Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Lliurament de claus dels tretze habitatges de la nova promoció de la via Augusta

19/11/2020 - 13:41

Habitatge. Tres pisos s’han adjudicat a veïns del barri, quatre a persones de menys de 35 anys, dos a famílies monoparentals i quatre són de règim general.

El tinent d’alcaldia i regidor de Sarrià - Sant Gervasi, Albert Batlle, i la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín, han entregat a tretze famílies i unitats de convivència les claus dels nous habitatges de protecció oficial de la promoció situada a la via Augusta, 401-403, construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). A partir d’avui els adjudicataris ja podran començar a instal·lar-s’hi.

 

La promoció de la via Augusta, al barri de Sarrià, la componen tretze habitatges de lloguer assequible, tretze trasters i nou places d’aparcament. Dels tretze pisos, cinc tenen 75 metres quadrats i tres habitacions, i vuit tenen 55 metres quadrats i dues habitacions. Aquests habitatges, a més, estan destinats a col·lectius diferents: tres estan reservats per a veïns del barri, quatre per a persones de menys de 35 anys, dos per a famílies monoparentals i quatre són de règim general. Aquesta promoció és una de les quatre que s’entregaran durant els propers mesos i que sumen un centenar d’habitatges en els quals viuran unes 270 persones.

En la construcció dels habitatges s’ha tingut molt en compte l’eficiència energètica. Disposen d’una instal·lació aerotèrmica que produeix aigua calenta i impulsa la calefacció, així com un sistema de ventilació higrorregulable. També destaca la façana de la via Augusta, que disposa d’una galeria penjada amb l’objectiu de protegir la privacitat dels llogaters i aïllar-los del soroll del carrer.

Es potencia l’habitatge protegit

Des del 2015 l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha promogut la construcció de prop de vuit mil pisos. D’aquestes promocions, n’hi ha 73 actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl.

L’Ajuntament de Barcelona és, de fet, l’Administració pública que més ha invertit en la construcció d’habitatge protegit. Una inversió que forma part d’una estratègia més àmplia per augmentar el parc públic de lloguer de la ciutat, que fa 5 anys era només de l’1%, un percentatge per sota de la mitjana europea. Per aconseguir augmentar el parc públic i garantir el dret a un habitatge digne, s’aposta per impulsar l’habitatge públic de lloguer i amb una qualificació indefinida, per la col·laboració publicoprivada i per la recerca de solucions alternatives per fer front a les situacions d’emergència, com per exemple els allotjaments APROP. Amb tot això es vol contribuir a garantir un habitatge digne i adaptat a les necessitats de diversos col·lectius, veïnat, gent gran, joves o persones en situació d’emergència habitacional.