Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • Habitatges adaptats a totes les necessitats  

  El de les persones grans ha estat un dels col·lectius més atesos per part de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat. Més enllà de poder accedir a habitatges econòmicament viables, és fonamental que estiguin correctament condicionats i adaptats a les seves necessitats. I precisament això és en què treballa el consistori els darrers anys, amb nombroses promocions d’habitatge construïdes amb serveis per a gent gran i repartides pels diferents districtes de la ciutat. 

  Es tracta d’habitatges socials de lloguer protegit, de titularitat municipal, adreçats a persones majors de 65 anys, autònomes i que no tenen habitatge en propietat o, si el tenen, no és accessible. Les persones que n’acaben sent adjudicatàries tenen el dret a utilitzar-los durant tota la vida, pagant un lloguer que s’estableix en funció dels ingressos de cada persona.

  Actualment, es registren 1.433 habitatges distribuïts en 24 promocions i localitzats entre els diferents districtes, amb Sant Martí (cinc promocions), Ciutat Vella (quatre) i Nou Barris (quatre) com a més destacats. Per darrere, els districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Horta-Guinardó i Sant Andreu disposen de dues promocions cada un, mentre que Les Corts, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi en tenen una cadascú.  

  Però més enllà de les ja construïdes, hi ha uns 500 habitatges en previsió, distribuïdes en sis promocions que s’ubicaran als districtes de l’Eixample (una promoció), Sant Martí (dues promocions), Sant Andreu (dues promocions) i Gràcia (una promoció).

  En paral·lel als prop de 1.500 habitatges amb serveis ja existents, es tenen en compte els habitatges d’antigues promocions que van quedant vacants i que es tornen a adjudicar mitjançant les llistes d’espera de les noves convocatòries.

  Les particularitats d’aquests habitatges amb serveis per a gent gran, així com els requisits de participació en les convocatòries i la via d’accés i inscripció es poden consultar en els desplegables inferiors.

  Característiques dels habitatges

  Els habitatges amb serveis per a persones grans són pisos de lloguer públic i a un preu assequible dissenyats especialment per a persones majors de 65 anys. Estan adaptats, són segurs, confortables, integrats en la comunitat i compten amb serveis complementaris que ajuden als usuaris i usuàries a viure el seu dia a dia de manera independent.

  A més, busquen millorar les condicions de vida de les persones grans amb habitatges en males condicions, a més d’endarrerir al màxim l’ingrés residencial dels usuaris mitjançant els suports prestats a la llar o a la persona en qüestió. 

  Els habitatges tenen una superfície d’uns 40 m² aproximadament, i consten d’un dormitori, una sala d’estar, una cuina i un bany adaptat, a més d’espais comunitaris, com ara sales polivalents. A més, un significatiu percentatge dels pisos estan adaptats a persones amb cadira de rodes.

  En concret tots ells compten amb:

  • Banys amb una dutxa arran de paviment per facilitar-ne l’accés i evitar caigudes
  • Endolls situats a una alçada còmoda
  • Alarma centralitzada al bany i al dormitori que permet avisar en cas d’accident
  • Teleassistència
  • Consergeria
  • Suport personal i social
  • Servei de neteja dels habitatges i de les zones comunes
  • Servei d’autobugaderia
  • Petit manteniment

  Com accedir als habitatges (Registre de Sol·licitants)

  La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) és el pas fonamental i imprescindible que han de dur a terme tots els ciutadans interessats a accedir a un habitatge d’aquestes característiques. És, de fet, l’únic registre oficial vàlid per optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat.

  La inscripció al registre es pot realitzar de forma individual, o de part de diverses persones, si formes una unitat de convivència. Per fer-ho, hi ha tres vies al teu abast:

  • Per internet, a través de la pàgina oficial del registre de sol·licitants.
  • Per telèfon, trucant al 010, on un agent formalitzarà la teva sol·licitud d’inscripció.
  • Presencial, a una oficina de l'habitatge. És necessari demanar cita prèvia trucant al 010.

  L’alta al registre es pot dur a terme en qualsevol moment de l’any, a través dels dos canals esmentats. I, sobretot, és important recordar que s’ha de renovar cada any, ja que té una vigència anual.

  La documentació específica que es demana per inscriure’s, així com altres informacions d’interès, les pots consultar a la pàgina del registre.

  Un cop dona’t d’alta al registre, ja pots accedir a les convocatòries obertes per part de l’Ajuntament, i optar a un habitatge amb serveis per a gent gran.

  Requisits d’accés als habitatges

  Per tal de poder optar a un habitatge amb serveis per a persones grans, és necessari complir una sèrie de requisits:

  1. Estar inscrit/a al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i tenir el padró a Barcelona.
  2. Ser d’una composició familiar (unitat de convivència) d’una o dues persones (com a màxim) de 65 anys o més.
  3. Gaudir de condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma.
  4. No tenir un habitatge propi. A excepció dels habitatges no accessibles amb barreres arquitectòniques i sempre que aquests passin a la Borsa d’Habitatge de Lloguer.
  5. Tenir ingressos anuals iguals o inferiors a 2,5 vegades l’IPREM en funció del nombre de membres.

  Promocions amb serveis per a gent gran a Barcelona

  Promocions actuals

  Entre els diferents districtes de Barcelona es comptabilitzen actualment 1.433 habitatges amb serveis per a gent gran, que es distribueixen de la següent manera:

  Les Corts:  1. Montnegre

  Sants - Montjuïc:  2. Gran Via  |  3. Bronze Coure

  Ciutat Vella:  4. Sta. Caterina  |  5. Barceloneta  |  6. Reina Amàlia I  |  7. Reina Amàlia II 

  Eixample:  8. Alí Bei  |  9. Campo Sagrado

  Gràcia:  10. Cibeles

  Sarrià - Sant Gervasi:  11. Quatre Camins

  Sant Martí:  12. Glòries I-II  |  13. Camí Antic de València  |  14. Pere IV  |  15. Concili de Trento I  |  16. Concili de Trento II   17. Puigcerdà-Maresme  

  Nou Barris:  18. Favència I  |  19. Favència II  |  20. Torre Júlia  |  21. Urrutia

  Horta - Guinardó:  22. Can Travi  |  23. Marina

  Sant Andreu:  24. Navas de Tolosa  |  25. Joan Torras

   

  Promocions futures

  A més, hi ha en perspectiva prop de 425 habitatges corresponents a cinc promocions que veuran la llum pròximament:

  Eixample:  1. Germanetes GG (47 pisos)

  Sant Martí:  2. Veneçuela (60 pisos)

  Sant Andreu:  3. Casernes de Sant Andreu (152 pisos)  |  4. Porta Trinitat Vella (85 pisos)

  Gràcia:  5. Antiga Quirón (83 pisos)