Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

S’amplia el parc públic amb 64 nous habitatges amb protecció oficial al districte de Sant Martí

14/01/2022 - 16:06

Habitatge. Es tracta d’una promoció fruit d’una permuta entre el promotor privat Corpedificacions i l’Ajuntament de Barcelona. Es preveu que d’aquí a dos mesos ja s’hi pugui entrar a viure.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), i Corpedificacions S.L (CORP) estan a punt de finalitzar el projecte d’una promoció d’habitatges al barri de La Verneda i La Pau, al Districte de Sant Martí.

En concret, es tracta de 64 habitatges a l’antic emplaçament de la fàbrica Cobega, situada a la Rambla Guipúscoa 163-185. Aquesta promoció és fruit d’un projecte de permuta entre el promotor privat i el consistori mitjançant la qual es va cedir a CORP la part de l’Ajuntament d’una propietat a Can Batlló a canvi de la cessió dels habitatges construïts de la promoció de Cobega. L’edifici és un dels quatre blocs que tanquen l’illa delimitada pels carrers Rambla Guipúscoa i Camí de la Verneda. Els 3 blocs restants formen part d’una promoció de CORP de lloguer privat.

La corporació municipal va cedir a CORP el 15,54% indivís de la seva propietat en la finca resultant de Batlló-Magòria, valorada en 10.000.000€, a canvi de la cessió de 67 habitatges protegits en règim concretat de la promoció a desenvolupar per CORP a la finca dels carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva i Binèfar al límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. La valoració dels habitatges es va determinar en 9.100.000€. La diferència de valor de la permuta, 900.000€, es va fer efectiva per CORP a la corporació municipal en el moment de la formalització de la permuta.

Les obres van començar el 9 de setembre de 2020 i es preveu que el març de 2022 ja s’hi pugui entrar a viure. Es van rebre 9.293 sol·licituds pels 64 habitatges de lloguer assequible d’aquesta promoció que s’adjudicaran amb la següent convocatòria del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

Els habitatges

L’edifici consta de planta baixa i set plantes pis, i compta amb tres habitatges menys dels que contemplava el projecte inicial, és a dir 64. Per contra, incorpora un espai destinat a consergeria, un espai destinat a treball comunitari (coworking) i un espai per a bicicletes. Les modificacions executades han significat una diferència econòmica respecte de les prestacions concertades en la permuta original quantificada en 54.076,41 € a favor de l’Ajuntament de Barcelona.

A cada planta hi ha deu habitatges, excepte a la primera i a la setena, que en tenen set. A la planta baixa s’hi troben l’espai destinat a consergeria i les cambres de comptadors. A la primera, l’espai de coworking i el bicicletari, i a la setena planta s’hi troben un espai exterior per bicicletari i els estenedors, que també se’n troben a la planta coberta. Tots aquests habitatges s’han previst amb un espai de menjador-estar, amb cuina integrada amb la resta d’estances per tal de facilitar la socialització de les tasques quotidianes, i una terrassa. La majoria dels habitatges disposen també d’un espai per a la rentadora que funciona com a petit magatzem de l’habitatge. Dels 64 habitatges, 18 són d’un dormitori (3 d’aquests, adaptats), 34 de dos i 12 de 3.

Constructivament, s’ha previst l’aïllament tèrmic per l’exterior de la façana, cosa que permet suprimir els ponts tèrmics i millorar la inèrcia tèrmica de l’edifici i, per tant, el seu comportament tèrmic durant els mesos d’estiu. El sistema energètic previst és aerotèrmia individual per aire, amb suport d’energia fotovoltaica. L’optimització dels sistema constructiu i l’eficiència del sistema energètic han permès obtenir uns habitatges amb la màxima certificació energètica, i reduccions molt importants de la demanada energètica i de les emissions de CO2 associades a la climatització de l’edifici i a l’ús de l’aigua calenta sanitària.

Més de 300 habitatges en marxa a Sant Martí

Actualment, l’Ajuntament té en marxa la construcció de 323 habitatges i està a punt d’iniciar-ne la construcció de 244 més. D’aquests, 151 són de promoció industrialitzada, un mètode que assegura una reducció en els terminis d’execució de les obres i en l’impacte ambiental. El districte, a més, compta amb nou solars de propietat municipal, amb qualificació urbanística per a la construcció d’HPO i/o dotacional, dos d’ells en concurs de sòl; sis en concurs programat i un en estudi.