Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La prevenció de l'exclusió residencial i l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat són eixos prioritaris de l’activitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Mesures per fer front a les situacions d’emergència habitacional

Prevenció, atenció i ajuda per fer una ciutat més justa

La situació econòmica i les dinàmiques del mercat immobiliari han provocat que moltes persones visquin en condicions inadequades, hagin perdut el seu habitatge o estiguin en risc de perdre’l. Per tal de defensar els drets d’aquests col·lectius, el consistori ha activat diferents polítiques.

Aquestes mesures tenen un abast transversal: es proporcionen ajuts i serveis d’assessorament i mediació per prevenir les situacions de risc i, quan el desallotjament es produeix, es procura als afectats prestacions d’emergència per la pèrdua de la llar i un reallotjament digne.

D’aquesta manera, l’Ajuntament actua sobre tot el ventall de situacions que poden afectar la ciutadania en relació amb l’emergència habitacional i l’exclusió residencial. L’objectiu del consistori és evitar l’exclusió de les persones que estan en situacions de risc per motius econòmics. Així vol contribuir a que Barcelona sigui una ciutat socialment més justa, tal i com estableix el seu Pla pel Dret a l'Habitatge.

Quins mecanismes preveu l’Ajuntament en cas de pèrdua de l’habitatge?

En aquest desplegable trobaràs tots els serveis i ajuts que ofereix l’Ajuntament si has perdut el teu habitatge o estàs en risc de perdre’l. Pots obtenir més informació i assistència a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Prevenció

La prevenció és el millor mecanisme per afrontar les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge. Per tal de contribuir a prevenir aquestes situacions, l’Ajuntament de Barcelona ofereix els següents serveis:

 • En primer lloc cal destacar la informació que es difon des de les Oficines de l’Habitatge perquè la ciutadania conegui els seus drets i les possibilitats de suport (assessorament, ajuts, etc.) que hi ha a la seva disposició.
 • Una altra eina important és la mediació, dedicada a buscar punts d’acord entre les parts. Aquest servei es pot demanar també a les Oficines de l’Habitatge, que possibiliten la negociació amb la propietat i la recerca d’alternatives residencials.
 • Finalment, les unitats de convivència poden sol·licitar ajuts al pagament del lloguer i la hipoteca per evitar que sorgeixin els conflictes amb la propietat.

Què és el SIPHO i com et pot ajudar

El Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació, o SIPHO, ofereix acompanyament a les unitats de convivència afectades per un procés de desnonament. Proporciona assessorament i informació sobre els drets reconeguts per la llei.

En el cas que no sigui possible arribar a un acord per aturar el desnonament i s'arribi a la data de llançament, el SIPHO realitza les darreres negociacions i acompanya les famílies afectades.

 

Prestació d’emergència per la pèrdua de l’habitatge

Hi ha un ajut específic per donar suport a les persones que es troben en un procés de desnonament. Pots veure les dades principals a la següent taula. 

A continuació s'ofereixen altres dades sobre la prestació:

 

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Residir a Catalunya
 • Les persones sol·licitants han de trobar-se en situació de pèrdua de l'habitatge i han de ser titulars d'un contracte de lloguer o estar en procés de cerca d'habitatge.
 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderats, si es tracta d'una persona sola, no superiors a 2,5 vegades a l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
 • S' entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.
 • El termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què es sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Les persones arrendatàries ni cap membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 • L'import de les rendes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 900 euros mensuals.
 • Tindran dret a accedir a aquests ajuts els casos de violència de gènere, resolucions favorables de Mesa, sense habitatge assignat de qualsevol mesa d'emergència; i casos d'expiració del termini contractual.
 • Poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Les persones beneficiàries han de pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de la resolució de concessió, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

Documentació

Amb la sol·licitud, cal presentar-hi la documentació següent:

 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera o darreres declaracions de l'IRPF trimestral.
  • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'hagi residit amb anterioritat
 • Documentació acreditativa d'haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de 'habitatge anterior, si no queda prou justificat amb la documentació del procés corresponent.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau, de mobilitat reduïda que superi el grau del 33%. de qualsevol dels membres de la unitat familiar o certificats de persones amb gran dependència.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

 • L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3600 euros mensuals per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de 12 mesos, però seran renovables per 24 mensualitats més. 
 • La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació de l'contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte.
 • L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 900 euros, i només es pot atorgar una vegada. 

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona en qualsevol moment de l’any.

 

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les següents línies d'ajuts:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Real decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes al Conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.
 • Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les dues prestacions no superi l'import de 4.500 €.
 • No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat. La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 4.500 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Prestacions per pèrdua d'habitatge: renovació de beneficiaris

Destinataris

Són les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener.

Terminis

La sol·licitud de renovació es pot presentar a partir de 3 mesos abans de la finalització de la prestació inicial concedida. En el cas que aquest període comprengui el mes d'agost, el termini s'ampliarà un mes més.

Documentació

A la informació que hi ha a continuació trobareu marcada amb un asterisc (*) aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, no caldrà que el ciutadà presenti, si no denega l'autorització de la seva consulta:

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.(*) 
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.(*) 
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. (*) 
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un habitatge.(*) 
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.(*) 
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els sis últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.(*) 
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.(*) 
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en la resolució (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe social emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada.
 • El contracte de lloguer, de cessió, de sotsarrendament o qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • En el cas que hi hagi hagut algun canvi en la unitat de convivència, la documentació que ho acrediti (llibre de família, sentència judicial o conveni de separació o divorci o d'altres documents equivalents).
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • En cas de persones treballadores per compte d'altri, les sis últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas que no es puguin aportar totes les nòmines perquè el contracte de treball ha estat formalitzat dins dels sis mesos previs a la presentació de la sol·licitud, s'ha d'aportar el contracte de treball i les nòmines dels mesos que s'han treballat.
  • En el cas de treballadors per compte propi, s'ha d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques dels dos darrers trimestres o la declaració del darrer exercici fiscal.
 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta persona i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador o pel propietari, de l'habitatge pel qual se sol·licita la prestació, fins a la data de presentació de la sol·licitud.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l'efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i, a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.

Quantia de la prestació

La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable i per a dotze mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 900 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Prestació complementària per donar continuïtat en el pagament del lloguer:

L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
Prestacions per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge:

L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.

La prestació es reconeix a partir del mes següent de la finalització del dret de la darrera resolució de concessió.

La prestació es renova per a dotze mensualitats i es pot tornar a renovar per un període màxim de dotze mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

La renovació de les prestacions s'ha de formalitzar anualment amb la presentació de la sol·licitud a través de qualsevol dels mecanismes o mitjans establerts, acreditant el compliment dels requisits establerts en la Resolució.

Incompatibilitats i Compatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.

Es pot concedir a una mateixa persona qualsevol de les prestacions que preveu aquesta Resolució,

sempre que es destinin a mensualitats diferents i la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no superi la quantitat de 3.000 euros.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona sol·licitant un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. L’import es pot fer efectiu en pagaments fraccionats, dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació.

 • No poden accedir a aquestes prestacions
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre tingui algun dels vincles següents:

Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la unitat de convivència que tingui un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió per causa de mort.
Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.
Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.

 

Consulta la resolució aquí

La Mesa d’Emergència

La Mesa d’Emergència és un mecanisme dedicat a valorar la situació de les persones en risc imminent d’exclusió residencial i a derivar-les als habitatges per a emergència social. Per accedir a aquest mecanisme és necessari fer els tràmits a alguna de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

D’aquesta manera es vol oferir una solució als casos més urgents per tal d’evitar l’exclusió social de les persones amb dificultats econòmiques.

La Mesa és una entitat creada per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb l’objectiu de fer efectiu el dret a l’habitatge de les persones en risc de perdre la seva llar.

Consulta el reglament de la Mesa.

Reallotjament

Si estàs en procés de desnonament, pots adreçar-te a una de les Oficines de l’Habitatge i demanar assessorament i acompanyament. L’Ajuntament procura a les persones afectades alternatives de reallotjament digne mitjançant diverses eines: la Mesa d’Emergències (per als casos previstos en el seu reglament), els ajuts al pagament del lloguer per pèrdua d’habitatge o altres recursos disponibles.

Si et trobes en una situació molt urgent, pots demanar ajuda trucant al Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB), al telèfon gratuït 900 703 030, que compta amb un equip especialitzat que t’atendrà en cas de necessitar un allotjament provisional d’emergència.