Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Una dona consulta l’ordinador portàtil a casa seva

Inscriure's al Registre de Sol·licitants és el primer pas per poder accedir al Parc Públic d'Habitatges de la ciutat de Barcelona.

Registre de Sol·licitants d'habitatge públic

Inscripció al Registre de Sol·licitants

El Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de Barcelona és el registre en què s’han d’inscriure les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona. Les seves finalitats són:

 • Facilitar i agilitzar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar de la demanda real d'habitatges de protecció oficial a Barcelona.

El Registre de Sol·licitants, previst en la Llei del dret a l’habitatge i desenvolupat pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona, és de caràcter permanent, per la qual cosa no hi ha terminis per tramitar-hi una sol·licitud d'inscripció. Això sí, la inscripció en aquest registre té una vigència d'un any a partir de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

Què necessites saber per inscriure’t en el Registre de Sol·licitants?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclou els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Et pots inscriure en el Registre de Sol·licitants en qualsevol moment.

Requisits generals

Els requisits generals, sense perjudici de les especificacions corresponents, són els següents:

 • Ser major d’edat o menor d’edat emancipat legalment.
 • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.
 • La persona o la unitat de convivència, tenir necessitat d'habitatge, sigui perquè no en disposa o bé perquè el que té no s’adequa a la normativa.
 • No superar el límit d’ingressos màxims establert.
 • No estar en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.
 • No estar incapacitat per obligar-se contractualment, d’acord amb el dret civil de Catalunya.

Estar empadronat a la ciutat de Barcelona

En unitats de convivència de més d’un membre, aquesta condició s’exigirà només al sol·licitant principal.

En cas de ser una persona retornada, cal acreditar el període de residència fora de Catalunya.

Els sol·licitants poden incloure com a membres de la unitat de convivència les persones que estiguin en procés de reagrupament familiar, aportant la documentació que ho acrediti. Aquest procés ha de ser efectiu abans de l’adjudicació definitiva de l’habitatge.

Tenir necessitat d'habitatge

La persona o la unitat de convivència que sol·liciti la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona haurà de tenir necessitat d'habitatge, bé perquè no en té cap o bé perquè no en té un d'adequat.

No es considera necessitat d’habitatge quan el sol·licitant o un dels membres de la unitat de convivència disposa d’un habitatge adequat en propietat, amb dret de superfície o usdefruit.

Quan un habitatge no és adequat?

Els habitatges que no es consideren adequats són els supòsits de necessitat d’habitatge, és a dir, els habitatges que constitueixen la residència habitual i permanent de la persona sol·licitant o d’un dels membres de la unitat de convivència, i que estan en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Els habitatges que dins del Pla d’ordenació urbanística tinguin una sentència ferma de demolició.
 2. Els habitatges declarats en estat ruïnós, dels quals s’hagi acordat la demolició.
 3. Els habitatges que no reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat establertes en la normativa vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles amb solucions constructives que no afectin l’estructura de l’edifici.
 4. Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com a domicili a l’altre cònjuge o parella, sempre que el sol·licitant no disposi d’un altre habitatge adequat, d’acord amb el reglament del registre.
 5. S’entendrà que hi ha necessitat d’habitatge en casos d’abandonament del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment en els òrgans competents.
 6. Els habitatges que no compleixin les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors d’acord amb la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, sempre que:
  • No sigui possible un ajustament raonable, acreditat amb un informe d’un tècnic de l’oficina de l’habitatge.
  • Un membre de la unitat de convivència acrediti, amb la qualificació oficial de l’organisme competent, la condició de persona amb mobilitat reduïda permanent; o que la unitat de convivència inclogui (o estigui formada per) persones més grans de 65 anys. 
 7. Els habitatges ocupats per un nombre de persones que superi el llindar màxim d’ocupació establert per la normativa reguladora de les condicions mínimes d’habitabilitat. El nombre de membres de la unitat de convivència s’acredita mitjançant la certificació d’empadronament de tots ells en el mateix domicili durant el termini mínim d’un any anterior a l’inici del procediment d’adjudicació.
 8. Els casos en què la persona propietària hagi iniciat un procés judicial o notarial d’execució hipotecària que pugui comportar la pèrdua de l’habitatge.
 9. Quan el sol·licitant acrediti raons de mobilitat laboral, de dependència física, d'assetjament o de qualsevol altra mena que justifiquin suficientment la necessitat de canvi de domicili.

Ingressos màxims

Els ingressos de la unitat de convivència corresponen a la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que en formen part. Per ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts en la normativa, en la modalitat o les modalitats per les quals s’opti a un habitatge.

El càlcul es fa a partir de la declaració de la renda de les persones físiques (IRPF) de cadascun dels membres de la unitat de convivència. Per sol·licitar un habitatge de protecció oficial, la declaració a presentar serà la corresponent al període impositiu anterior a la presentació. Si un dels membres de la unitat no ha presentat la declaració perquè no hi està obligat, l’acreditació dels ingressos es farà amb el certificat d’imputacions de l’Agència General Tributària.

