Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus dels 35 habitatges de la promoció del carrer Comte Borrell

15/01/2021 - 17:44

Habitatge. Els adjudicataris pagaran un lloguer mitjà de 400€ i la renda mai superarà el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el regidor del districte de l’Eixample, Jordi Martí, el regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans, Joan Ramon Riera, i la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, han entregat les claus a les trenta famílies i unitats de convivència que, a partir d’avui, es començaran a instal·lar a la promoció d’habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

La promoció de Comte Borrell 159 se situa a la Nova Esquerra de l’Eixample, un barri on tradicionalment no s’hi ha fet habitatge públic. Aquesta promoció forma part de l’objectiu de l’Ajuntament de fer arribar l’habitatge protegit a tots els districtes de la ciutat. De fet, en aquesta illa de cases l’IMHAB hi està construint una altra promoció amb 47 habitatges amb serveis per a gent gran i està a punt d’entregar les claus d’una promoció de 49 habitatges al carrer Alí Bei, al barri del Fort Pienc, també amb serveis per a persones grans. Al final de mandat es passarà de 40 a 400 habitatges públics al districte de l’Eixample.

Avui es lliuren les claus a la majoria de nous veïns de la promoció de Comte Borrell 159, que consta de 35 habitatges en total. Els pisos s’han distribuït tenint en compte les necessitats de diversos col·lectius: deu són de règim general, nou per a menors de 35 anys, tres per a famílies monoparentals, set per a veïns arrelats al barri i, per últim, un habitatge per a persones amb discapacitat. També s’han reservat tres pisos per a contingents especials i dos per a emergències. El 70% de les persones adjudicatàries són dones i pagaran una mitjana de 400€ al mes. L’import màxim és de 509,71€ i el mínim de 176,32€, un import que no superarà mai el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

Tots els habitatges de la promoció tenen dos dormitoris i entre 54 i 69 m2.. Un dels habitatges és, a més a més, adaptat i accessible per a persones amb discapacitat. A més a més dels habitatges, l’edifici compta amb 22 places d’aparcament i una escola bressol situada a la planta baixa i l’entresol.

L’Ajuntament té molt en compte la sostenibilitat en la construcció d’habitatge públic. Tots els habitatges de la promoció de Comte Borrell compten amb la qualificació energètica A, la categoria de més eficiència. L’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una tecnologia silenciosa que requereix poc manteniment i utilitza energies renovables.

 

Promoure habitatge públic

Els últims anys l’Ajuntament de Barcelona ha treballat per fer incrementar el parc d’habitatge públic de la ciutat, que l’any 2015 era només de l’1%. L’IMHAB ha licitat en tres mesos més de mil pisos en 13 promocions. Aquestes licitacions sumen un pressupost de 133 milions d’euros i converteixen l’IMHAB en la institució que més va invertir en obra pública el passat 2020.

L’any 2015 el parc públic d’habitatge constava de 6.000 habitatges i actualment s’ha ampliat fins als 10.000. L’Ajuntament continua treballant per ampliar-lo i actualment té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl.

El mes de març es farà la jornada de portes obertes a la nova promoció d’habitatges d’Alí Bei,a l’Eixample, amb 49 habitatges amb serveis per a persones grans i 10 allotjaments. I al llarg dels propers mesos es posarà la primera pedra de sis promocions que sumaran 505 habitatges en diversos districtes de la ciutat.