Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • Resum del FHAR 2021
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • Innovació i noves col·laboracions per incrementar l'habitatge assequible

  El Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) és una iniciativa de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l'Ajuntament de Barcelona, que té per objectiu reunir els professionals del sector, públic i privat, per tal de debatre, treballar i posar en valor el futur del dret a l'habitatge a la ciutat, just en el moment que estem superant una pandèmia que planteja nous reptes.

  La segona edició ha tingut lloc el 23 i 24 de novembre de 2021 al Recinte Modernista Sant Pau. Més d'una trentena d'experts nacionals i internacionals han participat en taules rodones i conferències agrupades en dos grans temes: fórmules per incrementar el parc d'habitatge públic de lloguer i col·laboració per incrementar l'habitatge assequible. Durant el FHAR s'han tractat temes com els desafiaments pandèmics urbans i d'habitatge, la innovació en la promoció pública d'habitatge, l'aposta per la promoció delegada entre públics i privats, la transparència i dades públiques per dissenyar polítiques d'habitatge basades en l'evidència, i els diferents models europeus de polítiques públiques d'accés a l'habitatge.

  El FHAR s'emmarca dins del cicle de jornades i conferències que l'IMHAB ha impulsat des de 2016 per reflexionar sobre els reptes de futur del sector.

  Dimarts 23 de novembre de 2021

  Fórmules per incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer

   

  "Desafiaments pandèmics urbans i d'habitatge"

  Taula rodona

  En aquesta taula rodona es comparteixen les millors experiències o iniciatives liderades per diferents ciutats europees per afrontar els impactes i els reptes de la pandèmia en les polítiques urbanes i d'habitatge.

   

  Intervenció de: Ricky Burdett. Director, LSE Cities

  Moderador(a): Laura Aznar (Periodista - ElCritic.cat)

  Ponents:

  • Florian Schmidt (Regidor de desenvolupament urbà - Ajuntament de Berlín)
  • Lucía Martín (Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació - Ajuntament de Barcelona)
  • Ian Brossat (Tinent Alcalde - París)
  • Barbara Steenbergen (Membre del Comité Executiu - International Union of Tenants (IUT))

  "Transparència i dades públiques per dissenyar polítiques d'habitatge basades en l'evidència"

  Taula rodona

  El Big Data està revolucionant la societat i, per tant, el disseny d'una política d'habitatge basada en evidències. El repte és com utilitzar les dades públiques de la manera més transparent sense vulnerar la privadesa dels ciutadans.

   

  Moderador(a): Jose Miguel Calatayud (Director de Projectes - Arena Housing Project)

  Ponents:

  • Jordi Bosch i Meda (Director de l'Observatori Metropolitan de l'Habitatge de Barcelona i Cap del Servei d'Habitatge - Generalitat de Catalunya)
  • Elena Sánchez (Responsable d'Innovació - Observatori Basc de l’Habitatge)
  • Dáithí Downey (Regidor de les Polítiques d'Habitatge, Investigació i Desenvolupament de l'Ajuntament de Dublín i Director - Observatori de l'Habitatge de Dublín)

  "El paper de la Càtedra d'Estudis de l'Habitatge de Barcelona"

  Presentació

  Aquesta sessió presenta una nova iniciativa pública en matèria d'habitatge públic i polítiques de rehabilitació impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el govern espanyol i les quatre universitats públiques de Barcelona.

   

  Ponents:

  • Josep María Montaner (Doctor en arquitectura i professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona - (ETSAB))
  • Judith Gifreu (Doctora en dret i professora titular de dret administratiu - Universitat Autònoma de Barcelona)

  "La innovació en la promoció pública d'habitatge"

  Taula rodona

  L'objectiu d'aquesta taula rodona és presentar els millors casos pràctics de projectes innovadors en matèria d'habitatge públic i analitzar quines experiències es podrien replicar fàcilment en altres ciutats i quins serien els reptes clau per implementar-les.

   

  Moderador(a): Analia Plaza (Periodista - El Periódico de España)

  Ponents:

  • Gerard Capó (Gerent - l'IMHAB (Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona))
  • Felipe Castro (Director Gerent - EMVISESA, Sevilla)
  • Cristina Ballester (Directora General - IBAVI (Institut Balear de l'Habitatge))
  • Maria Vassilakou (CEO - Vassilakou Urban Consulting-Vienna Solutions)

  "Introducció sobre la promoció industrialitzada d’habitatge públic de l’IMHAB"

  Intervenció

  Intervenció de Joan Carles Melero, Director dels Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)


  "La promoció industrialitzada d'habitatge públic"

  Taula rodona

  En aquesta taula rodona es comparteixen els darrers projectes i estudis sobre la promoció d'habitatges públics industrialitzats i després s'inicia un diàleg amb els nostres destacats experts i el públic per debatre'ls a fons.

