Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nova oficina per liderar el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell

28/12/2020 - 13:27

Urbanisme. Es fomenta l’habitatge, les zones verdes i l’activitat econòmica al nou barri.

Aprovada la creació de l’Oficina de la Marina, que serà l’òrgan encarregat de liderar el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. Es transformarà un entorn de 75 hectàrees (equivalent a 40 illes de l’Eixample) per crear un nou barri amb 12.000 habitatges i 28.000 habitants, i un nou pol de vida i activitat econòmica que inclourà entre 8.000 i 11.000 nous llocs de treball.

El 2019 es va aprovar una nova modificació del Pla general metropolità (MPGM) i un nou pla especial d’infraestructures per a la Marina, que preveuen la transformació progressiva del que ara és un teixit exclusivament industrial en un plantejament mixt que generi vida veïnal a través del foment de l’habitatge, les zones verdes i l’activitat econòmica. Dels 12.000 habitatges, 5.160 seran amb protecció oficial. També hi haurà 1.086 allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats d’emancipació i 5.700 habitatges lliures.

Pel que fa a l’activitat econòmica, es reserven uns 320.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials i terciaris, que suposaran entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

El verd esdevé un dels pilars del nou barri. El planejament destina 13,34 hectàrees a espais lliures, i destaca un parc central del barri entre els carrers d’Arnes, d’Ascó, de Pontils i de Cal Cisó. També hi haurà un eix cívic d’uns 720 metres paral·lel al carrer del Foc.

Lideratge de la nova oficina

L’Oficina de la Marina neix amb la vocació de transcendir la gestió urbanística tradicional i definir una gestió de tot aquest territori de manera integrada i amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Més enllà de l’ordenació urbanística, a l’entorn de la Marina del Prat Vermell s’estan desenvolupant diversos projectes de caire majoritàriament terciari. L’oficina treballarà per agilitzar els processos de planejament, gestió, edificació, urbanització i impuls d’infraestructures, per impulsar activitats relacionades amb zones verdes, per prioritzar el transport públic davant del privat i per afavorir la creació d’energia verda. A més, es potenciarà un teixit econòmic híbrid, amb el comerç de proximitat com a eix bàsic, i es donarà continuïtat a les actuacions del Pla de barris de la Marina en termes de promoció econòmica.

En l’aspecte social, es treballarà activament per la integració dels nous habitants i del veïnat ja existent, amb programes per situar-hi estratègicament nous equipaments que tinguin en compte criteris socials i ambientals, i que fomentin un teixit comunitari actiu i un sentiment de pertinença al barri.

Calendari, estat de desenvolupament i pressupost

La transformació de la Marina és un projecte progressiu en el temps i a llarg termini, amb un període previst de setze anys per completar-la, però que ja està en marxa. La MPGM delimita catorze sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats que en concretaran l’ordenació. Dels catorze, quatre ja tenen el planejament derivat aprovat i estan en fase de gestió urbanística, dos sectors tenen el planejament derivat en tràmit i un sector està en fase d’estudis previs.

En l’àmbit de l’habitatge, actualment ja s’ha acabat la construcció de 3 edificis amb 168 habitatges protegits i s’estan construint quatre promocions més amb 417 habitatges.

En aquest mandat s’invertiran al voltant de 57 milions d’euros de pressupost municipal. D’aquesta xifra, uns 4 milions es destinaran a infraestructures generals, i 51,87 seran per a les promocions d’habitatge actualment en execució i les dues que s’iniciaran properament.