Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tens un pis per llogar? Informa’t dels avantatges

 • Incentiu econòmic per la inclusió del teu habitatge a la borsa
 • Subvenció per a la rehabilitació fins a un màxim de 20.000 euros
 • Bonificació del 95 % en la quota líquida de l’IBI
 • Quins serveis ofereix la Borsa?

  • Serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters.
  • D’una banda, els propietaris d’habitatges buits que els cedeixin a la Borsa tenen la seguretat que es compliran les condicions del contracte.
  • De l’altra banda, les persones que busquen un habitatge podran accedir amb garanties a una Borsa d’Habitatge amb un preu assequible.

  Com poden participar els propietaris?

  • Tots el propietaris interessats en el programa de la Borsa de Lloguer podeu podeu complimentar el formulari de sol·licitud d'informació o adreçar-vos a les oficines d’habitatge
   Telèfon d'atenció als propietaris: 931 229 494. Aquest telèfon és només per a propietaris d’habitatges interessats en incloure el seu habitatge al programa de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

  Quines subvencions i incentius comporta per als propietaris i propietàries?

  • Incentiu econòmic per la inclusió d’habitatges a la Borsa: 1.500€ si l’habitatge que tens és buit, i 6.000€ per liquidació de deute en casos d’habitatges en procés judicial.
  • Subvenció per a la Rehabilitació de l'habitatge del 100% de l'import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000€, prèvia valoració tècnica de l'habitatge i a canvi d’un contracte de 5 anys.
  • Bonificació del 95% de la quota líquida de l'IBI durant els anys de vigència del contracte de lloguer social (es descompta del pagament de la quota).

  Quines garanties ofereix?

  • Garantia de cobrament per existència d’un fons de garantia i un seguiment específic per verificar que el propietari percep el lloguer en cas d’impagament. 
  • Garantia de manteniment de l’habitatge que disposa, sempre amb una assegurança multirisc de la llar sense cost.

  Quines facilitats de tràmits aporta?

  • El programa ofereix una Assegurança de Defensa Jurídica i acompanyament de l'equip de gestió de la Borsa.
  • S’ofereix un assessorament jurídic i tècnic per a la propietat de l’habitatge.
  • Seguiment social i servei de mediació a petició de les parts o d’ofici.
  • Facilitat i assessorament en la tramitació de la certificació d'eficiència energètica (CEE) i cèdula d'habitabilitat (CH) inclosa (excepte taxes), condicionat a la signatura del contracte de lloguer.

  Si tens un pis buit, tu tens la clau!

  Lloga el teu habitatge amb la garantia de cobrament que t'ofereix l’Ajuntament de Barcelona!

  La Borsa ofereix incentius per a la captació i assessorament tècnic i jurídic a l’hora de redactar el contracte de lloguer, a més de vetllar pel compliment de les obligacions contractuals.

  Lloga el teu pis amb l’Ajuntament i beneficia’t dels ajuts per a la rehabilitació!

  Amb la Borsa podràs optar a una subvenció per rehabilitar l’habitatge del 100% de l’import de les obres (fins a un màxim de 20.000 euros), a canvi d’un contracte de fins a 5 anys per llogar el pis a través d'aquest programa.

  Lloga el teu pis amb l’Ajuntament i tindràs totes les facilitats per a la tramitació!

  Si el que cerques és tranquil·litat i facilitat en la gestió, aquest programa t’ofereix una assegurança de defensa jurídica, un assessorament a nivell tècnic i jurídic, així com l’acompanyament en les gestions i tramitació.

  Lloga’l en només 4 passos:

  • 1

   Sol·licitud d’inclusió de l’habitatge a la borsa

  • 2

   Procés de rehabilitació de l’habitatge

  • 3

   Visites dels candidats

  • 4

   I ja està, el teu pis està llogat!

  Informa’t de totes les característiques del programa

  Si tens en propietat un pis i el vols llogar amb el màxim de garanties i tranquil·litat informa’t aquí de les principals característiques del programa de captació de pisos per a la Borsa d’Habitatge de Barcelona.

  Què és la Borsa d'Habitatge de Lloguer?

  La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es crea amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge.

  A partir de l’any 2009 la Borsa d’Habitatge de Lloguer forma part de les competències pròpies del Consorci d’Habitatge de Barcelona i es gestiona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge.

  La Borsa ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-hi l'accés a unitats de convivència i a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d'accés a les borses. Així mateix, aquesta mediació té per objectiu garantir l’accés a l’habitatge al mateix temps que es dóna seguretat al propietari que posa a disposició el seu habitatge.

