Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Estat: NO ACTIU 

Destinataris: Edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars ubicats en Zones Tensionades Acústicament de la ciutat de Barcelona 

Import màxim de la subvenció: El menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d'entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges

Administració que atorga l'ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Fitxa de l'ajut

Rehabilitació per millorar la qualitat acústica

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, va enfocada a millorar la qualitat acústica en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit a la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, la convocatòria busca fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis de la ciutat.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat. 

Vols saber com sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut.

Destinataris

Persones residents en edificis ubicats en Zones Tensionades Acústicament, com són les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE), les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), els carrers significats com a C3 i els carrers on Ln > 65 dBA tant a la façana de l’edifici com al tram del carrer.

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Caldrà estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 • Per accedir als ajuts de cohesió social de fins al 100% que es preveuen al punt 4.4 a), cal acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent, d'acord amb el que preveu el punt 5.1.

En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Com a mínim, disposen d'un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d'obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició amb el certificat final d'obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.  
 • Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d'obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l'import de l'últim rebut. 
 • En el cas d'edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció a aquesta convocatòria, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar, en el moment de presentar el certificat final d'obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • En cas que la/es persona/es propietària/es no siguin usuari/s habitual/s i permanent/s de l'habitatge, per acollir-se als ajuts caldrà disposar d'un contracte de lloguer que compleixi els requisits marcats a la convocatòria. Si s'escau, es comprovarà d'ofici que l'empadronament sigui mínim d'un any anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Documentació

En tots els casos es requereix: 

 • Imprès normalitzat de sol·licitud d'inscripció

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.
 • Per a les subvencions endossades pel beneficiari a favor de l'industrial, del constructor responsable de l'obra o l'administrador, caldrà aportar el corresponent document d'endós degudament signat. El document d'endós també es podrà presentar en el moment de presentar la documentació corresponent a l'inici i al final d'obra. 

Acreditació de la propietat:

Si es tracta de comunitats de propietaris:

 • Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
 • Certificat de l'acta de la reunió de la Comunitat en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la comunitat de propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 • Declaració responsable d'ocupació dels habitatges (imprès normalitzat). 

Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat. 
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris. 
 • Autorització de les persones propietàries i acord de la reunió en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).  
 • Declaració responsable de l'ocupació de les entitats de l'edifici i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 • NIF de la societat o la Comunitat de Béns.
 • Document acreditatiu que faculti el representant o la representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.
 • En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Béns.
 • Declaració responsable de l'ocupació de les entitats de l'edifici i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

Documentació tècnica:

 • La sol·licitud del permís d'obres, així com el pagament de les taxes de la llicència, s'han de consultar d'ofici. El pressupost declarat per calcular l'impost ha de coincidir amb el preu d'execució material. Aquest import té caràcter limitador en el càlcul de les subvencions, d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de les Bases.
 • En el cas que pel permís no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l'actuació no sigui preceptiu l'obtenció d'una llicència s'aportarà:
  • Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts. 
 • Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada actuació i/o concepte i, així com dels honoraris tècnics previstos.
 • Cèdula d'habitabilitat de cada un dels habitatges que constitueixen la façana. 
 • Full resum del cost de l'obra segons pressupost presentat amb la sol·licitud d'inscripció (imprès normalitzat del Consorci de l'Habitatge de Barcelona).

En acabar les obres: 

 • Comunicat d'acabament de les obres i sol·licitud de beneficis, segons model normalitzat, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització d'obres.
 • Totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa efectuada. La cessió de la subvenció a favor del contractista (endós) tindrà els mateixos efectes que un rebut.
 • Les factures i els rebuts que s'entreguin amb el comunicat de final d'obres són les úniques que s'han de tenir en compte en el càlcul de la subvenció.   
 • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable actualitzat en el cas que la situació d'algun dels habitatges sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
 • Com a justificant del pressupost protegit, es poden aportar qualsevol dels documents següents, a més de les factures:
  • Rebuts
  • Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels terminis de justificació previstos en les Bases reguladores.
 • Sol·licitud de transferència bancària vigent.  
 • Full resum de les factures i rebuts del cost de les obres (imprès normalitzat del Consorci de l'Habitatge de Barcelona).
 • Certificat final d'obres emès pel tècnic o tècnica competent.

 

 • Per a propietats verticals i horitzontals:
  • En cas d’habitatges buits que es posin en lloguer, cal acreditar que s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona en el moment de la presentació de l'acabament de les obres mitjançant un certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
  • En el cas d'habitatges llogats, cal aportar el contracte de lloguer d'acord amb el que estableix l'apartat 2.2.3 d'aquesta convocatòria.
  • En els cas d'altres tipus de contractes establerts a l'article 3 de la LAU s'haurà de demostrar que tenen uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En el cas de pisos compartits la suma total dels diferents espais llogats estarà per sota de la forquilla. En el cas de contractes de temporada no serà d'obligat compliment ampliar els anys del contracte de lloguer.

 

 • Per a habitatges llogats o buits en propietats horitzontals:  
  • En cas d'habitatges buits que es posin en lloguer, cal acreditar que s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona en el moment de la presentació de l'acabament de les obres mitjançant un certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
  • En cas d'habitatges llogats s'ha d'aportar com a annex de la sol·licitud els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys efectius a comptar des del certificat de final d'obra, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l'IPC.
  • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable d'ocupació actualitzada en el cas que la situació d'algun dels habitatges sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
  • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable d'ajuts a la rehabilitació (imprès D) actualitzat, si la situació sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
  • Fotografies de l'estat previ i posterior de la totalitat dels elements i espais sobre els que s'actuarà. No s'acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.

Quantia i termini de la sol·licitud

La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d'entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges.

Actualment, aquesta convocatòria està tancada.

Compatibilitats i incompatibilitats

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 7 de les Bases Reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables. 

Els ajuts també seran compatibles amb els programes d'ajuda regulats per el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que en aquests programes no es demanin ajuts per les actuacions en finestres i no se superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació dels altres ajuts ho admetin.

Zones de Barcelona susceptibles d'acollir-s'hi

Consulta els plànols de les zones de Barcelona susceptibles d'acollir-se als ajuts en aquest enllaç.

Documents de la convocatòria

Consulta tots els documents relacionats amb aquesta convocatòria en el següent enllaç.

Altres informacions

Ajut addicional de cohesió social:

Aquelles persones que no disposin de recursos per fer front al pagament de les obres de rehabilitació disposen d’aquests ajuts individuals addicionals i complementaris. En aquests casos, la persona beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar assentament d'aquesta resolució d'atorgament d'ajut en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que disposen l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 74 del RD 1093/1997, pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

En l'assentament s'hi farà constar l'obligatorietat de retornar l'import de l'ajut més les despeses d'assentament en el Registre de la Propietat i els interessos legals devengats des de la seva percepció en cas de transmissió de l'habitatge, excepte en el cas de transmissions mortis causa quan qui rebi la propietat acrediti trobar-se en les mateixes circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l'ajut i a més destini l'habitatge a la seva residència habitual i permanent. La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys.

Per a tots els programes d'actuació en edificis, les persones propietàries poden sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Ser propietari o propietària de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • La unitat familiar ha d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent.
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari o propietària de l'habitatge, s'ha d'aportar l'autorització de tots les persones propietàries per poder fer efectiva la inscripció al Registre de la Propietat. Es poden consultar la totalitat de les condicions d’aquest ajut adicional en les bases de la convocatòria.