Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Inscriure's al Registre de Sol·licitants és el primer pas per poder accedir al Parc Públic d'Habitatges de la ciutat de Barcelona.

Regularment, l'Ajuntament posa a disposició del Registre promocions per tal que s'adjudiquin els habitatges entre les persones inscrites, d'acord amb les característiques que han indicat a la seva sol·licitud. 

 

Registre de Sol·licitants d'habitatge públic

 

El Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de Barcelona és el registre en què s’han d’inscriure les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona. Les seves finalitats són:

 • Facilitar i agilitzar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar de la demanda real d'habitatges de protecció oficial a Barcelona.

El Registre de Sol·licitants, previst en la Llei del dret a l’habitatge i desenvolupat pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona, és de caràcter permanent, de manera que no hi ha terminis per tramitar-hi una sol·licitud d'inscripció. Això sí, la inscripció en aquest registre té una vigència d'un any a partir de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció, de manera que s'ha de renovar anualment.

Tant si vols formalitzar la teva inscripció per primera vegada, com si vols informar-te més al detall del registre o, en cas d'estar inscrit, consultar els processos d'adjudicació existents, pots consultar els enllaços de la pàgina, on trobaràs aquesta i altra informació d'interès. 

Què necessites saber per inscriure’t en el Registre de Sol·licitants?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclou els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Et pots inscriure en el Registre de Sol·licitants en qualsevol moment.

Requisits generals

Els requisits generals, sense perjudici de les especificacions corresponents, són els següents:

 • Ser major d’edat o menor d’edat emancipat/da legalment.
 • Que la persona sol·licitant principal estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.
 • No tenir cap pis en propietat llevat d'excepcions.
 • No superar els ingressos màxims que estableix el reglament per a cada cas.

Estar empadronat a la ciutat de Barcelona

En unitats de convivència de més d’un membre, aquesta condició s’exigirà només al sol·licitant principal.

En cas de ser una persona retornada, cal acreditar el període de residència fora de Catalunya.

Els sol·licitants poden incloure com a membres de la unitat de convivència les persones que estiguin en procés de reagrupament familiar, aportant la documentació que ho acrediti. Aquest procés ha de ser efectiu abans de l’adjudicació definitiva de l’habitatge.

Tenir necessitat d'habitatge

La persona o la unitat de convivència que sol·liciti la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona haurà de tenir necessitat d'habitatge, bé perquè no en té cap o bé perquè no en té un d'adequat.

Cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari d’un habitatge, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, pel que fa a la necessitat d’habitatge.

Quan un habitatge no és adequat?

No es consideren habitatges adequats o a la disposició del sol·licitant, i es tindran per tant com a  supòsits de necessitat d’habitatge,  aquells habitatges que constitueixen la residència habitual i permanent  de la persona sol·licitant o d’un dels membres de la unitat de convivència i es troben en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Els habitatges fora d’ordenació urbanística que tinguin sentència ferma d’enderroc.
 2. Els habitatges declarats en estat ruïnos respecte dels quals s’hagi acordat la demolició.
 3. Els habitatges que no reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat establertes en la normativa vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles amb solucions constructives que no afectin l’estructura de l’edifici.
 4. Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com a domicili a l’altre cònjuge o parella, sempre que el sol·licitant no disposi d’un altre habitatge adequat, d’acord amb el reglament del registre.
 5. S’entendrà, també, que  hi ha necessitat d’habitatge en els casos d’abandonament  del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment davant dels òrgans competents.
 6. Els habitatges que no compleixin les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors contingudes a la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, sempre que es produeixin les circumstàncies següents:
  • Que no resulti possible un ajustament raonable, acreditat amb un informe d’un tècnic de l’Oficina de l’Habitatge competent.
  • Que un membre de la unitat de convivència acrediti, amb la qualificació oficial de l’organisme competent, la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent; o que la unitat de convivència inclogui (o estigui formada) per  persones majors de 65 anys.
 7. Els habitatges ocupats per un nombre de persones que superi el llindar màxim d’ocupació establert per la normativa reguladora de les condicions mínimes d’habitabilitat. El nombre de membres de la unitat de convivència s’acredita mitjançant la certificació d’empadronament de tots ells en el mateix domicili durant el termini mínim d’un any anterior a l’inici del procediment d’adjudicació.
 8. Casos en que la persona propietària tingui iniciat un procés judicial o notarial d’execució hipotecària que pugui comportar la pèrdua de l’habitatge.
 9. Quan el sol·licitant acrediti raons de mobilitat laboral, de dependència física, d'assetjament o de qualsevol altra mena que justifiquin suficientment la necessitat de canvi de domicili.

Ingressos màxims

Per ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent, en la modalitat o les modalitats per a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud.

S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.

No estar en circumstàncies d'exclusió

El sol·licitant d’habitatge protegit no podrà trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. Aquestes circumstàncies d’exclusió són:

 • La renúncia o el desistiment a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, dues vegades. Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, no podrà tornar a inscriure’s al registre.
 • La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment originari de les condicions d’inscripció al registre. Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, no podrà tornar a inscriure’s al registre. 
 • Ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial en règim de compra. Aquelles persones que ho siguin en règim de lloguer podran inscriure’s al registre per altres modalitats d'habitatge amb protecció oficial transcorregut  un període mínim d'un any des de la data de sigantura del contracte de lloguer.
 • L'incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ser inscrit o inscrita en el Registre. 

Documentació que cal presentar

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estranger (cal presentar-ho sempre).
 • Fotocòpia del permís de residència permanent, si s’escau (si s’és estranger amb residència permanent).
 • Certificat de minusvalidesa expedit als centres d’atenció als disminuïts, en el cas que fos al·legada, i també qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva (si hi ha un membre de la unitat de convivència amb minusvalidesa superior al 33%).
 • Documentació acreditativa que s’ha presentat sol·licitud de reconeixement de persona retornada, si s’escau (si hi ha un membre de la unitat de convivència que sigui emigrant retornat).
 • Documentació acreditativa d’ingressos. Una còpia de la declaració o de les declaracions de la Renda de les Persones Físiques ( IRPF ) corresponents a l’exercici 2021, per tots els membres de la unitat de convivència, sempre què estiguin obligats a presentar-la. Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no estès obligat a presentar la declaració, l’acreditació dels ingressos durant l’any 2021, requerirà la presentació del Certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.
 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència (si l’estat civil del sol·licitant no és "Solter"). 
 • Sentència judicial del divorci o separació matrimonial ferma i conveni regulador, si s’escau. Si l’estat civil del sol·licitant és "Separat" o "Divorciat" o en supòsit de necessitat d’habitatge per no disposició d’habitatge per separació o divorci. 
 • Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. Certificat de titularitat cadastral (Art. 11.d del Reglament del Registre). Per a la seva comoditat, no és necessari que presenti aquest certificat junt amb la resta de la documentació, ja que ens serà enviat internament per la Gerència Regional del Cadastre.
 • Original i fotocòpia de l’escripture de  compravenda de l’habitatge actual, si s’escau (si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat).
 • Fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles, si s’escau (si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat).
 • Certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador i sentència judicial denúncia formal (supòsit de necessitat d’habitatge declarat en ruïna).
 • Denúncia formal (supòsit de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament).
 • Fotocòpia de la demanda i/o sentencia judicial o notarial. Supòsit d’inici de un procés d’execució hipotecaria.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que es imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars dels sol·licitants.

Com et pots inscriure al Registre?

Hi ha tres vies per inscriure's al Registre de Sol·licitants:

Presencial

A una oficina de l'habitatge. És necessari demanar cita prèvia trucant al 010. Abans d'anar-hi, recull la documentació que et caldrà aportar.

Per telèfon

A través del número de telèfon 010. Un agent et demanarà les dades necessàries i emplenarà la sol·licitud. Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, el qual exercirà de representant de la resta de persones.

Internet

Al web del Registre hi trobaràs el formulari de sol·licitud.

Consultar l'estat de la sol·licitud

És possible tenir accés a l'estat de la tramitació de la sol·licitud per dues vies:

 • Internet: A través d'aquest enllaç, en què cal introduir el codi de la sol·licitud i la contrasenya triada en el moment de fer la sol·licitud.
 • Telèfon 010: Es demanarà el codi de la sol·licitud i el DNI.

Passos a seguir un cop emplenada la sol·licitud

Una vegada emplenada la sol·licitud per internet o per telèfon, caldrà signar-la i lliurar-la juntament amb la documentació en paper. Per fer-ho, tens dues possibilitats

 • Correu ordinari: T'enviarem la sol·licitud per correu ordinari al domicili d’empadronament, juntament amb un sobre especial per retornar-la signada amb la documentació exigida. El sobre no necessita segell. També es pot lliurar el sobre a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona, per a la qual cosa no cal cita prèvia.
 • A una oficina d'habitatge: Imprimeix la sol·licitud (si s’ha emplenat per internet) i lliura-la presencialment signada i acompanyada amb la documentació necessària a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona. Cal demanar cita trucant al 010.

El procés d'adjudicació

Regularment, l’Ajuntament posa a disposició del Registre promocions perquè s'adjudiquin els habitatges entre les persones inscrites, d’acord amb les característiques que han indicat a la seva sol·licitud.

Consulta el procés d’adjudicació recollit en el Reglament de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

Si voleu assabentar-vos dels processos d’adjudicació en curs, pots consultar-los en el següent enllaç.