  Telèfon d'atenció als propietaris: 931229494. Aquest telèfon és només per a propietaris d’habitatges interessats en incloure el seu habitatge al programa de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

  Avantatges i subvencions per als propietaris

  Els avantatges i les subvencions per als propietaris que hi incloguin el seu habitatge són les següents:

  • Avalloguer és un sistema de cobertura del cobrament de les rendes de lloguer mitjançant el qual es garanteix als propietaris la percepció d’una quantitat equivalent a  un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades un cop s’ha dictat sentència judicial.
  • Assegurança multirisc durant tota la durada del contracte.
  • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d’impagaments.
  • Tramitació de la cèdula d'habitabilitat o del certificat d'eficiència energètica (taxes excloses, en ambdós casos), condicionat a la formalització del contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa.
  • Subvenció del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a obres d’habitabilitat o de condicionament dels interiors dels habitatges, d’acord amb les seves bases i en cas que es publiqués la convocatòria que la reguli.
  • Bonificació de l’Ajuntament de Barcelona equivalent al 95% de l’IBI.
  • Assessorament jurídic i tècnic.
  • Redacció del contracte i mediació en la contractació.
  • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d’impagaments.
  • Redacció de l’acord de resolució del contracte en cas de sol·licitar-lo.
  • Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
  • Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

  Què és l’incentiu per a la inclusió d’habitatges buits a la Borsa?

  Ajut subjecte a convocatòria. Actualment, l'ajut NO està actiu.

  L’Incentiu per a la inclusió d’habitatges buits a la Borsa es tracta d’una subvenció de 1.500€ que la propietat pot sol·licitar com a incentiu per incloure l’habitatge buit a la Borsa. L’import de 1.500€ és independent de la renda de lloguer pactada i del temps transcorregut fins a la signatura del contracte de lloguer i es podrà sol·licitar a la signatura de l’Acord d’inclusió a la Borsa i s’abonarà sempre que se signi el contracte de lloguer.

  Excepcionalment, malgrat no ser habitatges buits, es consideraran aquells habitatges habitats que tot i no disposar d’un contracte de lloguer, es puguin regularitzar amb la signatura d’un contracte de la Borsa.

  Es pot assimilar als requisits de la Bonificació equivalent al 95% de la quota de l’IBI.

  Requisits:

  1. Sol·licitud de la Subvenció a les Oficines de l’Habitatge

  2. Comprovació de Requisits (Borsa – Captació) i proposta de Resolució (Ajuts al Lloguer). Una còpia de la Resolució s’entregarà a la propietat en el moment de la signatura del contracte de lloguer.

  3. La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, amb petició de pagament per remesa mensual.

  Consulta l'acta de tancament de la convocatòria de 2023.

  Què significa la garantia de cobrament del 100% de les rendes?

  El servei de mediació de la Borsa s’ofereix a gestionar el cobrament del llogater i el pagament al propietari, a través del sistema “Intermediació Rendes” i la creació d’un fons de garantia per part del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

  El darrer trimestre del 2016, el pagament de les rendes es garanteix mitjançant els ajuts urgents del programa del SSAH.

  Requisits:

  • La Borsa gestiona la signatura del contracte de lloguer entre el propietari i el llogater
  • L’empresa adjudicatària gestionarà el cobrament i pagament de les rendes
   • Gestió de remesa al cobrament dels Lloguer (dia 7 de cada mes)
   • Gestió de pagaments als propietaris (dia 10 de cada mes)
  • En cas d’impagament, la situació es comunica a la Direcció d’Ús digne per activar el Servei de Prevenció i Mediació d’Habitatge (SPIMH).
  • Els impagaments es gestionen a través del SPIMH i els ajuts al lloguer
  • L’empresa adjudicatària:
   • Mensualment, reportarà la situació d’impagaments i la Comissió de seguiment autoritzarà l’aplicació del Fons de garantia.
   • Anualment, es liquidarà i s’actualitzarà el Fons.
  • La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

  Què és l’ajut per al pagament del deute del lloguer?

  Aquest ajut es tracta d’una garantia per al cobrament de rendes impagades.

  Si el contracte està subjecte a la intermediació de la Renda, l’empresa gestora farà la comunicació de l’impagament als serveis tècnics de la Borsa d’Habitatge de Barcelona en el mateix mes. El cas es derivarà al Servei de Prevenció i Mediació de l’Habitatge (SPIMH), que analitzarà la situació i definirà com actuar. D’acord amb la valoració realitzada, s’optarà per:

  • Negociació del deute
  • Ajut per al pagament del deute
  • Ajut per al pagament del lloguer
  • En determinades situacions, es farà la valoració d’un Reallotjament a un pis més econòmic de la Borsa o altres recursos residencials.

  Excepcionalment, s’haurà d’iniciar un Procediment judicial (Cobertura Defensa Jurídica de la Borsa). En aquest cas, la propietat tindrà cobertes les rendes de lloguer fins a la recuperació de la possessió de l’habitatge (Diligència llançament o Acord extrajudicial). Aquesta situació és incompatible amb AVALLOGUER (6 mesos).

  Requisits:

  1. Informe del SPIMH amb valoració
  2. Comprovació dels requisits, acord extrajudicial amb la propietat (a través de les Oficines de l’Habitatge o dels serveis jurídics de la Borsa) i proposta de Resolució
  3. La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

  Ajut al deute amb procediment judicial

  Davant l’actual context d’emergència habitacional, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona pretén regularitzar els nous contractes de la Borsa de Lloguer per evitar els processos de desnonament.

