Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els punts d’assessorament energètic atenen més de trenta mil persones durant el 2020

26/04/2021 - 18:07

Medi ambient i sostenibilitat. Els PAE també han evitat 27.598 talls de subministrament i han permès a les famílies estalviar més de 80.000 euros.

El servei de referència en la defensa dels drets energètics de la ciutadania intervé en situacions de risc energètic i assessora persones i famílies per optimitzar el consum i buscar solucions d’estalvi energètic.

Persones ateses durant l’any 2020

Els onze punts d’assessorament energètic (PAE) de la ciutat van atendre 33.641 persones durant l’any 2020, corresponents a 13.355 llars. Les atencions han augmentat un 7% respecte a l’any anterior i, des de la posada en funcionament del servei, el 2017, 99.225 persones s’hi han adreçat.

Els problemes associats al consum de subministraments afecten en major mesura qui viu més lligat a les tasques de la llar: dos de cada tres usuaris dels PAE són dones, una xifra que respon als alts nivells de feminització de les cures, que encara perduren a la societat. A més, el 32% de les persones ateses viuen soles, la majoria de les quals també són dones, amb una mitjana d’edat de 69 anys.

Respecte a les unitats familiars ateses, el 42% de les llars tenen menors a càrrec i el 41% tenen almenys un membre de més de 65 anys. La situació laboral de les famílies usuàries presenta uns índexs alts de precarietat, amb un 42% de les famílies amb tots els membres a l’atur, un 12% de les persones amb feines a temps parcial i un 7% inactives o amb incapacitat permanent.

Suspensió del tall de subministraments

Un dels objectius dels PAE és evitar que persones i famílies en situació vulnerable es quedin sense els subministraments bàsics. Arran de la crisi de la covid-19 i l’empitjorament de les condicions socioeconòmiques de moltes llars, l’any passat es va aprovar una normativa estatal extraordinària que prohibia expressament tots els talls de subministrament per part de les companyies. El decret ha fet que els PAE no hagin intervingut en tants casos de risc com en anys anteriors, però tot i així s’han evitat 27.598 talls de subministrament a la ciutat. Des de la posada en marxa del servei, la xifra total ha augmentat fins a 84.663 talls evitats.

Menys consum, més estalvi

Des de l’esclat de pandèmia, el 55% de les consultes rebudes a través del servei telefònic dels PAE, creat expressament durant el confinament general, han estat relacionades amb l’optimització de les factures del subministrament energètic.

El servei d’orientació i assessorament dels PAE relacionat amb l’optimització energètica ha permès a les famílies estalviar 81.692 euros durant l’any 2020. Amb accions com la reducció de la potència contractada (11% dels casos), la sol·licitud del bo social (27%), el canvi de comercialitzadora al mercat regulat (17%), la tramitació de la tarifa de discriminació horària (14%) o l’eliminació de serveis extres (6%), els usuaris i les usuàries dels PAE han pogut rebaixar el cost de la factura elèctrica o de gas. Pel que fa al subministrament de l’aigua, també s’han assolit avantatges per a les famílies amb la tramitació de la tarifa social per al 24% de les persones ateses i la sol·licitud del fons de solidaritat per al 33% de les famílies ateses.

Inserció laboral per a persones vulnerables

Els PAE també disposen d’un programa d’inserció laboral que cada any ofereix experiència i qualificació a una vintena de persones amb l’objectiu de generar oportunitats laborals. Enguany, el 80% dels participants han trobat feina en acabar el programa, una xifra molt més alta que el 37% i el 28% del 2019 i el 2018, respectivament.

El 74% de les persones que han participat aquest darrer any en el programa d’inserció laboral dels PAE han estat dones de 50 anys de mitjana, i el 80% provenen de llars amb tots els membres a l’atur i amb privació material severa.

Com es pot contactar amb els punts d’assessorament energètic?

Per telèfon, al 930 008 054, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i per correu electrònic, amb qualsevol dels onze punts distribuïts per la ciutat.

Què és el bo social?

És un descompte del 25% o del 40% en la factura de l’electricitat, el pot demanar qualsevol persona o família que es trobi en una situació de vulnerabilitat. Més informació sobre el bo social.

Com es pot reduir la factura de l’aigua?

Les persones que es trobin en situació d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat reconeguda pels serveis socials municipals poden demanar l’exempció del pagament de la taxa de clavegueram.

Com es pot estalviar en el consum elèctric?

La reducció de la potència contractada o l’aplicació de tarifes de discriminació horària poden ajudar a reduir les factures i optimitzar el consum. Consulteu més consells sobre estalvi energètic aquí.