Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En aquesta pàgina trobaràs tots els ajuts per fer front al pagament del lloguer que t’ofereixen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Consulta els requisits, els terminis i les quanties de les diferents prestacions disponibles.

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any)

Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC*, en funció dels membres de la unitat de convivència

Lloguer mensual màxim: 800€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer: renovació de beneficiaris

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

Límit de la renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Administració que atorga l'ajut: Agència Catalana de l'Habitatge

Prestacions permanents per al pagament del lloguer

Estat: ACTIU 

Destinataris: Persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2022, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.

Límit de renda familiar: 2,35 vegades l’IRSC

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament del lloguer d'habitatges del mercat privat per a persones en situació d'emergència econòmica i social

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones especialment vulnerables que es troben en situació d’emergència econòmica i social i en risc d’exclusió residencial

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Subvencions per a la inclusió d'habitatges a la Borsa de Lloguer o d'altres programes socials

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat

Administració que atorga l'ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Prestacions municipals derivades de la mediació

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 970€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Bo de Lloguer Jove

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Joves d’entre 18 i 35 anys que tinguin un contracte de pis o habitació, o estan en disposició de tenir-lo

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: Fins a 900€ per habitatges; i fins a 450€ per habitacions

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament del lloguer destinades a joves que provenen de la convocatòria de 2022

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones joves de fins a 36 anys (inclosos) que provenen de la convocatòria de l’any 2022 i que no van poder ser estimades per exhauriment de la corresponent partida pressupostària

Límit de renda familiar: Fins a 2,97 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: Fins a 950€ per habitatges; i fins a 450€ per habitacions

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Prestacions per al pagament del lloguer

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones físiques residents a Barcelona titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social

Límit de renda familiar: 2 vegades l’IRSC en cas de persones que viuen soles; 2,5 vegades l’IRSC en cas d’unitats de convivència i 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència

Lloguer mensual màxim: Fins a 300€ per habitatge, i un mínim de 20€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Subvencions per al pagament del lloguer destinades persones de 65 anys o més

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones de 65 anys o més, amb un contracte de lloguer i que es trobin en risc d'exclusió social

Límit de renda familiar: 3,05 vegades l'IRSC de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Lloguer mensual màxim: 900 €

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament del lloguer destinades a joves de 35 anys o menys

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 35 anys o menys

Límit de renda familiar: 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022 (24.301,58 €)

Lloguer mensual màxim: Fins a 950 € per a habitatges (fins a 1.100 € per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable); i fins a 450 € per a habitacions.

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones entre 36 i 64 anys, al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 900 € (habitatge), 450 € (habitació)

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya