Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Joves d’entre 18 i 35 anys que tinguin un contracte de pis o habitació, o estan en disposició de tenir-lo. En cas de no tenir-lo, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini de 2 mesos i aportar el certificat de convivència en el termini de 3 mesos, a comptar des de la notificació de la resolució.

Lloguer mensual màxim: Fins a 900€ per habitatges; i fins a 450€ per habitacions.

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut al lloguer per a joves

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves d’entre 18 i 35 anys amb escassos mitjans econòmics i amb la finalitat de facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús. L’ajut en qüestió es concedeix per un període de 2 anys i consta d’una quantia de, com a màxim, 250€/mes. 

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, o presencialment a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge, a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge.

Destinataris

Persones que siguin titulars d’un  contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos, i compleixin els requisits de la convocatòria. 

Requisits

 • Estar empadronat/ada a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir entre 18 i 35 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
 • A l’àrea metropolitana de Barcelona, que el preu del lloguer de l’habitatge sigui, com a màxim, de 900€, i de 450€ en cas del lloguer d’habitacions. 
 • Estar al corrent del pagament dels rebuts del lloguer i pagar-los a través de rebut domiciliat, transferència bancària, ingrés en compte, Bizum o rebut de l’administrador en el moment de presentar la sol·licitud. 
 • Acreditar una font d’ingressos regulars** amb un límit màxim de:
  a. Si treballes des d’abans del 2021: 22.548,67€.
  b. Si vas començar a treballar al 2021: 23.664,15€.
  c. Si has començat a treballar al 2022: 24.301,57€* Segons el sumatori de bases imposables de l’IRPF.
 • *Si comparteixes el lloguer: si sol·licita el Bo el mateix nombre que titulars del contracte de lloguer o cessió es tindran en compte els ingressos individuals. En cas contrari, es tindran en compte tots els ingressos de la Unitat de Convivència. 
 • *En el cas de lloguer o cessió d’una habitació, només es consideraran els ingressos de la persona arrendatària.  

Documentació

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat vigent (DNI).
   • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant. 
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció. 
 • Certificat acreditatiu de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 

Quantia i termini de la sol·licitud

 • Quantia: La quantia de la subvenció és de 250€ amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual de lloguer o del preu de cessió. En aquest cas en minorarà en la proporció corresponent.
 • Termini: La subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. Per contractes anteriors a l’1 de gener de 2022, l’import de la subvenció serà per les mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en què finalitzi el termini de dos anys pel qual s’ha concedit la subvenció, computat des d’aquella data.
 • Actualment, aquesta convocatòria està tancada.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

Aquest ajut és compatible per les  persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.

Altres informacions

 • La tramitació de la petició de l’ajut no comporta taxes associades. 
 • El cobrament de la subvenció es realitzarà per transferència bancària. 

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds:

 • Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.