (4) mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver-se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l'autorització municipal ja sol·licitada, les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim d'un mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal. 
 • La persona o entitat beneficiària ha de comunicar, preferentment de manera telemàtica, l'inici de les obres en un termini màxim de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici, amb la presentació de l'autorització municipal definitiva de les obres. 
 • El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres. El Consorci requerirà la persona sol·licitant perquè en acabar el termini indicat al permís d'obres n'acrediti l'acabament. En cas que no es doni la resposta oportuna al requeriment, s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a arxivar l'expedient, havent emès prèviament una resolució a aquest efecte.

d) Execució i finalització de les obres. Presentació del certificat corresponent i de la documentació final: 

 • El termini per executar les obres no podrà excedir de vuit (8) mesos, comptats des l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment. Les obres s'hauran d'executar durant la vigència de l'autorització municipal d'obres. 
 • S'haurà de comunicar el final de les obres dintre dels trenta dies naturals següents al dia del seu acabament, mitjançant la presentació de la documentació, preferentment de manera telemàtica. Si el termini comprès entre la data d'inici d'obres i la data de final d'obres és igual o inferior a trenta dies naturals, la documentació justificativa de l'inici i del final de les obres es podrà presentar de manera conjunta. 

e) Valoració final. Una vegada finalitzades les obres, el tècnic del Consorci responsable de l'expedient realitzarà si s'escau una inspecció a l'edifici per tal de verificar que les obres s'han executat segons l'informe tècnic inicial. Un cop verificades les obres i rebuda la documentació final es procedirà a valorar l'expedient. 

Es permetrà l'accés a la finca als tècnics del Consorci durant els 4 anys següents al final de les obres i caldrà mantenir les condicions establertes en l'informe inicial del tècnic del Consorci per l'obtenció de la subvenció durant aquests 4 anys.

Quantia i termini de la sol·licitud

Per a la instal·lació d’ascensors, la quantia de la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb el topall de 30.000 €. En el cas d'ascensors exteriors aquest topall s'incrementarà a 50.000 €.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel, la subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 45.000 €. En el cas d'ascensors exteriors aquest topall s'incrementarà a 65.000 €. 

Per a la supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat, la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000€.

Actualment, aquesta convocatòria està tancada. 

Compatibilitats i incompatibilitats

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 7 de les Bases Reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

Així mateix, els ajuts també seran compatibles amb els programes d'ajuda regulats per el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que no se superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació dels altres ajuts ho admetin, sent aplicable el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que estableix que l'ajut concedit en el marc del Mecanisme se sumarà a la proporcionada d'acord a altres programes i instruments de la Unió, precisant que les reformes i els projectes d'inversió podran rebre ajut d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost, evitant el doble finançament entre programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i així com amb altres instruments de la Unió.

Documents de la convocatòria

Consulta tots els documents relacionats amb aquesta convocatòria en el següent enllaç.

Altres informacions

Ajut addicional de cohesió social:

Aquelles persones que no disposin de recursos per fer front al pagament de les obres de rehabilitació disposen d’aquests ajuts individuals addicionals i complementaris. En aquests casos, la persona beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar assentament d'aquesta resolució d'atorgament d'ajut en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que disposen l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 74 del RD 1093/1997, pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

En l'assentament s'hi farà constar l'obligatorietat de retornar l'import de l'ajut més les despeses d'assentament en el Registre de la Propietat i els interessos legals devengats des de la seva percepció en cas de transmissió de l'habitatge, excepte en el cas de transmissions mortis causa quan qui rebi la propietat acrediti trobar-se en les mateixes circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l'ajut i a més destini l'habitatge a la seva residència habitual i permanent. La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys. 

Per a tots els programes d'actuació en edificis, les persones propietàries poden sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Ser propietari o propietària de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent. 
 • La unitat familiar ha d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent. 
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari o propietària de l'habitatge, s'ha d'aportar l'autorització de tots les persones propietàries per poder fer efectiva la inscripció al Registre de la Propietat. Es poden consultar la totalitat de les condicions d’aquest ajut adicional en les bases de la convocatòria.