Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou pla per protegir la identitat urbanística i històrica de la Vila de Gràcia

11/02/2021 - 16:58

Urbanisme i infraestructures. La mesura estableix criteris per conservar els edificis existents, augmentar l’habitatge protegit, impulsar la mobilitat sostenible i incrementar el verd.

Pas endavant per protegir la identitat urbanística i el teixit històric de la Vila de Gràcia i part dels barris del voltant. El pla urbanístic de l’àmbit s’adapta per conservar els edificis existents, augmentar l’habitatge protegit, impulsar la mobilitat sostenible i incrementar el verd. El document s’ha treballat amb el veïnat en un procés participatiu.

La mesura estableix nous criteris urbanístics per preservar el paisatge urbà del barri de la Vila de Gràcia i part dels barris de la Salut, Vallcarca i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova:

  • S’hi prioritzarà la regeneració de les edificacions existents i no la substitució.
  • Les intervencions hauran de ser coherents amb el caràcter històric dels edificis.
  • Els nous edificis s’hauran d’integrar en l’entorn.

Dos milers d’habitatges protegits nous

L’actualització del pla urbanístic preveu la creació de dos mil habitatges protegits amb:

  • L’ampliació de la reserva d’un 30% de les noves construccions a habitatge protegit, que s’estableix a partir dels 400 metres quadrats en aquest àmbit.
  • L’obligació de destinar a habitatge protegit els immobles que se subdivideixin. Els únics que podran separar-se seran els de més de 160 metres quadrats.
  • La qualificació d’habitatge protegit de les remuntes, les ampliacions en alçada que no estiguin consolidades i la promoció de noves.

També, en relació amb l’habitatge, només es podrà habilitar en plantes baixes en carrers que no formin part d’eixos comercials.

Més vida al carrer i desplaçaments a peu

Es definirà un sistema d’eixos d’activitat de caràcter cívic i amb comerços que afavoreixin l’activitat veïnal.

Els vianants tindran la prioritat en aquestes vies i s’hi restringirà l’accés de vehicles i les places d’aparcament.

Més mobilitat sostenible

El pla preveu accions per fer aptes tots els carrers per a la circulació de bicicletes, en convivència amb els vianants, i habilitar espais d’aparcament de bicis a les plantes baixes dels habitatges de protecció oficial.

Per desincentivar l’ús del vehicle privat de motor entre els veïns i les veïnes del barri, s’estableixen noves excepcions que exoneren els nous edificis de fer una reserva obligatòria de places d’aparcament privat.

Més verd urbà

Les actuacions urbanístiques a carrers, parcs i jardins, patis d’illa i cobertes i mitgeres dels nous edificis inclouran l’increment de verd.

En cada cas s’aplicaran criteris ambientals que tinguin en compte el sòl, la biomassa i la biodiversitat de cada àmbit.

L’actualització del pla urbanístic continua ara la tramitació en comissió.

Comparteix aquest contingut