Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Obres de rehabilitació energètica

Gràcies als fons europeus Next Generation, s'ofereixen fins a quatre línies d'ajudes per a la rehabilitació del vostre edifici, que poden arribar a cobrir fins al 80% de la inversió.

A més, podràs comptar sempre amb l'assessorament de l'Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM).

Ara és el moment. Rehabilita!

Vols millorar l'eficiència energètica del teu edifici?

L’Ajuntament de Barcelona és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que acompanya aquells projectes que aportin una millora tant a la qualitat dels habitatges com dels edificis. Barcelona és, de fet, una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública de la rehabilitació del parc privat d’habitatge.

La rehabilitació d’habitatges incideix de forma dràstica en el nostre confort, salut i benestar, marca la diferència en temes d’eficiència energètica i millora la qualitat i la seguretat del parc construït. A més a més, la promoció de la rehabilitació fomenta l’economia local i crea llocs de treball, ja que requereix mà d’obra especialitzada.

Els ajuts a la rehabilitació promouen l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, tant a l’interior dels habitatges com al conjunt dels edificis. 

Aquests ajuts, procedents de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i altres organismes oficials, es complementen amb l'obertura d'una convocatòria d'ajuts a la rehabilitació provinents dels fons europeus Next Generation. Aquests fons tenen com a objectiu que els edificis i habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de la demanda.

Rehabilitar és estalviar amb els fons NextGen

Gràcies als fons europeus Next Generation, s’ofereixen fins a quatre línies d’ajudes per a la rehabilitació del teu habitatge, que poden arribar a cobrir fins al 80% de la teva inversió, i sempre amb l'assessorament de l'Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM).  

Ajuts a la rehabilitació de l'Edifici

Aquestes subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Ajuts a la rehabilitació de l'Habitatge

Aquestes subvencions estan dirigides a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual.

Ajuts a l’elaboració del Llibre de l’Edifici i Projectes

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i la generalització del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

Ajuts a la rehabilitació dels Barris

Subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica.

Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Aprofita els avantatges que et proporciona la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i rehabilita el teu pis.

Ajuts a la rehabilitació per a substitució de finestres en zones tensionades acústicament

Subvencions enfocades a millorar la qualitat acústica en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit a la ciutat de Barcelona.

Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona

Subvencions enfocades a millorar l'accessibilitat d'edificis d'habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona.