Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Dades registrals de l'habitatge

Conjunt de dades de l'habitatge que consten en el Registre de la Propietat.

Derrama

Despesa extraordinària.

Desgravació fiscal

Deducció de la quantitat que s'ha de pagar en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Deute públic

Depèn del rendiment del deute públic al mercat secundari. Gairebé cap entitat de crèdit l'utilitza.

Diferencial

Percentatge que s'afegeix a l'índex de referència en cada modificació del tipus d'interès en els préstecs d'interès variable.

Disposicions

Quantitats parcials de l'import del préstec que s'ha sol·licitat i que s'utilitzen a mesura que avança el termini del préstec.

Divisió horitzontal

Acte documentat en títol públic amb què es divideix un immoble en diverses finques registrades independents, amb assignació a cadascuna d'un coeficient de copropietat o participació en el total de l'immoble. S'inscriu en el Registre de la Propietat.

Document privat

Respecte d'un acte jurídic, mercantil o administratiu, recull la voluntat de qui l'atorga. Si es tracta d'un document de compravenda, per exemple, recull la voluntat de les parts de transmetre la propietat d'una finca.

Document públic

Respecte d'un acte jurídic, mercantil o administratiu, document autoritzat per un notari que el faculta per ser inscrit en el Registre de la Propietat. Es coneix de manera comuna com 'escriptura', i algunes de les més freqüents són les d'hipoteca, compravenda, obra nova o divisió horitzontal.

Domini

Titularitat de la propietat.

Dret d'habitació

Atorga al seu titular el dret a ocupar en un immoble la part necessària per a aquesta persona i la seva família, amb la finalitat de satisfer les necessitats d'habitatge.

Dret d'ús

Legitima per tenir i utilitzar un habitatge d'acord amb les necessitats de l'usuari i, si s'escau, de la seva família.

Dret de retracte

Dret del llogater a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o a adquirir l'habitatge i s'invalidi la compravenda efectuada.

Dret de superfície

En els habitatges amb dret de superfície es transmet la propietat de l'edifici per un període determinat —que s'especifica quan es constitueix el dret—, però no la del sòl. Després d'aquest període, la propietat torna a l'Administració pública.

Dret de tempteig o d'adquisició preferent

Preferència del llogater per comprar l'habitatge que té llogat. Si l'habitatge es ven sense tenir en compte el dret preferent del llogater, aquesta persona pot comprar-lo exercint el dret de retracte.