Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

A punt el primer edifici APROP a Ciutat Vella per a emergències habitacionals

16/12/2019 - 18:29

Són dotze allotjaments al barri Gòtic, a Ciutat Vella.

Durant els propers dies l’Ajuntament adjudicarà els dotze allotjaments de proximitat provisionals ubicats al carrer Nou de Sant Francesc, 8-10, al barri Gòtic. Les primeres famílies, inscrites a la mesa d’emergència, podran entrar a viure als allotjaments després de festes, i hi viuran de manera provisional mentre esperen un habitatge social definitiu. També hi podran accedir persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Barcelona.

Es tracta d’una estructura formada per setze mòduls d’antics contenidors marítims reciclats i condicionats que s’han anat encaixant els uns amb els altres i que han donat lloc a un edifici de dotze allotjaments: quatre tenen dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i els altres vuit tenen una habitació i 30 metres quadrats de superfície. El projecte té un cost de 940.000 euros.

La construcció de l’edifici s’ha completat en quatre mesos durant els quals s’hi han instal·lat les escales, l’ascensor, la façana nova i la coberta exterior. A la planta baixa, a més, s’hi ubicarà el CAP del Gòtic.

La prova pilot d’aquesta alternativa residencial s’inspira en propostes d’èxit que ja funcionen en altres ciutats com Amsterdam, Copenhaguen o Vancouver. 

Una solució més sostenible 

L’edifici s’ha fet amb contenidors marítims, una fórmula innovadora per construir habitatges d’una manera més ràpida i sostenible. Com que es tracta d’edificis modulars i industrialitzats, els APROP redueixen en un 58% els residus, i el fet de reutilitzar els contenidors marítims permet reduir en un 32% les emissions de CO2.

La certificació energètica dels APROP és AA, per això el consum energètic és de quatre a sis vegades més baix que el d’una construcció convencional amb les mateixes característiques.

El segon projecte, a Sant Martí

L’edifici del barri Gòtic forma part d’una prova pilot que s’està implantant actualment i que preveu altres instal·lacions en altres barris de la ciutat. A principis del 2020 es posarà en marxa el procediment per a la licitació d’un segon projecte al carrer de Bolívia, 33-41, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, al districte de Sant Martí. Aquest segon projecte tindrà 42 allotjaments, 35 de dobles i 7 d’individuals, i una bugaderia compartida, equipaments per al barri, un hort urbà i una coberta verda.