Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Habitatge assequible

Conjunt dels habitatges amb protecció o resultants d'actuacions de rehabilitació protegits amb un preu inferior al del mercat, destinat a la venda o el lloguer.

Habitatge de preu lliure

Habitatge que no té cap limitació pel que fa al preu de venda.

Habitatge de primera mà

Habitatge de nova construcció.

Habitatge de segona mà

Habitatge en què, com a mínim, s'ha produït una transmissió de la propietat.

Habitatge declarat en ruïna

La declaració de ruïna —un acte administratiu municipal— indica que la situació d'un habitatge suposa un perill imminent o latent per a les persones i els béns, fet que obliga a l'enderrocament total o parcial de l'edifici en qüestió.

Habitatge fora d'ordenació urbana

Habitatge que contradiu la normativa urbanística, bé sigui una llei, un reglament, un pla general… Pot ser de manera sobrevinguda, en produir-se un canvi en el planejament municipal o en altres normes, o es pot tractar d'un acte il·legal.

Habitatge Industrialitzat

Sistema d’edificació que utilitza tècniques i processos innovadors i en el qual els components estructurals es fabriquen en un taller, es transporten a la ubicació final i allà es munten. Aquest tipus de construcció permet automatitzar processos de disseny i producció.

Habitatge plurifamiliar

Habitatge inclòs en una finca amb més d'un habitatge.

Hipoteca

Dret real que garanteix l'acompliment d'unes obligacions contretes amb un tercer —préstecs, lletres…—. Juntament amb el pagament del principal, garanteix el cobrament dels interessos ordinaris, els moratoris, els costos i les despeses derivades de la reclamació judicial eventual en cas d'incompliment del pagament.

HPO

Habitatge de Protecció Oficial. Habitatge la tipologia, les dimensions i el preu del qual estan reglamentats per l'Administració com a condició per poder acollir-se a certs avantatges, tant econòmics com fiscals, per part dels compradors. Aquestes persones també han de reunir unes condicions establertes quant a titularitat d'immobles, ingressos familiars…