Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 35 anys o menys.

Lloguer mensual màxim: Fins a 950 € per a habitatges (fins a 1.100 € per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable); i fins a 450 € per a habitacions. 

Límit de renda familiar: 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022 (24.301,58 €)

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut al lloguer per a joves

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves de 35 anys o menys, que contribuirà al pagament de la seva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment. L’ajut en qüestió es concedeix per a l’any de la convocatòria i consta d’una quantia de, com a màxim, 250 €/mes. 

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o, en cas de necessitat, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques, així com a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Destinataris

Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin 35 anys o menys, i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits

 • Estar empadronat/ada a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir una edat màxima de 35 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
 • A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana, que el preu del lloguer de l’habitatge sigui, com a màxim, de 950 € (per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 1.100 €), i de 450 € en cas del lloguer d’habitacions.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol.licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022 (24.301,58 €).  
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en el seu cas, no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat vigent (DNI).
   • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigents.
 • Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2022.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència, on consti la data d'alta al domicili.
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
 • Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base reguladora 4.2.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
 • Vida laboral (TGSS).
 • L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma.
 • Certificat de percepció de la Renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de percepció de l'Ingrés mínim vital.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o mitjançant les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de la sol·licitud

 • Quantia: La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240 € i màxima de 3.000 €, el seu import serà:
  • Del 20% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats. 
  • Del 30% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 30% i inferior al 40% dels seus ingressos, ponderats.
  • Del 40% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o superior al 40% dels seus ingressos, ponderats, amb un límit màxim de 3.000 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.
 • En cas de demanar la subvenció per al pagament del lloguer amb un contracte signat entrel'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 euros.
 • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. 

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. En el cas de subvencions compatibles, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, tret que la prestació i/o ajut per al pagament del lloguer del Consorci finalitzi dins l'any natural d'aquesta convocatòria i no tingui opció de renovar segons la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer de la ciutat de Barcelona per les mensualitats no cobertes per aquest ajut.

En el supòsit de les persones beneficiaries de l'ajut, aquestes subvencions són compatibles amb el bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquest cas, la suma de l'ajuda del bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no pot excedir el 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Altres informacions

Ingressos computables:

 • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant (encara que els cotitulars no presentin sol.licitud).
 • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió i únicament un d'ells sol·liciti aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals del sol·licitant.
 • En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.
 • En qualsevol dels tres supòsits inclosos a la base reguladora 3, en els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.
 • Excepcionalment, es tindran en compte ingressos que corresponen a l’any anterior a la publicació de la convocatòria (2023) si la vida laboral s’inicia a l’exercici 2023.