Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge impulsa una enquesta per analitzar com afecta la covid-19 al sector de l'habitatge

09/05/2020 - 21:08

Habitatge. L'enquesta compta amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el suport de les àrees d'habitatge de l'Ajuntament, l'AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat

L'enquesta compta amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el suport de les àrees d'habitatge de l'Ajuntament, l'AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) ha llançat una enquesta amb l’objectiu de conèixer en detall l’afectació de la covid-19 en el sector de l’habitatge. Ho fa en col·laboració amb l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i el suport de les àrees d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

En un moment en què el confinament ens obliga a passar molt més temps a casa del que és habitual, l’enquesta “Habitant en confinament” de l’O-HB vol saber quines han canviat les pautes d’ús dels habitatges i les condicions d’habitabilitat. A l’enquesta també es pregunta sobre l’impacte econòmic de la crisi de la covid-19 i les dificultats que pot provocar per fer front al pagament de lloguers i hipoteques, entre altres aspectes. Poden respondre l’enquesta tots els ciutadans d’entre 14 i 99 anys.

L’O-HB, integrat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, treballa en l’actualitat en l’extracció i anàlisis de dades sobre l’habitatge, la sobrecàrrega, el lloguer i la propietat que, juntament amb aquesta enquesta, serveixin per a donar suport al disseny de polítiques públiques i actuacions des del sector públic i privat envers l’afectació de la Covid-19.

Mesures extraordinàries per fer front a la covid-19 en l’àmbit de l’habitatge

La crisi sanitària provocada per la covid-19 està tenint i tindrà conseqüències importants a nivell econòmic i social. És per això que des de diverses institucions s’han aprovat mesures per ajudar a totes aquelles famílies que puguin veure disminuïts els seus ingressos i, per tant, tenir problemes per fer front als pagaments del lloguer o l’hipoteca.

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat 6 d’abril un Decret d’Alcaldia que preveu una moratòria fins a l’agost per totes aquelles persones que viuen en un habitatge del parc públic. Des del Govern de l’Estat s’han aprovat dos decrets, el Reial Decret Llei 8/2020 i el Reial Decret Llei 11/2020, que preveuen mesures tant per les persones que viuen en habitatges de lloguer com per aquelles que són propietàries amb un crèdit o préstec hipotecari o no hipotecari.

Entre les mesures destinades a les persones que viuen de lloguer s’hi inclouen la moratòria i reducció del lloguer per aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, la pròrroga extraordinària del contracte de lloguer o la suspensió extraordinària de l’acte de llançament en cas de desnonament. En el cas de les persones propietàries amb un crèdit hipotecari, poden demanar una moratòria per ajornar el pagament de les quotes.

Podreu trobar tota la informació detallada sobre les mesures extraordinàries per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la covid-19 en l’àmbit de l’habitatge al web de l’IMHAB. També podeu resoldre tots els dubtes a la pàgina de preguntes freqüents.