Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Dos nous edificis d’Aprop a Sant Martí i Sants-Montjuïc

27/01/2021 - 12:49

Habitatge. Acolliran unes dues-centes persones en situació d’emergència habitacional, joves i famílies monoparentals.

Dues noves mostres d’habitatge públic per acollir unes dues-centes persones en situació d’emergència habitacional, joves i famílies monoparentals. S’adjudiquen les obres d’un nou edifici d’allotjaments de proximitat provisionals Aprop al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, a Sant Martí, i es resol el concurs per a un tercer edifici Aprop al barri de la Bordeta, a Sants-Montjuïc.

Edifici de 42 habitatges al Poblenou

El segon edifici d’allotjaments de proximitat provisionals que es construirà a la ciutat serà al solar del carrer de Bolívia, 33-41 interior, a l’àrea de la plaça de les Glòries. En total, disposarà de 42 habitatges, 35 dels quals tindran dos dormitoris, i la resta, un, cosa que es tradueix en una capacitat per a unes cent deu persones. L’edifici també tindrà espais compartits, com una bugaderia i un hort urbà, i a la planta baixa hi haurà un equipament de barri.

El contracte de redacció del projecte i construcció de l’edifici s’ha adjudicat, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), a l’empresa Constructora de Calaf, SL, i suposarà una inversió de 4 milions d’euros. Actualment, el projecte es troba en fase de redacció. Les obres duraran unes 26 setmanes, i l’edifici pot estar enllestit abans d’acabar l’any.

L’adjudicació dels allotjaments a les persones que hi residiran garantirà la mixtura social, de manera que la meitat seran per a famílies que esperen un habitatge definitiu de la Mesa d’Emergències, i l’altra meitat es destinarà a joves, un col·lectiu amb moltes dificultats per accedir a un habitatge.

Quaranta habitatges nous a Sants-Montjuïc

Pel que fa a l’edifici d’allotjaments provisionals al barri de la Bordeta, la proposta de Loggia ha guanyat el concurs d’arquitectura per projectar i dirigir l’obra de construcció d’un edifici provisional de 40 habitatges (24 de dos dormitoris i 16 d’un) a l’avinguda del Carrilet, entre la riera Blanca i la rambla de Badal. Aquesta proposta envolta l’edifici de deu plantes amb un sistema de galeries que el fa visualment més lleuger i l’allunya del concepte de contenidor tancat.

Es preveu que les obres comencin a executar-se durant el segon trimestre del 2022. La inversió municipal serà d’uns 6.750.000 euros, i hi podran viure al voltant de 90 persones. L’edifici tindrà 8 plantes d’habitatges sobre una planta baixa, i la primera planta es destinarà a equipaments. Es preveu que a la planta baixa s’hi instal·li un equipament de proximitat obert al barri.

Com en el cas de les Glòries, la meitat dels allotjaments de l’Aprop de la Bordeta es destinaran a famílies amb un informe favorable de la Mesa d’Emergència que esperen un habitatge definitiu, mentre que per a l’altra meitat s’obrirà una convocatòria específica a famílies monoparentals inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge públic, amb la previsió que també s’hi puguin inscriure altres persones.

Aprop, una alternativa a les obres d’habitatge tradicional

Els edificis d’allotjaments de proximitat provisional són solucions residencials per a famílies en situació de risc que necessiten una ajuda provisional i ràpida dels serveis socials fins que puguin accedir a un habitatge definitiu.

Estan construïts a partir de contenidors marítims reciclats i s’inspiren en propostes d’èxit que ja funcionen en altres ciutats del món com Amsterdam, Copenhaguen o Vancouver. El primer projecte d’Aprop a la ciutat és al barri Gòtic.