Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones joves de fins a 36 anys (inclosos) que provenen de la convocatòria de l’any 2022 i que no van poder ser estimades per exhauriment de la corresponent partida pressupostària.

Límit de renda familiar: Fins a 2,97 vegades l’IRSC.

Lloguer mensual màxim: Fins a 950€ per habitatges; i fins a 450€ per habitacions.

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Subvencions per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a totes aquelles persones joves de fins a 36 anys (inclosos) que requereixen d’un ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’ús d’habitatges o habitacions, i que no van poder ser estimades l’any 2022 a causa de l’exhauriment de la corresponent partida pressupostària.

A tots els sol·licitants se’ls notificarà la seva inclusió d’ofici en la present convocatòria i se’ls atorgarà un termini de 15 dies hàbils per tal que aportin la documentació corresponent, detallada en la part inferior de la pàgina. Les persones afectades no cal que facin de nou la sol·licitud de la convocatòria. Per demanar de nou l’ajut només han de presentar tots els rebuts de lloguer d’habitatge o habitació del 2022 (de gener a desembre). 

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de la Generalitat de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, o presencialment a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge, a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge. 

Destinataris

Persones que van presentar sol·licituds en la convocatòria de l'any 2022 que no van poder ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. Únicament es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les persones que van ser denegades per exhauriment de la partida pressupostària de subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves 2022. Podeu saber si sou una de les persones afectades consultant aquest llistat. A més, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya us ho notificarà per correu electrònic.

Requisits

  • Haver presentat la sol·licitud de Subvencions per al pagament de lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves, segons convocada per la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, i tenir la resolució denegatòria per exhauriment de la corresponent partida pressupostària.

Documentació

La documentació necessària a presentar és:

  • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats. La presentació d'aquests rebuts comporta l'acceptació a participar en la present convocatòria. 
  • En cas d'oposar-se, poden presentar un escrit manifestant la seva disconformitat. 

Aquesta documentació es pot presentar:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/rebuts). Es requerirà identificació amb l’idCAT mòbil.
  • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació. 
  • A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques. 
  • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

Un cop presentada la documentació prevista en l'apartat primer, es procedirà a dictar la resolució que correspongui. En el cas de manca d'oposició a participar en aquesta convocatòria, es resoldrà la concessió de la subvenció per a les mensualitats de lloguer o preu de cessió corresponents a l'exercici 2022 degudament justificades. 

Quantia i termini de sol·licitud

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 euros. 

La documentació a aportar s’ha d’entregar en el termini de 15 dies hàbils fins el 20 de març de 2023. Actualment, la convocatòria està tancada.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en el cas de subvencions compatibles en un mateix any natural, no pot ser superior a 4.500 euros. 

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.