Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un noi llegeix un llibre assegut a la taula del menjador

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 970€ (en cas de prestacions provinents d’una comunicació fefaent de finalització del contracte, l’import del nou contracte de lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència de preus del lloguer, i sempre amb el límit màxim dels 970 euros previst amb caràcter general)

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Fitxa de l'ajut

Ajut municipal per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius.

 • En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar.
 • En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als arrendataris amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d’una mediació entre les parts i l’Ajuntament, permet mantenir l’habitatge i evitar l’exclusió social.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer i l’habitatge de lloguer de les quals sigui l’habitual i el permanent.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

 

Destinataris

 • Persones que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
 • Persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:
  • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
  • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer, sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 120 dies naturals a comptar des de la data d'efectes de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer del mateix habitatge o bé si existeix una comunicació fefaent de reclamació del deute de lloguer per part de la propietat.
  •  Hagin rebut una comunicació fefaent per part de la propietat tot advertint de la finalització del contracte de lloguer i, per mitjà dels serveis de mediació de les oficines d’habitatge, estiguin en disposició de mantenir-lo.
 • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 60 dies a comptar des de la data de finalització dels efectes de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Que els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l’habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l’IRSC per a l’any 2023 a l’annex 1.
 • Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al pagament de les rendes de lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent.
 • Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d’un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que l’import de lloguer mensual de l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació no superi els 970 euros. No obstant, en el cas de les prestacions regulades a l’apartat 2.b.3), l’import del nou contracte de lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència de preus del lloguer publicat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i sempre amb el límit màxim dels 970 euros previst amb caràcter general.
 • El contracte de lloguer ha de ser d’un habitatge ubicat a Barcelona el qual d’estar destinat a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d’allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d’empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat o usdefruit, excepte que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • No tenir la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • No tenir la unitat de convivència una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges propietat o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o pel Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.
 • No poden ser beneficiàries d’aquestes prestacions, aquelles persones a les que hagi estat concedida una prestació econòmica d’urgència social derivada de la mediació a la ciutat de Barcelona en la convocatòria de l’any 2022 pel mateix habitatge, excepte en els casos de separació o divorci degudament acreditat o demanda fefaent d’impagament de la renda de lloguer.

Documentació

Documentació general

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

 • Formulari normalitzat de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària, o formulari de dades bancàries degudament signat per la persona sol·licitant juntament amb un certificat de la titularitat del compte corrent, o l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la llibreta bancària.
 • Formulari normalitzat de declaració jurada d’ingressos i de compliment dels requisits establerts en la convocatòria degudament signat per la persona sol·licitant, i si s’escau, formulari normalitzat de declaració jurada d’ingressos de tots els membres en edat laboral de la unitat de convivència.
 • DNI/NIF/NIE, PASSAPORT vigent o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE o PASSAPORT haurà d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Certificat o volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l’IRPF de l’exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi hauran d’aportar la darrera o darreres declaracions de l’IRPF trimestral.
  • En el cas de persones en situació d’atur o pensions/prestacions, certificat/s emès/sos per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.
  • Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals, en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s’escau.
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
 • Rebutdelloguerdelmesanterioridelmesenquèespresentalasol·licitud. Excepcionalment, en cas de sol·licituds amb deute generat i reclamat per la propietat, de manera judicial o extrajudicialment, caldrà presentar els dos últims rebuts pagats així com la documentació relativa a la reclamació del deute existent.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o d’un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència, amb dades econòmiques, d’acord amb l’establert a la Base reguladora 7.c).
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • En els casos de pagament del lloguer mitjançant ingrés en compte o transferència bancària, es podrà demanar l’acreditació conforme el compte corrent en el qual s’ingressa la renda del lloguer és titular la persona propietària de l’habitatge o administradora de la finca.
 • En cas de separació o divorci, cal aportar sentència judicial, si s’escau, juntament amb el conveni regulador.
 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar qualsevol altre documentació complementària per ampliar el seu coneixements sobre la sol·licitud presentada.​

Documentació específica

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.a) d’aquesta convocatòria:

 • Informe signat pel Director/a de l’entitat gestora de l’habitatge d’inclusió social on s’acrediti que la unitat de convivència sol·licitant d’aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d’inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l’entitat que forma part de la Xarxa d’habitatges d’inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos, o
 • Informe signat pel Director/a del Servei SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona on s’acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista o,
 • Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge. 

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.b) d’aquesta convocatòria:

 • En el seu cas, contracte d’arrendament signat en el si del programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
 • En el seu cas, acord signat amb la propietat on s’especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l’arrendador, la data d’efectes i l’import final de la renda de lloguer a pagar per part de l’arrendatari i rebut de pagament de la renda on consti l’import de lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat.
 • En el seu cas, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer o comunicació fefaent de la propietat relativa a la reclamació del deute de les rendes de lloguer generat. La comunicació fefaent pot ser mitjançant burofax, carta certificada amb acusament de rebuda o document amb data i signatura d’ambdues parts, arrendador o el seu representant i arrendatari, en el qual s’especifiqui els mesos i l’import del deute.
 • En el seu cas, comunicació fefaent de la propietat relativa a la finalització del contracte d’arrendament. Aquesta comunicació pot ser mitjançant burofax, carta certificada amb acusament de rebuda o document amb data i signatura d’ambdues parts, arrendador o el seu representant i arrendatari i informe de la intervenció de l’oficina de l’habitatge i el nou contracte de lloguer signat del mateix habitatge.

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.c) d’aquesta convocatòria:

 • Informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l’Ajut temporal garantit i/o del Servei de Suport d’Accés a l’Habitatge.

Les persones sol·licitants que donin autorització a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 6.1.b), 6.1.c.1), 6.1.c.3), 6.1.f), 6.1.j) i 6.1.l).

Quantia i termini de sol·licitud

 • L’ import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (30% dels ingressos ponderats), amb la limitació de la Base Reguladora 10.1 i 10.2. L’import mínim mensual de la prestació és de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.
 • Per calcular l’import de la prestació, els ingressos ponderats de la unitat de convivència s’han de multiplicar per 0,75 que és el coeficient d’ubicació de l’habitatge a Barcelona així com pels coeficients que es determinen en funció dels membres (1 membre 1; 2 membres 0,97; 3 membres 0,93; i 4 membres o més 0,90).
 • En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.
 • Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud o, excepcionalment, l’últim rebut pagat en cas que existeixi deute.
 • Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
 • L’ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de dotze mesos.
 • El termini per la presentació de les sol·licituds acaba el 5 de Desembre de 2024.
 • Es podrà tancar el termini d’admissió de sol·licituds de les prestacions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l’admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC i en el BOPB. La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de la persona sol·licitant.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d’administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat.

En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d’acord amb la duplicitat incorreguda.

Altres informacions

 • El pagament d’aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l’aportació dels rebuts de manera mensual.
 • La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s’haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació que no podrà ser posterior a la data establerta en el punt 10.3 de la present convocatòria.
 • El pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l’entitat financera on la persona sol·licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament.
 • Les prestacions s’abonaran directament a la persona sol·licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d’atorgament de la prestació.