Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica.

Per un barri més eficient i responsable amb l’entorn i les persones

Millorem el barri per fer-lo sostenible i eficient

El Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com a objecte el finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

En aquesta línia, l'Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM) gestiona de forma centralitzada els àmbits d'actuació del Pla de Barris, dins de la convocatòria d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Al Pla de Barris s'inclouen els següents àmbits d'actuació:

 • Ciutat Vella: El Gòtic Sud, El Raval.
 • Sants-Montjuïc: El Poblesec, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port.
 • Horta-Guinardó: Sant Genís dels Agudells, La Teixonera, El Carmel, Can Baró
 • Nou Barris: La Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, La Vallbona, Les Roquetes, El Turó de la Peira, Verdun, La Prosperitat
 • Sant Andreu: El Bon Pastor, Baró de Viver, La Trinitat Vella (excepte l'àmbit de regeneració urbana Trinitat Vella)
 • Sant Martí: La Verneda, La Pau (excepte l'àmbit de regeneració urbana la Pau), El Besòs i el Maresme (excepte l'àmbit de regeneració urbana SO Besos).

Per altra banda, s'estableix una oficina de gestió centralitzada dels àmbits d'actuació de regeneració urbana: l'Oficina de Regeneració.  Els àmbits d'actuació de regeneració a nivell barris són els següents:

 • Besòs-Maresme
 • Canyelles
 • Trinitat Vella
 • Can Peguera
 • La Pau
 • Congrés-Indians

L'Oficina de Regeneració s'ubica al carrer Bolívia, 250 (Provençals del Poblenou). També pots contactar-hi a través del correu electrònic inforegeneraciourbana@bcn.cat, i rebràs una resposta en un període màxim de 72 hores.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació a nivell barri?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut.

Destinataris

Comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Requisits

Es tracta dels mateixos requisits que fan referència als Ajuts per la rehabilitació de l'Edifici, sempre que estiguin inclosos a l'àmbit del Pla de barris. En el cas que el vostre edifici estigui inclòs a l'àmbit de Regeneració Urbana podeu consultar els requisits al web de l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU).

Quantia de la sol·licitud

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR (menys del llibre de l’edifici):

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 8.100 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim de 14.500 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 21.400 euros/habitatge).
 • Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Documentació

Podeu consultar la documentació necessària a la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, o bé, als enllaços de descàrrega directa de cadascun dels documents, que es troben a continuació (Més informació):

Altres informacions

Els ajuts a l'àmbit dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) són aprovats per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

A continuació, es poden consultar els diferents acords de la comissió bilateral celebrada el 22 de maig de 2023 entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern d'Espanya, la secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Acord nº47 de la comissió bilateral, relatiu a l'entorn residencial de rehabilitació programada de 'IMHAB. Fase I'

Acord nº48 de la comisió bilateral, relatiu a l'entorn residencial de rehabilitació programa del 'Pla de Barris. Fase I'

Acord nº49 de la comissió bilateral, relatiu a l'entorn residencial de rehabilitació programada de 'IMU. Fase I'

Recursos addicionals