Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El futur de Vallcarca serà amb habitatge, verd i patrimoni

02/06/2018 - 12:21

Urbanisme. El projecte de reordenació urbanística de Vallcarca combina la creació de zones verdes, habitatges i equipaments públics i la protecció del patrimoni històric del barri.

El futur urbanístic de Vallcarca i els Penitents continua avançant per donar un nou impuls al barri, després que la Comissió de Govern hagi donat llum verda al Pla de millora urbana del carrer de la Farigola, 21-25 i 34-40.

El pla de millora del carrer de la Farigola se suma a la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) principal de Vallcarca i a la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’àmbit Hospital Militar – Farigola, totes dues en tràmit. Amb aquest tercer document, el Govern municipal enllesteix tot el planejament urbanístic del barri.

Un projecte amb la veu del veïnat

Amb l’aprovació de la Modificació del Pla general metropolità de Vallcarca, el barri iniciava el seu impuls. De la feina conjunta entre el consistori i els veïns i veïnes, en va sorgir la convocatòria d’un concurs d’idees a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca, que va donar com a proposta guanyadora el projecte “Arrels”, que destacava els recursos, infraestructures i patrimoni històric i identitari del barri.

La remodelació va seguir un procés participatiu de debat ciutadà per enriquir la proposta i incorporar-hi noves aportacions. El document resultant va ser l’MPGM per a l’àmbit inclòs entre els carrers de la Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca. El document, d’autoria veïnal, està actualment en exposició pública.

La proposta inicial inclou la creació de 91 habitatges públics en un espai de 8.214 metres quadrats que combina la rehabilitació de l’edifici antic i la nova construcció. A més, es recull la transformació en equipaments públics de dos edificis emblemàtics de Vallcarca: la masia de Can Carol, que passarà a ser un casal de barri, i La Fusteria, un edifici del carrer de l’Argentera que actualment ja aplega usos comunitaris.

A més, les zones verdes tenen un pes especial en el projecte. La futura plaça Central es projecta com un gran espai verd productiu, amb horts i arbres fruiters, que potenciarà els valors d’autogestió que tradicionalment s’associaven al veïnat de Vallcarca.

L’objectiu final és desenvolupar un barri més proper, més humà, sostenible i accessible a la ciutadania, amb identitat, en què la cohesió social, la mobilitat sostenible, el verd i l’eficiència energètica en siguin els protagonistes.

La pedrera de la Farigola, blindada

Per a l’àmbit de la Farigola, 34-40, es proposa situar una part de l’edificació alineada enfront del carrer de la Farigola, i una altra cap a l’interior de l’illa, enfront també del carrer de la Mare de Déu del Coll, que permetin conservar la pedrera i resoldre adequadament la configuració de l’espai lliure al seu entorn.

Aquesta ordenació fa possible ubicar un accés a la zona verda entre les dues edificacions, des del carrer de la Farigola, i configurar una nova façana que s’adapta millor a les característiques de la pedrera, un element singular i identitari del barri.

Pel que fa al tram del carrer de la Farigola, 21-25, es manté la forma de ela dels edificis, però se’n varia la posició, per millorar les condicions d’assolellament d’aquests edificis, així com la relació amb l’edifici de Can Carol i el seu entorn immediat.