Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ampliació del termini per sol·licitar els préstecs ICO Arrendaments

11/01/2021 - 09:36

Habitatge. S'amplien els terminis per sol·licitar els préstecs ICO Arrendament fins al 31 de maig per a la presentació, i fins al 30 de juny per a la seva formalització. Et recordem en què consisteixen i com demanar-los.

La sol·licitud d’una de les mesures decretades per ajudar les persones llogateres amb problemes econòmics a causa de la covid-19, els préstecs ICO Arrendaments, s’amplia fins al 30 de juny del 2021.

Aquests préstecs, subvencionats per l’Estat, es concedeixen a través de entitats de crèdit adherides que podeu consultar al web www.ico.es.

Principals característiques

  • S’atorgaran directament i una sola vegada a persones arrendatàries d’habitatges habituals que compleixin tots els requisits i acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la covid-19.
  • La seva finalitat exclusiva serà la de dedicar-se al pagament de la renda del lloguer.
  • Els préstecs s’hauran de sol·licitar abans del 30 de maig de 2021 i formalitzar-se abans del 30 de juny 2021.
  • La seva quantia podrà arribar a cobrir fins al 100% de l’import d’un màxim de 6 mensualitats del lloguer, amb una quantia total límit de 5.400 €, a raó d’un màxim de 900 € per mensualitat.
  • Les 6 mensualitats que com a màxim poden cobrir els ajuts, es poden comptar des de l’1 d’abril de 2020 i no poden ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec, ni posteriors a la fi de la vigència.
  • S’estableix un termini per retornar el préstec de 6 anys, que es poden prorrogar fins a 4 anys més. Durant els 6 primers anys es pot pactar una carència de 6 mesos (és a dir, no pagar quotes durant 6 mesos).
  • Es permet l’amortització anticipada parcial o cancel·lació d’aquests préstecs, sense despeses ni comissions.

Trobareu més informació sobre els préstecs ICO Arrendaments a la notícia “Mesures per mantenir l’habitatge i els subministraments de la llar durant l’Estat d’alarma per la covid-19”, que vam compartir-vos al març.

Si teniu algun dubte sobre com acollir-vos a les diferents mesures covid-19 per a l’habitatge o altres preguntes relacionades amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.