  L’ajut al deute amb procediment judicial es proposa com a eina de gestió per al manteniment de l’habitatge en la negociació amb la part propietària. Es tracta d’una subvenció per a la inclusió d’habitatges implicats en un procediment judicial, l’impagament de rendes de les quals ha derivat en una demanda judicial o bé en una sentència judicial.

  Condicions de l’ajut amb procediment judicial:

  • Permet pagar un deute de lloguer màxim de 6.000€
  • És incompatible amb l’Avalloguer
  • És incompatible amb la Subvenció d’habitatges buits (1.500€)
  • Està condicionat per la signatura d’un contracte (amb la mediació de la Borsa) i el compromís de mantenir la mateixa família o unitat de convivència a l’habitatge.
  • Segons els ingressos de la família o unitat de convivència, es podrà considerar l’aplicació de l’ajut per al pagament del lloguer de la Borsa com a ajut “implícit”

   

  Requisits:

  • Tramitació de la Subvenció per al pagament del deute acumulat segons el procediment judicial o acord extrajudicial (a través de les Oficines de l’Habitatge o dels Ajust al lloguer)
  • Resolució del contracte actual d’acord amb la sentència o pacte extrajudicial (a través de les Oficines de l’Habitatge o els Serveis Jurídics de la Borsa)
  • Signatura d’un nou contracte amb la Borsa d’Habitatge de Lloguer
  • Habitatges amb cèdula d’habitabilitat (CH), certificació d’eficiència energètica (CEE) i sense necessitat d’obres, han de sol·licitar:
   • Subvenció per l’impagament de rendes
   • Un nou contracte a la Borsa
  • Habitatges sense cèdula d’habitabilitat (CH) i/o certificació d’eficiència energètica (CEE) i sense necessitat d’obres, han de sol·licitar:
   • Subvenció per l’impagament de rendes
   • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
   • Un nou contracte a la Borsa
  • Habitatges amb necessitat d’obres d’habitabilitat:
   • Si són obres menors (execució compatible amb la presència del llogater), han de sol·licitar:
    • Subvenció per les obres
    • Subvenció per l’impagament de rendes
    • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
    • Un nou contracte a la Borsa
  • Si són obres majors (execució incompatible amb la presència del llogater), han de sol·licitar:
   • Compromís d’incloure l’habitatge a la Borsa al final de les obres
   • Subvenció per les obres
   • Subvenció per l’impagament de rendes Tràmit CH i/o CEE
   • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
   • Un nou contracte a la Borsa

  Què és la subvenció per a la rehabilitació de l'habitatge?

  Actualment, aquest ajut NO està actiu.

  L'ajut permet rebre la subvenció de fins al 100% de l'import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros.

  Per poder acollir-se a aquesta subvenció cal posar els habitatges a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer. El contracte de lloguer que es formalitzi haurà de tenir una durada d’un any prorrogable fins a cinc anys, en el supòsit en què el contracte de lloguer esmentat es resolgui en els dos primers anys, el beneficiari de la subvenció restarà obligat a formalitzar un contracte de lloguer nou amb la mediació de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a un període mínim d’un any prorrogable fins a cinc anys en el cas de propietats de persones físiques i d'un any prorrogable fins a set anys en el cas de propietats de persones jurídiques.

  Les actuacions subvencionables són les següents:

  • Obtenció de l'habitabilitat
  • Adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge i millora de l'habitabilitat
  • Adaptació de la mobilitat interior de l'habitatge
  • Millores energètiques i sostenibilitat

  Consulta els requisits específics i la documentació que cal aportar a la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

  Requisits i documentació que han de presentar els propietaris

  Requisits per incloure el teu habitatge a la Borsa

  Per incloure el teu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

  • Estar ubicat a la ciutat de Barcelona.
  • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la.
  • Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa.
  • Disposar del certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

  Procedència dels habitatges:

  • Habitatges del mercat privat directament
  • Habitatges amb protecció oficial amb l'autorització de la Generalitat de Catalunya per llogar-los
  • Habitatges del Programa de rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

  Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

   

  Documentació que cal presentar i formularis

  Per incloure el teu habitatge a la Borsa:

  Full de sol·licitud per “posar un habitatge en lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona”.

  Per sol·licitar les subvencions:

  Subvenció per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer

  Bonificació equivalent al 95% de l'IBI

  Un cop s’hagi inclòs l’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona i mentre es mantingui el fet de posar-lo a disposició.

  • Formulari de sol·licitud de bonificació. Quan se signa el contracte de Borsa se sol·licita la Declaració de Bé d'interès municipal i la bonificació es manté vigent durant el contracte de lloguer social.
  • ​Rebut de l’IBI de l’any en curs (en cas de pagament fraccionat, només cal presentar el rebut d’una de les fraccions).

  Subvenció per a obres

  Consulta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.

  Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.