Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona Energia, comercialitzadora pública d’energia cent per cent renovable i certificada

19/01/2021 - 17:29

Barcelona Energia. L’assessorament personalitzat i la varietat de tarifes permeten una capacitat d’estalvi econòmic de fins a un 34% del cost de la factura.

Barcelona Energia (BE) és una comercialitzadora metropolitana d’energia cent per cent renovable i certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), creada per avançar cap a la sobirania energètica i promoure un mercat de l’energia més just, eficient, sostenible i transparent. La gestió de BE la realitza Tersa, companyia pública de serveis mediambientals, amb la participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona.

L’1 de juliol de 2018 Barcelona Energia va prémer l’interruptor i es va convertir en la comercialitzadora d’energia cent per cent pública i renovable més gran de l’Estat. Ara, dos any i mig més tard, arriba a 36 municipis i abasteix 2.800 llars i empreses i 4.700 punts de subministrament municipals, com per exemple l’enllumenat, l’habitatge públic, els equipaments, les oficines i els mercats de Barcelona. L’estalvi de despesa pública només a Barcelona ha estat de prop de 1.300.000 euros. A més, la demanda del servei manté una tendència a l’alça i el 2020 va créixer un 82%.

Barcelona Energia es va crear per liderar la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat i deixar de dependre de l’oligopoli elèctric, per apostar per la generació renovable local i evitar els gasos amb efecte d’hivernacle que es produeixen amb l’energia que s’utilitza si s’ha de transportar i per fomentar un consum més responsable i racional de l’electricitat.

Amb aquests objectius, la comercialitzadora promou l’autogeneració d’energia fotovoltaica, ofereix assessorament als usuaris i les usuàries perquè tinguin més eficiència en el consum i disposa d’una assemblea de persones usuàries en què participen també associacions de defensa de la ciutadania. A més d’aquest mecanisme de control i transparència, Barcelona Energia, com a empresa pública, es regeix per la Llei de transparència i tota la seva informació està publicada i és d’accés públic.

Energia cent per cent renovable i certificada

Barcelona Energia comercialitza electricitat cent per cent d’origen renovable, certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, mitjançant el sistema de garanties d’origen. Aquestes garanties certifiquen oficialment i per un òrgan independent tant l’origen de l’energia comercialitzada per Barcelona Energia com que és cent per cent renovable.

Concretament, l’energia que comercialitza BE prové de la planta metropolitana de biogàs, un gas combustible que es genera per les reaccions de biodegradació de la matèria orgànica, ubicada a la Vall d’en Joan, i de totes les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. La resta d’energia que necessita per cobrir la demanda l’adquireix a d’altres productors renovables a través de licitació pública, tal com obliga la legislació vigent. L’any 2020 aquesta licitació la va guanyar l’empresa Factor CO2, l’any 2019 la comercialitzadora Gnera Energia i el 2018 Endesa Energia.

Qui gestiona BE?

La companyia pública de serveis mediambientals Tersa, que opera a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’encarrega de la gestió de Barcelona Energia.

Aquesta empresa és majoritàriament municipal, amb un 58,64% de participació de l’Ajuntament de Barcelona i un 41,36% de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, l’encàrrec a Tersa de la gestió de BE no requereix concurs públic perquè es tracta d’una assignació encarregada a una companyia pública de serveis mediambientals que té participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona i compleix tota la normativa vigent.

Tersa porta també la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques municipals i la planta d’aprofitament energètic de biogàs que abasteixen Barcelona Energia. A més, produeix energia en una planta de valorització de residus, on una part dels residus s’incineren per produir electricitat. L’energia que es produeix en aquesta planta, a diferència de la procedent de la de biogàs, no se subministra a través de BE perquè no tota es pot considerar d’origen renovable.

Servei personalitzat i tarifa renovable més econòmica

La vocació de Barcelona Energia és oferir un servei de qualitat, transparent i de proximitat que prioritzi el benestar i l’empoderament de la ciutadania per sobre dels beneficis econòmics. La comercialitzadora no ha apujat els preus el gener del 2020.

Amb aquest objectiu, l’assessorament personalitzat que ofereix pretén millorar l’eficiència del consum de les persones usuàries i ajustar la tarifa al mode de consum de cada família o empresa. Aquest assessorament personalitzat i la varietat de tarifes permeten una capacitat d’estalvi econòmic de fins a un 34% del cost de la factura, especialment per als comerços que no hagin revisat el contracte en els últims 12 mesos. En la darrera enquesta anual el 86% dels participants van valorar aquest servei com a excel·lent.

Entre les tarifes per a llars, Barcelona Energia ofereix l’opció cent per cent renovable més econòmica, la tarifa variable. És la més transparent perquè permet pagar per la llum el preu real de mercat i estalviar els sobrecostos dels marges de seguretat que es cobren amb les tarifes fixes. A més, impulsa l’autoconsum residencial, un dels objectius principals de la comercialitzadora per promoure l’energia renovable, amb la tarifa solar. Aquesta és també una de les opcions per a comerços i pimes, que, segons les necessitats, poden optar per diverses tarifes.

La comercialitzadora metropolitana no pot oferir accés al bo social, ja que la regulació actual d’àmbit estatal només permet que el puguin tramitar una selecció de comercialitzadores. Malgrat això, com que l’objectiu de BE no se centra en el benefici econòmic, si es detecta que una persona usuària del servei pot accedir al bo social, se li ofereix assessorament per derivar-la a les empreses autoritzades perquè se’n pugui beneficiar.