Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Laliança de lAjuntament amb entitats dhabitatge social i cooperatiu agilitzarà lampliació del parc dhabitatge públic.

Col·laboració publicoprivada i social

Impuls al lloguer protegit i al sector cooperatiu

LAjuntament de Barcelona signa una aliança amb les entitats més representatives de lhabitatge cooperatiu per crear un miler de pisos en els pròxims anys. Amb aquesta aliança sagilitzaran els terminis dexecució de les obres per donar una resposta ràpida a les necessitats dhabitatge assequible. 

Han signat laliança les entitats més representatives en la gestió de lhabitatge social i cooperatiu: lAssociació de Gestors dHabitatge Social (GHS), la Xarxa dEconomia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives dHabitatge i la Coordinadora de Fundacions dHabitatge Social.

Un 60% dels pisos seran de lloguer i daquests un terç es reservaran per joves i un 5% per a persones amb discapacitat intel·lectual. Laltre 40% seran habitatges en cessió  d'ús  i inclouran iniciatives de cohabitatge sènior i cohabitatge per a persones amb discapacitat.

Tant els projectes dhabitatges cooperatius com els projectes de lloguer protegit els avaluarà el consistori i hauran de complir els criteris següents:

 • Celeritat i industrialització en la tramitació i construcció o rehabilitació dhabitatges.
 • Capacitat tècnica i econòmica per garantir lexecució de lobra.
 • Preus protegits de lloguer i de quotes de cessió.
 • Evitar la concentració de projectes en pocs promotors.
 • Criteris demergència climàtica.
 • Foment dels lligams comunitaris.

Qui pot sol·licitar aquests habitatges?

Les persones adjudicatàries dels habitatges, tant en règim de lloguer com en cessió d'ús, han destar inscrits al Registre de Sol·licitants inscrits en el Registre de Sol·licitants dHabitatges de Protecció Oficial de Barcelona.

Habitatges de lloguer

Els habitatges de lloguer de fundacions i cooperatives de lloguer sadjudicaran a les persones inscrites al Registre de Sol·licitants dHabitatges de Protecció Oficial de Barcelona seguint el procediment habitual.

Si lhabitatge adjudicat correspon a una cooperativa, la persona adjudicatària haurà dadquirir la condició de sòcia. Estarà obligada a pagar una quota de capital que acostuma a ser duns 100 euros i que se li retornaran quan abandoni lhabitatge, però no estarà obligada a pagar cap quota per la promoció de lhabitatge.

Els contractes de lloguer seran de 15 anys renovables i tindran una renda social fixada en la legislació de protecció oficial que determina la Generalitat de Catalunya.

Habitatges en cessió d’ús

En el cas dels habitatges en cessió d'ús o cohabitatge ladjudicació lefectuarà la cooperativa entre els seus socis que alhora siguin membres del Registre de Sol·licitants dHabitatges de Protecció Oficial de Barcelona. Podeu trobar més informació sobre el cohabitatge i com fer-vos socis duna cooperativa dhabitatge aquí.

Els adjudicataris adquiriran el dret d'ús de lhabitatge per 99 anys i hauran de pagar el cost de la construcció de lhabitatge. Caldrà fer una aportació inicial que correspongui al 20% del cost total i el 80% restant es pagarà a través de les quotes mensuals. Aquestes quotes no poden superar la que fixa la Generalitat de Catalunya per lloguer.

Solars i edificis cedits

L’Ajuntament de Barcelona cedeix els primers 14 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, això representa actuacions en un total de 567 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes poden començar les obres a mitjans o finals del 2022 i acollir els primers usuaris al cap de dos anys.

Els solars i edificis cedits són els següents:

Ciutat Vella

 • Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45 (Barceloneta): edifici per rehabilitar de 18 habitatges per a lloguer. Assignat a la Fundació Hàbitat 3.
 • Carrer de Sant Martí, 12-16 (Raval): solar per a un edifici de 43 habitatges per a lloguer o cooperatives de lloguer. Assignat a les fundacions Salas i Nou Lloc.

Sants-Montjuïc

 • Carrer de Mossèn Amadeu Oller, 17-21 (la Bordeta): solar per a 40 habitatges de cohabitatge. Assignat a la cooperativa Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL.
 • Carrer de Rossend Arús, 36-38 (Sants): edifici per rehabilitar per a 7 habitatges de cohabitatge. Assignat a la cooperativa La Domèstika de la Farga, SCCL.
 • Carrer d’Ulldecona, 11X (la Marina del Prat Vermell): solar per a un edifici de lloguer de 84 habitatges. Assignat a les fundacions FIBS i Iniciativa Social.

Sarrià – Sant Gervasi

 • Via Augusta, 375-381 (Sarrià): solar per a 15 habitatges de cohabitatge sènior. Assignades a la cooperativa Sostre Cívic, SCCL.
 • Via Augusta, 383-387 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge sènior. Assignades a la cooperativa Sostre Cívic, SCCL.
 • Via Augusta, 389-393 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge per a persones amb discapacitat. Assignat a la cooperativa Vida Cooperativa, SCCL.

Gràcia

 • Carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, 11 (Vallcarca i els Penitents): solar per a 25 habitatges de cohabitatge. Assignat a la cooperativa Ruderal, SCCL.
 • Avinguda de Vallcarca, 110 (Vallcarca i els Penitents): solar per a un edifici de lloguer de 37 habitatges. Assignat a les fundacions Salas i Nou Lloc.

Sant Martí

 • Carrer de Pere IV, 115 (el Parc i la Llacuna del Poblenou): solar per a 23 habitatges de cohabitatge. Assignat a la cooperativa Abril Poblenou, SCCL.
 • Carrer de Binèfar, 26 (la Verneda i la Pau): solar per a un edifici de lloguer o cooperatives de lloguer de 47 habitatges. Assignat a la cooperativa Fem Ciutat, SCCL.
 • Bolívia, 23-27. Promoció de lloguer de 85 habitatges obert tant a fundacions com a cooperatives de lloguer.

Sant Andreu

 • Casernes de Sant Andreu. Passeig de Torras i Bages, 126-128. Cohabitatge de 80 pisos a càrrec d’una cooperativa.

Horta Guinardó

 • Mont-ral, 37 i 39 i c. Doctor Letamendi, 99 i 103. Promoció de lloguer de 38 habitatges a càrrec d’una fundació. Es tracta d’uns edificis adquirits per l’Ajuntament a principis de 2021 per frenar un procés especulatiu i amb un llarg procés d’incompliment del deure de conservació per part de l’anterior propietari.