   

  Moderador(a): Ignacio Paricio (Arquitecte - Clotet, Paricio & Assoc, SL)

  Ponents:

  • Joan Carles Melero (Director - Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB))
  • Anna Guanter (Responsable de Innovació - Culmia)
  • Jose Manuel Villanueva (Soci Fundador - 011h)
  • Sandra Bestraten (Presidenta - COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya))
  • Francesc Monells (Soci-Conseller Delegat - Edetco)
  • Teresa Batlle (Sòcia - PichArchitects)

  Dimecres 24 de novembre de 2021

  Col·laborant per incrementar l’habitatge assequible

   

  "La iniciativa 'Housing 2030' a Europa"

  Presentació

  La necessitat d'una política d'habitatge efectiva i assequible per garantir l’accés a un habitatge digne, adequat, assequible i saludable per a tothom és un dels ODS més importants de l'ONU. En aquesta sessió, s'actualitzen les accions i els èxits de la iniciativa 'Housing 2030' a Europa en el context de l'era post-pandèmica.

   

  Moderador(a): Julie Lawson (Professora associada honorària, Estudis de l'Habitatge, Centre de Recerca Urbana - Universitat RMIT, Austràlia)


  "Models de col·laboració europeus"

  Taula rodona

  En aquesta taula rodona analitzem com millorar la col·laboració a nivell europeu, quins són els diferents models de col·laboració i comparem els seus respectius punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces.

   

  Moderador(a): Sorcha Edwards (Secretaria General - Housing Europe)

  Ponents:


  "Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)"

  Intervenció

  En aquesta sessió presentem Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i els seus objectius de promoure i gestionar habitatges de lloguer assequibles a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'objectiu d'aquesta entitat és construir un parc inclinat en 4.500 en un termini de deu anys, mitjançant la incorporació d'un soci privat. Javier Burón (Gerent d'Habitatge i Rehabilitació - Ajuntament de Barcelona)

  Intervenció de Javier Burón. Gerent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.


  "L'aposta per la promoció delegada entre públics i privats"

  Taula rodona

  Si volem complir el nostre objectiu comú d'implementar una política d'habitatge eficaç i assequible per garantir l'accés a un habitatge digne, la col·laboració públic-privada és clau. Vegem quines són les millors iniciatives per integrar totes les parts interessades i ser les més eficients.

   

  Moderador(a): Clara Blanchar (Periodista - El País)

  Ponents:

  • Javier Burón (Gerent d'Habitatge i Rehabilitació - Ajuntament de Barcelona)
  • Anna Gener (CEO - Savills Aguirre Newman)
  • Borja García-Egotxeaga (Conseller Delegat - Neinor Homes)
  • Laia Forné Aguirre (Membre - La Hidra Cooperativa)

  "L'aliança de l'Ajuntament amb entitats d'habitatge social i cooperatiu"

  Intervenció

  En aquesta sessió es presenta l'Aliança que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa amb les entitats més representatives de la cooperativa d'habitatges per crear mil pisos en els propers anys. 

  Intervenció de Vanesa Valiño, Cap de Gabinet de la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona.


  "La col·laboració públic-comunitària entre entitats sense ànim de lucre i Barcelona"

  Taula rodona

  En aquesta taula rodona, diversos representants de les organitzacions sense ànim de lucre de les ciutats i de les principals entitats socials en la gestió de l'habitatge social i cooperatiu expliquen la seva especificitat i criteris per garantir l'accés dels joves, i també per promoure la convivència i el cohousing per a gent gran i per a persones amb discapacitat.

   

  Moderador(a): Gemma Tramullas (Periodista - El Periódico)

  Ponents:

  • Vanesa Valiño (Cap de Gabinet de la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació - Ajuntament de Barcelona)
  • Laia Forné Aguirre (Membre - La Hidra Cooperativa)
  • Manuel Rodriguez (President de la Fundació Salas - i Representant de Cohabitat)
  • Gloria Rubio (Coordinadora - Fundació La Dinamo)

  Desafiaments pandèmics urbans i d'habitatge

  Desafiaments Pandèmics - Berlín

  Florian Schmidt

  Regidor de desenvolupament urbà de l'Ajuntament de Berlín

  Desafiaments Pandèmics - Paris

  Ian Brossat

  Tinent d'alcalde de París

  Models de col·laboració europeus

  Sorcha Edwards

  Secretaria General de Housing Europe
  La iniciativa 'Housing 2030' en Europa

  Emily Clancy

  Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Boloña.

  La experiencia de Boloña.

  Hannah Emery-Wright

  Communities Manager en el London CLT.

  La experiencia de Londres.

  Col·laboració público-privada i público-comunitària

  Anna Gener

  CEO de Savills Aguirre Newman

  Col·laboració público-privada.

  Borja García-Egotxeaga

  Conseller Delegat de Neinor Homes.

  Col·laboració público-privada.

  Glòria Rubio

  Coordinadora de la Fundació La Dinamo.

  Col·laboració público-comunitària.

  Polítiques d'innovació i habitatge

  Maria Vassilakou

  CEO de Vassilakou Urban Consulting-Vienna Solutions.

  Promoció Pública d'Habitatge i Innovació

  Anna Guanter

  Responsable d'Innovació de Culmia

  Habitatge industrialitzat 

  Elena Sánchez

  Responsable d'Innovació de l'Observatori Basc de l’Habitatge.

  Transparència i Dades Públiques.