Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de la bonificació

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones i unitats familiars que compleixin amb els requisits de renda establerts.

Administració que atorga la bonificació: Govern dEspanya

Una bonificació per a protegir els consumidors més vulnerables

El bo social és un descompte que saplica a la factura de lelectricitat. Està regulat pel Govern d'Espanya i té per objectiu protegir aquells consumidors amb un llindar de renda baix i/o amb altres vulnerabilitats.

Es tracta dun descompte que pot ser del 25% o del 40% en funció de la situació econòmica del consumidor.

Com a conseqüència de la crisi ocasionada per la pandèmia del COVID-19 s’ha obert una nova línia d’aquesta bonificació en el marc del Reial Decret 30/2020 del nou bo social.

Has de sol·licitar l’ajut del bo social?

En aquests desplegables t’expliquem els passos i els documents que necessites per a tramitar-ho.

Qui ho pot demanar?

La gestió del bo social lha de sol·licitar la persona titular del contracte del subministrament elèctric. Caldrà que el contracte sigui amb una de les comercialitzadores de mercat regulat. Les empreses que disposen de bo social a Catalunya són:

 • Energía XXI Comercialitzadora de Referencia, S.A. (Grup Endesa)
 • Comercialitzadora Regulada, Gas&Power, S.A. (Grup Naturgy)
 • Curenergia Comercializador de Último Recurso, S.A.U. (Grup Iberdrola)
 • Baser Comercializadora de Referencia, S.A.
 • Régsiti Comercializadora Regulada, S.L.U.
 • Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. (Grup CHC)
 • Teramelcor, S.L.
 • Energía Ceuta XXI Comercializadora de Referencia, S.A.

En cas que no sigueu titulars del vostre contracte d’electricitat o el contracte no el tingueu amb cap de les companyies del mercat regulat es poden sol·licitar aquests tràmits al mateix moment de sol·licitar la bonificació. El canvi serà automàtic i gratuït amb l’aplicació del bo social.

L’any 2020 i, com a conseqüència de la crisi ocasionada per la pandèmia del COVID19, la bonificació s’ha ampliat a un nou col·lectiu. Es tracta d’autònoms, aturats, persones afectades per ERTO, persones que hagin vist reduïda la seva jornada per motius de conciliació o persones amb altres circumstancies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

Quins són els requisits?

Per beneficiar-se del bo social la persona consumidora ha de complir el següents requisits generals:

 • Tenir contractada una potència igual o inferior a 10kW i que sigui contracte domèstic.
 • Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
 • Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

Els ingressos són determinants perquè es declari una situació de vulnerabilitat i per fixar el tipus de descompte. La referència és lIPREM, lindicador públic de renda defectes múltiples de lEstat. Consulteu l’IPREM aquí. En funció daquest indicador es considerarà la persona o unitat familiar com a consumidor vulnerable (accedint al 25% de descompte),  consumidor vulnerable sever (40% de descompte), o consumidor vulnerable a causa del COVID19.
En els tres casos cal complir una sèrie de condicions concretes:

Consumidor vulnerable: descompte del 25% en la factura

Per optar al descompte del 25% en la factura cal complir els següents requisits específics:

Unitats familiars amb cap menor a càrrec: amb una renda anual igual o inferior a 1,5 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.

Unitats familiars amb un menor a càrrec: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • Família monoparental (un únic progenitor): amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.

Unitats familiars amb dos menor o més a càrrec: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • Família monoparental (un únic progenitor): amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Pensionistes: quan tots els membres de la unitat familiar perceben la pensió mínima (jubilats, persones amb invalidesa permanent, etc.) i no percebin altres ingressos que superin els 500 euros.

Consumidor vulnerable sever: descompte del 40% en la factura

Per optar al descompte del 40% en la factura cal complir els següents requisits específics:

Persones o unitats familiars: amb una renda igual o inferior al 50% d’allò requerit als consumidors vulnerables (25% de descompte).

Famílies nombroses: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.

Pensionistes: quan tots els membres de la unitat familiar perceben la pensió mínima (jubilats, persones amb invalidesa permanent, etc.) i no percebin altres ingressos que superin els 500 euros, amb una renda inferior a 2 vegades l’IPREM.

COVID19 Nous beneficiaris: descompte del 25% en la factura

Aquesta bonificació s’adreça a autònoms, aturats, persones afectades per ERTO, persones que hagin vist reduïda la seva jornada per motius de conciliació o persones amb altres circumstancies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

Per optar al descompte del 25% en la factura cal complir els següents requisits específics:

Unitats familiars amb cap menor a càrrec: amb una renda anual igual o inferior a 1,5 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.

Unitats familiars amb un menor a càrrec: amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.
 • Família monoparental (un únic progenitor): amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.

Unitats familiars amb dos menor o més a càrrec: amb una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM.

 • Amb discapacitat del 33%: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • Víctimes de violència de gènere o terrorisme: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • En situació de dependència de grau II o III: amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.
 • Família monoparental (un únic progenitor): amb una renda igual o inferior a 3 vegades l’IPREM.

Aquest col·lectiu podrà demanar el bo social de manera excepcional i temporal fins al 30 de juny 2021. Durant el període NO es farà la consulta dels nivells econòmics a través del Ministeri. Aquesta quedarà acreditada amb la documentació a presentar i la Declaració Responsable inclosa a la sol·licitud, i es tindrà en compte la situació del mes anterior i no de l'any anterior. L’Administració podrà demanar en qualsevol moment la documentació aportada.

Com es pot tramitar la sol·licitud?

Els tràmits per sol·licitar el bo social cal fer-los directament amb la comercialitzadora de referència. Es poden fer per diferents vies:

 • Telemàticament, a través dels formularis online.
 • Per correu electrònic, adjuntant una còpia de la sol·licitud i la documentació requerida.
 • Presencialment, omplint la sol·licitud i presentant tota la documentació requerida a l’oficina més propera.
 • Per correu postal, omplint el formulari en paper i enviant-lo amb la documentació sol·licitada a l’adreça de l’empresa comercialitzadora.

Podeu consultar les comercialitzadores de mercat regulat a Catalunya que disposen de bo social i les seves dades de contacte i l’enllaç al formulari fent clic aquí.

Comercialitzadores de mercat regulat a Catalunya

Quina documentació cal presentar?

 • Sol·licitud complimentada del bo social: disponible a les oficines de la companyia o a la seva pàgina web (veure taula). Ha d’estar signada per tots els membres majors de 14 anys de la unitat familiar.
 • Factura de l’electricitat.
 • DNI de la persona titular.
 • DNI de tots els membres majors de 14 anys, si s’escau.
 • Llibre de família (si es disposa del mateix) o en el seu defecte o Fe de vida i estat per cada membre de la Unitat Familiar: podreu demanar una còpia de la Fe de vida i estat al Registre civil. No cal demanar cita prèvia.
  En cas que la persona interessada no es pugui desplaçar al Registre civil, una altra persona podrà fer la sol·licitud. Aquesta haurà d'acreditar la seva identitat amb el document oportú (DNI, NIE o passaport) i haurà d'aportar en tot cas l'original i una còpia del document d'identitat de la persona interessada i un certificat mèdic amb una antiguitat màxima de 72 hores que acrediti que aquella és viva però no s'hi pot desplaçar.
 • Títol de família nombrosa, si s’escau.
 • Certificat d’empadronament de la persona titular. En cas que aquesta formi part d’una unitat familiar caldrà presentar el certificat conjunt o individual de tots els membres de la unitat familiar. Podeu demanar el document o empadronar-vos a les Oficines d’Atenció al Ciutadà. Cal demanar cita prèvia trucant al 010 o per Internet fent clic aquí.
 • Certificat de circumstàncies especials, si s’escau. El podreu sol·licitar al Punt d’Assessorament Energètic del teu districte.
  • S’entenen per circumstàncies especials quan el consumidor o un dels membres de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%; acredita la condició de víctima de violència de gènere; té una condició de víctima de terrorisme; o es troba en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
 • Per a col·lectius afectats per la crisi de la COVID19 també caldrà aportar la següent documentació:
  • En cas de situació legal d'atur, certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions.
  • En cas de cessament d'activitat d'autònoms, certificat emès per l'Agència Estatal d’Administració Tributaria o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en aquest cas, sobre la base de la declaració del cessament de l'activitat declarada per la persona interessada. El Certificat de cessament es pot sol·licitar a través de la pàgina web de l’Agencia Tributaria.

Quina vigència té el bo social?

El bo social s’aplica a partir de la factura següent després d’haver-lo sol·licitat, o si aquesta arriba en menys de 15 dies des de la sol·licitud s’aplica immediatament a la posterior. Té una durada de dos anys, sempre que durant aquest període se segueixin complint els requisits. Un cop passats aquests dos anys, caldrà renovar-lo.

En el cas de la bonificació destinada a col·lectius afectats per la pandèmia de la COVID-19, la companyia ha de donar una resposta en cinc dies hàbils. El descompte caduca el 30 de juny de 2021.

Com cal renovar el bo social?

Normalment la companyia notifica la data propera de venciment del bo social i es recomana iniciar-ne la renovació un mes abans que aquesta s’extingeixi, recollint de nou tota la documentació com si fos el primer cop. A la part superior de la factura, apareix la data de vigència del Bo social.

Més informació

La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. Així ho recull la llei, que prohibeix a les companyies tallar el subministrament a les llars vulnerables i les obliga a mantenir el servei mentre duri la situació de dificultat econòmica. Si no et pots permetre mantenir una temperatura adequada a casa o usar l’aigua corrent, contacta amb un dels Punts d’Assessorament Energètic, un servei de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Vols estar al dia de les novetats d'habitatge?
Subscriu-te al butlletí d'actualitat per estar al dia de les novetats, els projectes i les accions orientades al foment del dret a un habitatge digne per a tothom.

Comparteix aquest contingut