Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

LAU

Llei d'arrendaments urbans.

Limitació

Característica de les superhipoteques UCI que protegeix la quota contra les pujades dels tipus d'interès variable.

Liquidar

Pagar un deute.

Llibre de l'edifici

Document que recull les dades principals de l'edificació, estigui o no destinada a habitatges i que, entre altres, inclou les dades d'identificació i construcció de l'edifici i les tasques de manteniment que s'hi facin, les incidències que s'hi produeixin i les reformes o rehabilitacions efectuades.

Llicència d'obra major

Cal contractar un tècnic col·legiat que redacti el projecte i dirigeixi l'obra. Amb el projecte visat —examinat i amb el vistiplau—, i el document que certifica que el tècnic es fa responsable de l'execució de l'obra, se sol·licita la llicència d'obra major.

Llicència d'obra menor

Per a obres que afecten menys de 9 metres quadrats de superfície i que no modifiquen la configuració arquitectònica ni l'estructura de l'edifici, cal sol·licitar la llicència d'obra menor a l'Ajuntament i pagar les taxes fixades. S'ha de presentar un petit croquis i un pressupost de l'obra. No cal un projecte redactat per un tècnic col·legiat.

Llicència de primera ocupació

Llicència concedida per l'Ajuntament al promotor una vegada acabada l'obra de l'edifici perquè es pugui ocupar.

Lliure de càrrecs

Es diu de la finca sobre la qual no hi ha cap limitació al seu domini, és a dir, no hi ha hipoteques, censos, clàusules resolutòries, usdefruits o altres limitacions.

Llogater

Persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat. Persona que lloga un bé immoble.

Lloguer

És el contracte en virtut del qual una persona —arrendador, propietari, usufructuari— s'obliga a donar a una altra —arrendatari, llogater, inquilí— l'ús i el gaudi d'un habitatge per a un temps determinat i a canvi d'un preu concret, la renda.

Lloguer assequible

El preu del lloguer d'aquests habitatges és inferior al del mercat després de ser inclosos en operacions de la borsa de lloguer, actuacions de rehabilitació protegida o promocions d'habitatge amb protecció.