Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Cancel·lació

Liquidació del deute amb el banc una vegada retornats el préstec i els interessos. Comporta despeses d'escriptura i la inscripció en el Registre de la Propietat.

Cancel·lació anticipada

Anticipació de les quantitats pactades en concepte d'amortització d'un préstec. Pot ser total o parcial. L'entitat de crèdit sol cobrar un percentatge sobre la quantitat anticipada, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat. En el cas dels préstecs a tipus d'interès variable, el percentatge màxim legal és l'1%.

Cancel·lació registral

Eliminació del càrrec que hi ha sobre una finca i que consta en el Registre de la Propietat. Un préstec hipotecari pot estar pagat, però, en canvi, la hipoteca pot constar encara en el registre. Perquè desaparegui, s'ha de signar una escriptura de cancel·lació que ha de liquidar l'impost d'actes jurídics documentats i, després, inscriure-la en el Registre, fet que anul·la el càrrec a què fa referència.

Capital

Import nominal del préstec hipotecari. Total del deute pendent, sense incloure els interessos.

Carència

Període del préstec durant el qual només es paguen els interessos i no el capital. Acostuma a durar dos anys i és opcional per part del client.

Càrrega

Limitacions de la propietat d'un immoble o vinculacions al pagament d'una obligació. Ha d'estar inscrita en el Registre de la Propietat.

Cèdula d'habitabilitat

Document emès per la Direcció General d'Habitatge que acredita que un habitatge compleix els mínims d'habitabilitat.

Cèdula de qualificació provisional

Resolució que atorga de manera provisional certs beneficis per promoure habitatges. Per accedir als ajuts i poder qualificar els habitatges com a habitatges amb protecció oficial, cal obtenir la qualificació definitiva.

Certificat d'habitabilitat

Certificat emès per un tècnic competent que garanteix que l'habitatge gaudeix de les condicions mínimes d'habitabilitat. Serveix per obtenir la cèdula d'habitabilitat.

Certificat de final d'obra

Certificat emès pel tècnic competent i/o pel promotor de les obres en què se'n declara la finalització i la conformitat amb les obres executades.

Certificat registral

Document legitimat i expedit pel Registre de la Propietat en què es declara la situació dels càrrecs respecte d'una finca.

Cessió de contracte

Document pel qual se cedeixen totalment o parcialment els drets d'un contracte a favor de tercers.

Clàusula

Apartat d'un contracte que conté algun dels pactes entre les parts.

Coeficient de participació

Percentatge que s'aplica sobre el valor del sòl de l'edifici i dels elements comuns quan es tracta d'edificis en propietat horitzontal —comunitats de propietaris— i segons el qual se solen distribuir les depeses.

Comissió

Despeses per serveis als clients que cobra l'entitat de crèdit. Cal que siguin acceptades per les dues parts i estar recollides en el fulletó informatiu i l'escriptura del préstec.

Comissió d'obertura

Despeses de l'estudi del préstec, la concessió, la tramitació i altres despeses de gestió que ocasiona el préstec hipotecari a l'entitat de crèdit.

Comissió de cancel·lació

Comissió que cobra l'entitat de crèdit un cop s'ha pagat tot el deute prestat, més els interessos.

Comissió de cancel·lació anticipada

Comissió l'origen de la qual és el risc financer que implica la cancel·lació anticipada d'una operació. La comissió aplicada compensa l'entitat de crèdit per les pèrdues financeres.

Comissió de reclamació d'impagats

Quantitat fixa que es reporta quan hi ha un rebut impagat.

Comú

Aplicat a un habitatge, espai de copropietat dins d'un edifici en el qual participen els copropietaris de l'immoble. Són elements comuns les cobertes i els terrats, les façanes, els terres, els fonaments, l'estructura, els murs i les parets mestres, així com els patis i les terrasses, les canalitzacions, els serveis comunitaris d'instal·lacions i els espais lliures.

Comunitat de propietaris

Òrgan que regeix un edifici en propietat horitzontal. Està compost per tots els propietaris de la finca.

Continent

Elements de construcció i instal·lacions fixes d'un habitatge.

Contingut

Béns de l'assegurat, dels familiars i de la resta de persones amb les quals conviu, excepte vehicles, valors, mobiliari, aixovar i materials per a l'exercici d'una professió.

Continuació de tercers

En cas de lloguer, situació en què, si el llogater no vol renovar el contracte, el seu cònjuge o parella de fet amb qui ha conviscut durant els últims dos anys es pot beneficiar de l'habitatge fins a la fi del contracte. El mateix passa en cas de divorci, nul·litat o separació quan l'habitatge és designat pel jutge al cònjuge del llogater.

Contracte de lloguer

Acord entre el propietari i l'inquilí pel qual es lloga un habitatge a canvi d'una renda acordada lliurement per les dues parts.

Conveni ESAL

Conveni signat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i diverses entitats representatives del sector (Cohabitac, FCHC i la XES) amb l’objectiu ampliar el parc públic d’habitatges en mil pisos, que es destinaran a lloguer social i habitatge cooperatiu assequible.

Cooperativa d'habitatge

Societat que agrupa persones unides per participar en el projecte comú de construir habitatges per allotjar els socis. Es constitueix formalment amb els estatuts, la inscripció en el Registre de Societats Cooperatives i l'elecció democràtica dels òrgans pels quals es regeix. S'encarrega de cercar els solars, redactar el projecte, negociar amb l'entitat de crèdit, trobar l'arquitecte, redactar contractes d'incorporació i adjudicació…

Crèdit hipotecari

Contracte pel qual una entitat de crèdit obre una línia de finançament de la qual el titular pot anar rebent quantitats segons les seves necessitats. El titular s'obliga a retornar les quantitats que hagi rebut en els terminis i les condicions pactades entre les dues parts. En el cas d'incompliment per part del receptor dels diners, l'entitat de crèdit té la garantia hipotecària amb què passarà a ser la propietària del bé. El crèdit es formalitza en escriptura pública per poder ser inscrit en el Registre de la Propietat.