Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L'obligació de liquidar l'ITP als contractes de lloguer d'habitatge habitual

04/02/2021 - 10:41

Habitatge. Saps que, com a persona llogatera, tens l'obligació de presentar l'ITP? En aquest article t'expliquem què és aquest impost i com presentar-lo si has signat un contracte de lloguer.

Quan signem un contracte de lloguer, la persona llogatera s’obliga a pagar cada mes una renda a la persona propietària de l’immoble.

En fer aquest traspàs de diners s’ha de pagar un impost anomenat Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) que representa un tant per cent depenent de la quantitat de renda i que, a Catalunya, es recapta a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

La persona obligada a pagar a aquest impost (o, segons Hisenda, “el subjecte passiu”) és la persona llogatera.

Què passa amb els contractes d’habitatge habitual?

Els contractes d’habitatge habitual es troben exempts de pagar l’ITP. Això significa que, si signem un contracte de lloguer, encara que com a llogateres hauríem de pagar l’ITP , la llei ens exclou d’aquesta obligació i, per tant, no hem de pagar res.

Però… alerta! Encara que com a llogaters d’un contracte de lloguer habitual estiguem exempts/es de pagar l’ITP i no s’hagi de pagar, si que tenim l’obligació de presentar l’Impost de Transmissions Patrimonials indicant que es troba exempt i adjuntant còpia del contracte d’arrendament.

Aquest tràmit és molt important, ja que el fet de no presentar l’ITP, encara que sigui exempt i no comporti cap pagament, pot suposar la imposició de sancions per part de l’administració.

D’aquesta possible sanció per no presentar l’impost seiem responsables com a llogateres, primer i de manera subsidiària la persona propietària de l’habitatge, la qual en el supòsit d’haver de pagar aquesta sanció podria retenir aquests diners de la fiança, un cop finalitzat el contracte.

Quan i com presentem l’ITP?

Per presentar l’ITP disposem del model 600 i d’un mes de temps des de la data de signatura del contracte (aquesta data serà la que figura al contracte. A partir d’aquí comença a comptar termini, independenment de la data que signem realment, o de la data d’entrada a  l’habitatge).

Actualment, l’ITP es pot presentar telemàticament a través d’ aquest enllaç.

Sembla una mica embolicat, però, amb paciència, veureu que no resulta tan complicat.

Heu de seguir aquestes passes:

1. Assegureu-vos que teniu un certificat digital o bé l’ICAT mòbil, per tal de fer la presentació.
2. Descarregueu-vos el programa d’ajuda per confeccionar el model 600.
3. Ompliu el model amb totes les dades i adjunteu el contracte d’arrendament.
4. Amb el mateix programa d’ajuda, un cop omplert el model 600, salveu i genereu el fitxer. El fitxer tindrà com a format .DEC i es guardarà automàticament a la vostra unitat C:// de l’ordinador, dins d’una carpeta anomenada Tributs.
5. Aneu a la carpeta de tramitació de l’ATC .
6. Pugeu el fitxer prèviament guardat al vostre PC, i premeu Enviar.
7. Un cop enviat el fitxer, descarregueu la documentació que acredita que heu presentat l’impost i conserveu-la juntament amb el contracte.

Si teniu algun dubte sobre com liquidar l’ITP al vostre contracte de lloguer o altres preguntes relacionades amb l’habitatge, no us atabaleu i demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.