Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones que tenen entre 36 i 64 anys, al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: Fins a 900 € per a habitatges; i fins a 450 € per a habitacions

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions per ajudar a aquelles persones d’entre 36 i 64 anys que no poden fer front al pagament del lloguer. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s’estableix a les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de la Generalitat de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona o a través del web de la Generalitat.

Destinataris

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin entre 36 anys i 64 anys, i compleixin els requisits necessaris, siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin la subvenció han de complir els següents requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatge ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge: 900€
  • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació: 450€
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en el seu cas, no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*) ), és:

 • Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa la bases reguladora 5.1, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
   Per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat de convivència, a l'efecte de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, que regulen els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponents a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
  • En cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital.
  • En el supòsit de persones incloses en l'apartat b) de la base reguladora 3, excepcionalment, quan la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència acreditin disposar d'una vida laboral a partir de l'any anterior a la publicació de la convocatòria, s'admetran els ingressos d'aquell exercici. En aquest supòsit, hauran d'aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i/o el certificat d'ingressos i retencions de l'empresa/s o el corresponent de les pensions o ajuts exempts de tributació, així com l' informe de vida laboral.
   L'excepcionalitat d'ingressos només es pot aplicar a l'any de la convocatòria en curs, sense que tingui caràcter recurrent per a les successives convocatòries.
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o de cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer d'habitatge ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el Reglament que la desplega i altres disposicions concordants. En el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
  • En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret. 
  • En els casos de víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge. 
 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat en què constin el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
 • Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base reguladora 4.2.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
 • Vida laboral (TGSS).
 • L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma.
 • Certificat de percepció de la Renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de percepció de l'Ingrés mínim vital.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o mitjançant les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

 • Quantia: La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240€ i màxima de 2.400€, el seu import serà:
  • Del 20% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d'acord amb el que disposa l'apartat 1 d'aquesta base reguladora.
  • Del 30% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 d'aquesta base reguladora. 
  • Del 40% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat. 
 • Per al càlcul de la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors a 2,977736 vegades l'IRSC s'han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin. 
 • Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del darrer rebut del lloguer o del preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou a l'import del rebut del lloguer o del preu de cessió el de la renda o preu, els endarreriments i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d'escombraries. 
 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros. 
 • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. 

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. En el cas de subvencions compatibles, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros. 

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. 

En el supòsit de les persones beneficiaries incloses de l’ajut, aquestes subvencions són compatibles amb el bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquest supòsit, la suma de l'ajuda del bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no pot excedir de l'import mensual del lloguer o del preu de la cessió. 

Altres informacions

Ingressos computables:

 • En el supòsit de persones incloses en aquest ajut, es tindran en compte els ingressos computables de la unitat de convivència.
 • En els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació. 
 • Els ingressos que es tenen en compte per a l'obtenció de la subvenció, són els corresponents a les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques, corresponents a la declaració o les declaracions presentades per la persona sol·licitant o per cadascun dels membres de la unitat de convivència, d'acord amb l'establert a l'apartat anterior, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció. 
 • En el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, es tindran en compte els imports acreditats amb la documentació que estableix la base reguladora 8.1.b.2). 
 • En el còmput per a la determinació dels ingressos s'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència. 
 • En el còmput per a la determinació dels ingressos, no es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència. 

Tampoc s'inclou en el còmput anterior l'import de l'ajut per al pagament del lloguer percebut en l'anualitat corresponent, que consta al saldo net positiu de la declaració de l'IRPF.