No estar en circumstàncies d'exclusió

El sol·licitant d’habitatge protegit estarà en circumstàncies d’exclusió quan, segons el reglament vigent del registre HPO, es produeixi alguna de les situacions següents:

 • Que en dues ocasions la persona sol·licitant renunciï a l’habitatge de protecció oficial adjudicat sense una causa raonable justificada. Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, el sol·licitant no podrà tornar a inscriure’s en el registre.
 • Que al llarg del procés d’adjudicació es constati l’incompliment originari d’alguna de les condicions que van fer possible la inscripció del sol·licitant en el registre. Durant els cinc anys següents no podrà tornar a inscriure-s’hi.
 • Que el sol·licitant sigui adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial en règim de compra. Les persones o la unitat de convivència que siguin o hagin estat beneficiàries d’habitatges amb protecció oficial de lloguer poden inscriure’s en el registre per sol·licitar altres modalitats d’habitatge de protecció oficial, un cop hagi transcorregut un període mínim d’un any des de la data de signatura del contracte de lloguer.

Documentació que cal presentar

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o de la targeta d’identitat d’estranger.
 • Fotocòpia del permís de residència permanent, si es tracta d’un estranger amb residència permanent.
 • Si un membre de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%, certificat de discapacitat expedit en els centres d’atenció als discapacitats (CAD), així com qualsevol altra documentació que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva.
 • Documentació acreditativa de la sol·licitud de reconeixement de persona retornada, si algun membre de la unitat de convivència és emigrant retornat.
 • Documentació acreditativa d’ingressos. Caldrà una còpia de la declaració o de les declaracions de la renda de les persones físiques (IRPF) corresponents a l’exercici anterior a la sol·licitud. Si algun dels membres de la unitat de convivència no està obligat a presentar la declaració, es requerirà la presentació del certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.
 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència, en cas de ser una unitat de convivència.
 • Sentència judicial del divorci o la separació matrimonial ferma, i el conveni regulador corresponent quan l’estat civil del sol·licitant sigui divorciat o separat.
 • Certificat de titularitat cadastral. Aquest document acredita la necessitat d’habitatge. Per a la comoditat del sol·licitant, no cal presentar aquest certificat, ja que serà enviat internament per la Gerència Regional del Cadastre.
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’habitatge actual, en cas que un membre de la unitat de convivència tingui un habitatge en propietat.
 • Fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles, si un membre de la unitat de convivència té un habitatge en propietat.
 • Certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador, sentència judicial i denúncia formal, en el supòsit de necessitat d’habitatge declarat en ruïna.
 • Denúncia formal, en el supòsit de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament.
 • Fotocòpia de la demanda i/o sentència judicial o notarial, en el supòsit d’inici d’un procés d’execució hipotecària.

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar tots els documents complementaris que consideri necessaris si són imprescindibles per valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars dels sol·licitants.

Com et pots inscriure en el Registre?

Per inscriure’s en el registre, cal que el sol·licitant presenti una sol·licitud de manera oficial mitjançant els canals establerts. Així, es pot fer via internet accedint a la sol·licitud d’inscripció; també es pot sol·licitar al Telèfon d’Informació i Tramitació de l’Ajuntament 010, en què cal seguir els passos indicats i posteriorment enviar la documentació requerida; i finalment mitjançant el servei de les oficines de l’habitatge de Barcelona, per al qual cal demanar una cita prèvia.

Consultar l'estat de la sol·licitud

És possible tenir accés a l'estat de la tramitació de la sol·licitud per tres vies:

 • Internet: a través d'aquest enllaç, en què cal introduir el codi de sol·licitud i la contrasenya triada en el moment de fer la sol·licitud a l'opció Sol·licitud d'inscripció.
 • Telèfon 010: es demanarà el codi de sol·licitud i el NIF/NIE i s'indicarà l'estat de la tramitació al sol·licitant.
 • Presencial: en qualsevol de les oficines de l'habitatge de Barcelona. No cal demanar cita prèvia per fer-ho. Es demanarà el codi de sol·licitud i el NIF/NIE i s'indicarà l'estat de la tramitació al sol·licitant.

Causes de baixa del registre

 • No renovar la sol·licitud passat l'any de vigència.
 • Petició del sol·licitant, amb la signatura de tots els membres majors d’edat en el cas d’unitats de convivència.
 • Ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial en propietat.
 • No complir les condicions establertes per poder inscriure-s’hi.
 • Renunciar dues vegades, sense causa justificada, a participar en un procediment d’adjudicació, i renunciar a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat. Caldrà esperar cinc anys des de la segona renúncia per tornar-s’hi a inscriure.
 • Revocació de la inscripció perquè es constata posteriorment l’incompliment originari de les condicions d’inscripció en el registre. Caldrà esperar cinc anys des de la revocació per tornar-s’hi a inscriure. 

El procés d'adjudicació

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites en el registre, d’acord amb les característiques indicades pels ciutadans en la sol·licitud i en funció dels requeriments que estableixi cada convocatòria de sorteig.

Consulta el procés d’adjudicació recollit en el Reglament de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

Si voleu assabentar-vos dels processos d’adjudicació, feu clic en els enllaços següents: