Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jornada informativa: Vies d'accés a l'habitatge per a Joves

30/12/2021 - 12:01

Habitatge. El proper 26 de gener , tindrà lloc al Palau Alós la jornada "Vies d'accés a l'habitatge per a Joves"

El proper dia 26 de gener tindrà lloc, al Palau Alós (carrer de Sant Pere més baix, 55), la jornada “Vies d’accés a l’habitatge per a Joves”.

L’activitat està organitzada per l’Assessoria d’habitatge Compartit dels serveis infoJOVE Barcelona i els punts infoJOVE de Ciutat Vella, Paral·lel, Sant Martí i Nou Barris. L’activitat va adreçada a joves de fins a trenta-cinc anys que es trobin en procés de cerca d’habitatge o estiguin pensant a començar-ne a buscar i tinguin dificultats per fer-ho.

A la jornada es treballaran tres aspectes bàsics a través de diferents dinàmiques en tres espais diferenciats, on els participants rotaran en tres grups diferents realitzant kahoots, jocs de rol i altres dinàmiques compartides, amb l’objectiu d’aconseguir les eines necessàries per al procés personal de cerca d’habitatge.

Els aspectes que es treballaran dins de cada espai seran:

1. Les diferents formes de contractació d’habitacions i pisos, drets en l’habitatge i convivència dins l’habitatge compartit.

En aquest espai s’explicaran les diferències entre un contracte d’habitació i un contracte de lloguer compartit, i els drets al llogar una habitació. També es tractaran temes de convivència, per tal de treballar aspecte útils a l’hora de conviure amb altres joves en el mateix habitatge.

2. Les dificultats a l’hora de cercar l’habitatge que es vol i recursos propis per fer-hi front i aconseguir llogar l’habitatge.

En aquest espai es realitzarà un joc de rol simulant una primera visita a l’habitatge que es vulgui llogar, i s’analitzaran diferents dificultats que es poden trobar. És un espai per buscar solucions a les diferents situacions que es poden presentar en el moment de llogar un habitatge.

3. Entitats i serveis dedicats a oferir recursos en l’habitatge per facilitar l’accés a l’habitatge.

En aquest espai es presentaran diferents entitats i serveis dedicats a l’assessorament en matèria d’habitatge i altres serveis relacionats, com ara l’Oficina de la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, que treballa les discriminacions en l’àmbit de l’habitatge, o les Oficines d’Habitatge i el Servei d’Assessoria d’Habitatge Compartit. També tindrem l’oportunitat de conèixer l’entitat Sindicat de Llogateres, que ofereixen un servei d’assessorament legal.

L’activitat serà amb inscripció prèvia i places limitades. Les inscripcions estan obertes fins el dia 11 de gener de 2022. Us podeu inscriure a través dels correus pijparal·lel@bcn.cat i pijciutatvella@bcn.cat.

Cada participant a la jornada rebrà un dossier amb informació i enllaços als millors cercadors webs d’habitacions i pisos de lloguer. També, tota la formació per a utilitzar de manera correcte els recursos adients a cada necessitat.

Us hi esperem!

Vols llogar una habitació? Necessites orientació? demana cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat. T’assessorarem de manera gratuïta sobre aquests i  altres dubtes que tinguis entorn de l’habitatge.