Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En aquesta pàgina trobaràs tots els ajuts per fer front al pagament del lloguer que t’ofereixen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Consulta els requisits, els terminis i les quanties de les diferents prestacions disponibles.

Prestacions municipals derivades de la mediació

Estat: ACTIU des de l'12/03/2022 fins al 2/12/2022

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.*

Lloguer mensual màxim: 970€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any)

Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC*, en funció dels membres de la unitat de convivència

Lloguer mensual màxim: 800€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer: renovació de beneficiaris

Estat: Actiu

Destinataris: Persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

Límit de la renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència Catalana de l'Habitatge

Prestacions municipals per al pagament del lloguer: renovació beneficiaris 2020

Estat: ACTIU fins al 29/10/2021

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo que hagin estat beneficiàries dels ajuts municipals al 2020

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC*, en funció del col·lectiu

Lloguer mensual màxim: 970€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Subvencions per al pagament del lloguer destinades persones de 65 anys o més

Estat: NO ACTIU des del 29/04/2022

Destinataris: Persones de 65 anys o més, amb un contracte de lloguer i que es trobin en risc d'exclusió social

Límit de renda familiar: 2,83 vegades l'IRSC

Lloguer mensual màxim: 800€ (900€ si algun dels membres té alguna discapacitat)

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament del lloguer

Estat: NO ACTIU des de l'11/06/2021

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: 0,3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 800€ (900€ per a famílies nombroses o si algun dels membres té alguna discapacitat)

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 de la Generalitat de Catalunya

Estat: NO ACTIU des del 04/06/2020

Destinataris: Persones amb un contracte de lloguer d’habitatge habitual afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19

Límit de renda familiar: Els ingressos no poden superar els 1.613,52 € mensuals. Aquesta quantitat es pot incrementar segons la composició de la unitat familiar

Lloguer mensual màxim: 900€

Administració que atorga l'ajut: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Agència de l'Habitatge de Catalunya

Prestacions per al pagament del lloguer: beneficiaris 2019

Estat: NO ACTIU des del 30/04/2020

Destinataris: Persones beneficiàries al 2019 de la prestació permanent o de la prestació per al pagament del lloguer.

Límit de renda familiar: Entre 1,5 i 2,35 vegades l’IRSC*, en funció del col·lectiu

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament del lloguer de Col·lectius Específics

Estat

- Titulars de contractes fets a través de les borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques excepte AHC: NO ACTIU des del 31/10/2019

- Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'urgència especial i de les prestacions complementàries: NO ACTIU des de l'01/03/2019

Destinataris: Persones incloses als Col·lectius Específics que, tot i estar al corrent del pagament del lloguer, tenen dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: 1,5 vegades l’IRSC*

Lloguer mensual màxim: 750€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Comparteix aquest contingut